GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Kutine – zajednički pašnjak
17.5.2022. - Natječaj


   Temeljem Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj 7/19, 8/19, 2/21, 1/22) i Odluke gradonačelnika o početku postupka raspisivanja javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Kutine – zajednički pašnjak, od 16. svibnja 2022. godine (KLASA: 320-02/22-01/54, URBROJ: 2176-3-06-01/05-22-2), Grad Kutina, dana 17. svibnja 2022. godine objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Kutine – zajednički pašnjak

 

 

Zajednički pašnjak je proizvodno-tehnološka cjelina poljoprivrednog zemljišta koje je u naravi pašnjak, livada, sjenokoša i neplodno zemljište namijenjeno zajedničkoj ispaši stoke i peradi, a može se nalaziti unutar ili izvan područja ekološke mreže.

     Predmet javnog poziva je davanje u zakup katastarskih čestica u vlasništvu Grada Kutine koje čine zajednički pašnjak i to kao dvije cijeline:

 

Cjelina 1.

K.č.br. u k.o. Repušnica

Oznaka zemljišta

Površina u ha

3925

livada

28,6281

3928/1

livada

15,9647

3928/3

livada

1,2230

 

 

 

 

UKUPNO

45,8158

 

Cjelina 2.

K.č.br. u k.o. Repušnica

Oznaka zemljišta

Površina u ha

dio 3945

livada

17,9267

 

 

 

 

UKUPNO

17,9267

 

 

     Cjelina 2. je obrasla višegodišnjim raslinjem i nije pogodna za upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD sustav.

 

Zahtjev za korištenje zajedničkog pašnjaka mogu podnijeti fizičke i pravne osobe koje su vlasnici stoke i peradi i upisane su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te zadruge ili neki drugi oblik organizacije koje su organizirane u svrhu zajedničke ispaše na zajedničkim pašnjacima, čiji su vlasnici stoke i peradi i upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Zahtjev sadrži sljedeće:

 • ime i prezime odnosno naziv podnositelja, OIB za fizičke osobe, odnosno MB i OIB za pravne osobe (prilaže se obostrana preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvadak iz sudskog registra za pravne osobe)
 • potvrda o upisu u evidenciju zadruga, udruga ili neki drugi oblik zajedničke organizacije
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • dokaz o stočnom fondu – Izvod iz Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ) koji izdaje Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) ili neki drugi dokaz o vlasništvu stoke i peradi (list A ili list C upisa Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)
 • potvrdu Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama prema Republici Hrvatskoj (ne stariju od 30 dana od dana objave javnog poziva)

   

  Službe Grada Kutine će izvršiti uvid u stanje duga podnositelja prema Gradu Kutini.

   

  Podnositelji koji imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Kutini i Republici Hrvatskoj te koji ne ispunjavaju uvjete javnog poziva, bit će isključeni.

  Svaki odabrani poljoprivrednik dobiva u zakup fizički neodređeni dio zajedničkog pašnjaka u površini proporcionalnoj broju uvjetnih grla stoke i peradi kojih je vlasnik, odnosno proporcionalno broju uvjetnih grla stoke čiji su vlasnici članovi zadruge, ukoliko ukupni broj grla stoke i peradi ne prelazi utvrđeni maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi za površinu zajedničkog pašnjaka određenom Uvjetima zaštite prirode (KLASA: 612-07/15-01/147, URBROJ: 517-07-2-1-1-15-3, od 15. lipnja 2015. godine) koje je utvrdilo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

  Ukoliko ukupni broj grla stoke i peradi prelazi utvrđeni maksimalni broj uvjetnih grla stoke i peradi za površinu zajedničkog pašnjaka navedenog u Uvjetima zaštite prirode iz prethodnog stavka ovog članka, pravo na zakup dijela površine zajedničkog pašnjaka proporcionalno se smanjuje svim poljoprivrednicima koji su se javili na javni poziv.

  Zemljište zajedničkog pašnjaka se ustupa u zakup na vrijeme od pet (5) godina, s mogućnošću raskida ugovora prije isteka ugovorenog roka trajanja ugovora u slučaju neispunjenja ugovornih obveza ili nastanka razloga od interesa za Grad Kutinu.

  Zakupnici zajedničkog pašnjaka obvezni su sklopiti sporazum o korištenju zajedničkog pašnjaka koji im je dan u zakup, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, radi utvrđivanja međusobnih prava i obveza zakupnika koja proizlaze s osnova korištenja zajedničkog pašnjaka. Ukoliko zakupnici zajedničkog pašnjaka ne sklope sporazum, ugovor se raskida.

   

  Sporazumom se određuju prava i obveze potpisnika o korištenju zajedničkog pašnjaka, u odnosu na:

 • -održavanje zajedničkog pašnjaka
 • -napasivanje stoke na zajedničkom pašnjaku
 • planiranja ulaganja u zajednički pašnjak
 • dinamika i način revitalizacije zaraštenih površina zajedničkog pašnjaka
 • čuvanje i zbrinjavanje stoke na zajedničkom pašnjaku (sprječavanje štete, zbrinjavanje uginule stoke i druge obveze propisane posebnim propisima).

 

Zahtjevi se podnose na Obrascu na kojemu je potrebno zaokružiti na koju cjelinu se podnositelj javlja zajedno sa propisanom dokumentacijom.

 

 

 

Zahtjevi se šalju u zatvorenoj omotnici sa naznakom "ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA KUTINE – ZAJEDNIČKI PAŠNJAK – ne otvarati -" na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina.

Rok za dostavu je 27. svibanj 2022. godine do 12,00 sati (bez obzira na način dostave) i teče od dana objave oglasa na Oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Kutine.

Zahtjevi koji nisu podneseni u roku ili potpuni u smislu uvjeta ovog javnog poziva, bit će isključeni.

 

 

GRAD KUTINA

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

 

 

 

KLASA: 320-02/22-01/54

URBROJ: 2176-3-06-01/05-22-3

Kutina, 17. svibnja 2022. godine

 

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti