GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGrad Kutina: Natječaj za zakup poslovnog prostora u domu u Repušnici
28.4.2022. - Natječaj


Na temelju čl. 46. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 6/09, 3/13 4/13, pročišćeni tekst, 2/18, 2/20, 2/21) te u skladu sa Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 2/16, 2/17, 2/19 i 7/19) i Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18), Gradonačelnik Grada Kutine objavljuje sljedeće

 

NATJEČAJ

za ustupanje u zakup poslovnog prostora

prikupljanjem pisanih ponuda

 

 

 

Predmet javnog natječaja je poslovni prostor u vlasništvu Grada Kutine koji se nalazi u domu u Repušnici, izgrađenom na k.č.br. 58 GAJEVA (Dvorište, javna zgrada), upisane u zk.ul. 2329 k.o. Repušnica, površine koja se daje u zakup 119,07 m2, u istočnom dijelu zgrade. Poslovni prostor se daje u zakup u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti.

      Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 3.850,00 kn + PDV. Ponuđena visina mjesečne zakupnine mora biti izražena u kunama. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

      Poslovni prostori daju se u zakup na vrijeme od 5 (pet) godina.

      Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup, osim ako nije drukčije ugovoreno.

      Poslovni prostor se daje u stanju u kakvom se nalazi, a zakupnik snosi troškove uređenja prostora za obavljanje utvrđene djelatnosti i solemnizaciju ugovora o zakupu. Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti popravke oštećenja poslovnog prostora koje je sam prouzročio ili su prouzročile osobe koje se koriste poslovnim prostorom zakupnika.

      Zakupnik je dužan ishoditi od zakupodavca suglasnost prije započinjanja bilo kakvih radova vezanih uz adaptaciju i rekonstrukciju poslovnog prostora koji prelaze okvire redovnog održavanja te po okončanju radova  dužan je dostaviti troškovnik ovlaštenog izvođača radova za namjeravane radove ili na drugi način dokazati visinu ulaganja. Zakupnik koji ulaže vlastita sredstva u sanaciju poslovnog prostora, neophodnog za obavljanje djelatnosti, a ne radi se o tekućem održavanju, svoje odnose sa zakupodavcem, vezane za sanaciju prostora uredit će posebnim ugovorom.

Nadmetati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje na žiro račun Grada Kutine br. HR332340009-1822000008, uz poziv na broj: 68 7706 – OIB uplate iznos jamčevine od 1.000,00 kn i preslik naloga o plaćanju jamčevine, dostave uz ponudu. Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Kutini i Republici Hrvatskoj. Takve ponude će biti isključene.

Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

 

Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

 

  • -oznaku poslovnoga prostora za koji se natječe
  • podatke o podnositelju ponude (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i slično)
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini
  • ponuđeni iznos zakupnine
  • potvrdu Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama prema Republici Hrvatskoj
  • uvjete i način ulaganja vlastitih sredstava u uređenje prostora, ako je natječajem traženo
  • dokaz o ostvarenju prava prvenstva, ako se ponuditelj poziva na njegovu primjenu
  • druge isprave ako je traženo natječajem

 

Dokazi se prilažu u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici.

 

Povjerenstvo će u tijeku pregleda i ocjene ponuda izvršiti uvid u stanje duga ponuditelja prema Gradu Kutini kod nadležnih stručnih službi.

Ako najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od dana dostave odluke o odabiru, bez opravdanog razloga ne potpiše ugovor o zakupu poslovnog prostora, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora, te se odabire drugi najpovoljniji ponuditelj koji udovoljava svim uvjetima natječaja ili se natječaj poništava.

Zakupnik se uvodi u posjed po potpisivanju ugovora o zakupu, te je dužan početi obavljati djelatnost u roku od 30 dana od dana uvođenja u posjed.

Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako odustane od zaključenja ugovora i (ili) ne preuzme poslovni prostor odmah po potpisivanju ugovora, odnosno u roku od 30 dana od dana primopredaje prostora ne počne s obavljanjem djelatnosti. Ostalim ponuditeljima koji nisu uspjeli u natječaju jamčevina se vraća najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave odluke o izboru, bez prava na kamatu.

Grad Kutina pridržava pravo u bilo kojem trenutku odustati od provođenja natječajnog postupka i istoga poništiti.

Ponude se šalju u zatvorenoj omotnici sa adresom ponuditelja i sa naznakom "PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - ne otvarati -" na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

Rok za dostavu ponuda je 12.5.2022. (bez obzira na način dostave)., a teče od dana objave obavijesti o natječaju u Večernjem listu, odnosno od dana 28.4.2022. Cjeloviti tekst natječaja objavljuje se istoga dana na web stranicama Grada Kutine te Oglasnoj ploči Grada Kutine.

Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude neće se razmatrati.

Ugovor o zakupu sklopit će se kao ovršna isprava, a na trošak zakupnika.

U slučaju neispunjenja obveza od strane najpovoljnijeg ponuditelja, smatrat će se da je isti odustao od potpisa ugovora o zakupu te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Otvaranje ponuda nije javno.

 

KLASA: 372-01/21-01/7

URBROJ: 2176-3-06-01/03-22-4

Kutina, 28.4.2022.

 

                                                                                                                                                    Grad Kutina

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti