GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti9. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
24.3.2022. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/22-05/3
URBROJ: 2176-3-04/01-22-1
Kutina, 22. ožujka 2022.

 

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine

za dan 31. ožujka 2022. godine (četvrtak) s početkom u 13:00 sati

u Kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta, Ulica Stjepana Radića 3, Kutina 

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

 

D N E V N I  R E D

 0. Zapisnik 8. sjednice Gradskog vijeća

  1. Aktualni sat 
  2. Izvješće o kvaliteti zraka na području Grada Kutine za 2021. godinu 
  3. Izvješće o radu tvrtke Eko Moslavina za 2021. godinu 
  4. Prijedlog odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Kutine 
  5. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Kutine u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu. 
  6. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Kutine za 2022.godinu  
  7. Prijedlog odluke o imenovanju ulica u Gradu Kutini  
  8. Prijedlog odluke o imenima naselja, ulica i trgova na području Grada Kutine

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Robert Krpes

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti