GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti



Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine
10.2.2022. - Razvoj, gospodarstvo i imovina Grada


Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine, KLASA: 320-02/22-01/4, URBROJ: 2176-3-04/01-22-4 od 27. siječnja 2022. godine („Službene novine Grada Kutine“ broj 1/22), Grad Kutina objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine, KLASA: 320-02/22-01/4, URBROJ: 2176-3-04/01-22-5 od 27. siječnja 2022. godine („Službene novine Grada Kutine“ broj 1/22).

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine, na području katastarskih općina: Banova Jaruga, Batina, Husain, Ilova, Jamarica, Kutina, Međurić, Mikleuška, Repušnica, Selište, Stupovača, Šartovac i Vukovje, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Kutinu predviđeno za zakup i povrat.

Sveukupna površina u natječaju za rok od 25 godina: 767,0075 ha

Sveukupna početna zakupnina u natječaju za rok od 25 godina: 237.252,31 kn

Sveukupna površina u natječaju za rok od 5 godina: 28,4090 ha

Sveukupna početna zakupnina u natječaju za rok od 5 godina: 9.857,92 kn

 

Tekst predmetnog Javnog natječaja objavljen na službenim internetskim stranicama Grada Kutine www.kutina.hr, te na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, Kutine.

 

Javni natječaj objavljuje se od 10. veljače 2022. godine i traje do 12. ožujka 2022. godine.

 

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom:

„NE OTVARAJ - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine,“

na adresu GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina

 

od 10. veljače 2022. godine i traje do zaključno 12. ožujka 2022. godine.

 

Karte.pdf

Svi dokumenti.pdf

 

 

 

 



Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti