GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za sklapanje ugovora o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Kutine u 2022. godini
27.1.2022. - Natječaj


   Grad Kutina na temelju Odluke o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Kutine u 2022. godini (KLASA: 322-01/22-01/1, URBROJ: 2176-3-06-01/05-22-1, od 21. siječnja 2022. godine) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za sklapanje ugovora o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Kutine u 2022. godini (KLASA: 322-01/22-01/1, URBROJ: 2176-3-06-01/05-22-2, od 21. siječnja 2022. godine) objavljuje 

 

JAVNI POZIV

za sklapanje ugovora o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Kutine u 2022. godini

 

I.

     Za sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Kutine u 2022. godini, Grad Kutina je u Proračunu osigurao sredstva za navedenu namjenu po slijedećim kriterijima učešća:

  • iznos od 300,00 kuna za sterilizaciju ženke psa
  • iznos od 150,00 kuna za sterilizaciju ženke mačke
  • iznos od 200,00 kuna za kastraciju mužjaka psa
  • iznos od 100,00 kuna za kastraciju mužjaka mačke.

 

II.

    Iznose navedene u točki I. ovog Javnog poziva, Grad Kutina će uplatiti na žiro račune odabranim ponuditeljima nakon podnošenja dokaza o broju izvršenih usluga, te će se svi ostali uvjeti regulirati ugovorima.

 

III.

   Razliku cijene pojedine usluge plaća vlasnik životinje izvršitelju usluge sterilizacije i kastracije s kojim je Grad Kutina sklopio ugovor o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka prema točki I.

 

IV.

    Svi zainteresirani ponuditelji dužni su svoje ponude dostaviti na adresu:

GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12/I, 44320 Kutina, sa naznakom PONUDA na JAVNI POZIV - za sklapanje ugovora o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Kutine u 2022. godini.

   Ponudu treba dostaviti u roku 10 dana od dana objave javnog poziva u „Moslavačkom listu“.

 

V.

    Ponuda treba sadržavati:

  • ime i adresa izvršitelja usluge, broj telefona i telefaksa;
  • cjenik usluga navedenih u točki I. ovog javnog poziva;
  • -način i uvjeti plaćanja usluge;
  • dokumentaciju kojom ponuditelj dokazuje da je registriran i ovlašten za pružanje traženih usluga;
  • potvrda Porezne uprave o uredno podmirenim poreznim obvezama, odnosno doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za navedene zaposlenike;
  • potvrda Grada Kutine o uredno podmirenim obvezama.

 

 

VI.

    Za 2022. godinu Grad Kutina će sklopiti ugovore sa ponuditeljima nakon provedenog postupka koji ispunjavaju uvjete po ovom Javnom pozivu.

 

 

Napomena: Sve obavijesti u vezi sa Javnim pozivom možete dobiti na telefon 044/692-015 i 692-028 ili osobno u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

 

OBJAVLJENO NA OGLASNOJ PLOČI GRADSKE UPRAVE I SLUŽBENOM PORTALU GRADA KUTINE, www.kutina.hr SA DANOM IZLASKA „MOSLAVAČKOG LISTA“ 27. SIJEČNJA 2022. GODINE.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti