GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGrad Kutina: Natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju
10.12.2021. - Aktualnosti


 

Temeljem Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/19, 8/19 i 1/21) i Odluke gradonačelnika o početku postupka nadmetanja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje od 9.12.2021., Gradonačelnik  Grada Kutina, dana 10.12.2021. objavljuje

 

N A D M E T A NJ E

za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

prikupljanjem pisanih ponuda

 

Predmet nadmetanja je davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na području grada Kutine i to sljedećih katastarskih čestica:

 

k.č.br.

 

k.o.

z.k.ul.

oznaka zemljišta

kultura

površina u m2

početni godišnji iznos zakupnine u kn po kulturi

Ukupno početna godišnja zakupnina u kn

 

2028/2

 

Kutina

2712

LIVADA KUTINSKA LIPA

livada

1069

85,52

85,52

 

2029

 

Kutina

2712


LIVADA U GLOGOVCU

 

livada

800

140,00

140,00

 

Dio 9519

 

Kutina

 

3148

 

ORANICA KRČ

 

livada

4.900

392,00

392,00

Dio 859/5

Stupovača

187


VOĆNJAK I PAŠNJAK MIŠĆEVIĆ POLJE

 

pašnjak

voćnjak

2100

808

168,00

180,00

348,00

 

9347/1

 

Kutina

7374

ORANICA KRČ

oranica

2.577

309,24

309,24

 

Dio 9304/1

 

Kutina

3148

KUĆA, DVORIŠTE I ORANICA KRČ

oranica

livada

1.500

2.500

180,00

200,00

380,00

 

Dio 1787

 

Mikleuška

737

ORANICA I LIVADA U ZIDINI

oranica

3.365

403,80

403,80

 

Dio 3143

 

Kutina

3761


ORANICA U BRUNKOVCU

 

oranica

5754

575,40

575,40

 

2320/1

 

Kutina

5841

LIVADA U BRUNKOVCU

 

oranica

504

180,00

180,00

Dio 1609

 

Kutina

4638

 

ORANICA I ŠUMA U CIGLENICI

 

oranica

5922

592,20

592,20

 

1218/1

 

Kutina

3761

ORANICA U GLOGOVCU

oranica

4423

530,76

530,76

 

dio 9450/2

 

Kutina

5837

ORANICA KRČ

oranica

1865

223,80

223,80

 

2035

 

Kutina

5841

ORANICA U GLOGOVCU

oranica

4384

526,08

526,08

 

2318

 

Kutina

5841

ORANICA U BRUNKOVCU

oranica

6996

699,6

699,6

 

2013/2

 

Kutina

5841

ORANICA U GLOGOVCU

oranica

5243

524,3

524,3

Dio 2335/2

 

Kutina

3824

ORANICA, VOĆNJAK I ŠUMA U GUPĆEVOJ ULICI

 

oranica

982

180,00

180,00

Dio 2335/2

 

Kutina

3824

ORANICA, VOĆNJAK I ŠUMA U GUPĆEVOJ ULICI

 

voćnjak

120

180,00

180,00

Dio 2338

Kutina

3824

ORANICA, VOĆNJAK I ŠUMA U GUPĆEVOJ ULICI

 

oranica

560

180,00

180,00

 

Dio 2338

Kutina

3824

ORANICA VOĆNJAK I ŠUMA U GUPĆEVOJ ULICI

 

voćnjak

100

180,00

180,00

4423

 

Selište

1220


ŠUMA U KRUŠKOVCU

 

oranica

3741

448,92

448,92

 

3118/2

 

Kutina

2034

ORANICA U KUTINI

oranica

910

180,00

180,00

 

9549/3

 

Kutina

3148

ORANICA KRČ

oranica

1194

143,28

143,28

 

2532

 

Kutina

1015

ORANICA

oranica

5822

582,20

582,20

 

8111/2

 

Kutina

 

2347

ORANICA U KUTINI

oranica

536

180,00

180,00

 

2367

 

Kutina

1015

ORANICA

oranica

3379

405,48

405,48

Dio 2066

 

Kutina

5841


ORANICA I LIVADA U GLOGOVCU

 

oranica

5000

500,00

500,00

 

2567/3

 

Kutina

7283

VINOGRAD U GRADINI

vinograd

1020

122,40

122,40

 

160/2

 

Jamarice

817

DVORIŠTE U SELU

pašnjak

263

140,00

140,00

 

161/2

 

Jamarice

817

VRT U SELU

pašnjak

680

140,00

140,00

 

162/2

 

Jamarice

817

ORANICA U SELU

oranica

livada

2000

1284

240,00

102,72

342,2

4414/1

 

Kutina

300

KUĆA I DVORIŠTE U RADIĆEVOJ UL.

 

zaštićena zelena površina

300

140,00

140,00

 

            Kriterij izbora najpovoljnije ponude je najveći ponuđeni iznos godišnje zakupnine za svaku od zemljišnih čestica.

Zemljište se ustupa u zakup na vrijeme od 5 (pet) godina s mogućnošću otkaza ugovora prije isteka ugovorenog roka trajanja ugovora u slučaju neizvršenja ugovornih obveza (ili neurednog izvršenja) odnosno nastanka razloga od interesa za Grad Kutinu.

Zakupnik se obvezuje na plaćanje naknade za uređenje voda, kao i eventualnog poreza.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o odabiru, s Gradom Kutina sklopiti Ugovor o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, u protivnom će se natječaj poništiti u tom dijelu predmeta zakupa ili će se odabrati po cijeni sljedeća prihvatljiva ponuda.         

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je, osim ispunjavanja svih uvjeta natječaja, ponudio najviši iznos zakupnine ili ostvario pravo prvenstva.

Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju i to slijedećim redoslijedom:

 • suvlasnik zemljišta
 • dosadašnji zakupac
 • poljoprivrednik čije zemljište u vlasništvu ili zakupu graniči sa zemljištem koje se daje u zakup
 • poljoprivrednik čije je zemljište u vlasništvu ili zakupu bliže zemljištu koje se daje u zakup
 • razvojačeni hrvatski branitelji i članovi obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestalog hrvatskog branitelja, koji se bave poljoprivrednom djelatnošću
 • -obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 • pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

Sve navedene osobe dužne su u svojoj ponudi priložiti odgovarajuće isprave kojima dokazuju svoj status.

Osobe imaju pravo prvenstva prema utvrđenom redoslijedu pod uvjetom da prihvate najvišu cijenu postignutu natječajem od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete, kao i da nemaju nikakvih nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Kutini. Ako osoba ostvaruje dvije ili više prednosti, uzima se u obzir samo redoslijed prvenstva.

 

Nadmetati se mogu sve pravne i fizičke osobe. Ponuda za sudjelovanje mora sadržavati:

 • podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi ponuditelju
 • presliku dokumenata kojima ponuditelji dokazuju svoj identitet (preslik osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno preslik rješenja o registraciji za pravne osobe ili preslik obrtnice)
 • presliku dokumenata kojima se dokazuje svojstvo osobe s pravom prvenstva
 • ponuđeni iznos zakupnine
 • potvrdu Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama prema Republici Hrvatskoj (ne stariju od 30 dana računajući od dana objave natječaja)

 

Službe Grada će izvršiti uvid u stanje duga ponuditelja prema Gradu Kutini.

 

            Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Kutini i Republici Hrvatskoj. Takve ponude će biti isključene.

Ponude se šalju u zatvorenoj omotnici sa naznakom "PONUDA ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA – ne otvarati -" na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12.

Rok za dostavu ponuda je 22.12.2021. (bez obzira na način dostave) i teče od dana objave oglasa na Oglasnoj ploči Grada Kutine i internetskim stranicama Grada Kutine, odnosno od dana 10.12.2021. godine.

Odluke koje nisu podnesene u roku ili potpune u smislu uvjeta ovog natječaja, bit će isključene.

Otvaranje ponuda nije javno.

 

GRAD KUTINA

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

 

 

KLASA: 944-15/21-01/8

UR.BROJ: 2176/03-06-01/03-21-3

Kutina, 10.12.2021.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti