GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGrad Kutina: Natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta za svjetleći reklamni pano
30.11.2021. - Natječaj


Na temelju čl. 46. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine br. 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 2/18) i  Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/19, 8/19 i 1/21), Gradonačelnik Grada Kutine objavljuje dana 30.11.2021.

 

N A D M E T A NJ E

za zakup građevinskog zemljišta za postavljanje informativnih svjetlećih stupova i jumbo plakata

-prikupljanjem pisanih ponuda

 

Predmet nadmetanja je davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada za postavljanje svjetlećeg reklamnog panoa (city light reklame) i to na sljedećoj lokaciji:

- lokacija-uz ogradu potoka Kutinice, pokraj kioska na k.č.br. 3656/1 k.o. Kutina

 

Reklamni panoi postavljaju se u svrhu isticanja promidžbeno – informativnih poruka.

Početna cijena godišnje zakupnine za lokaciju utvrđuje se u iznosu od 2.500,00 kn +PDV.

Lokacije se ustupaju u zakup na vrijeme od 5 godina. Ponuditelj mora naznačiti lokacije za koje daje ponudu.

Zakupnik informativne stupove postavlja o svom trošku, trajno ih održava, brine o stavljanju obavijesnih sadržaja na stupove, odnosno nosače te snosi troškove solemnizacije ugovora o zakupu. Zakupnik je obvezan podmirivati trošak potrošnje električne energije, što će biti utvrđeno ugovorom o zakupu.

Zakupnik odgovara za usklađenost promidžbeno-informativnih poruka s poslovnom etikom i zakonskim normama.

Zakupnik je dužan izvršiti radove postavljanja i spajanja panoa na sustav javne rasvjete sukladno uvjetima UO za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša i uz prethodno obavješćivanje tog odjela o radovima koji se izvode.

Nadmetati se mogu sve pravne i fizičke osobe koje na račun Grada Kutine br. IBAN: HR3323400091822000008, uz poziv na broj: 22 7706-OIB, uplate jamčevinu od 1.000,00 kn sa svrhom doznake “Jamčevina za natječaj-city light” i preslik naloga o plaćanju jamčevine, dostave u ponudi.  Ako ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine. Smatrat će se da je odabrani ponuditelj odustao od sklapanja ugovora ako ne sklopi ugovor u roku koji mu je određen natječajem ili, u slučaju da isti nije određen natječajem, u roku koji mu naknadno bude određen u pozivu za sklapanje ugovora o zakupu

 

Ponuda treba sadržavati:
-kopiju osobne iskaznice i obrtnice ili registracije tvrtke

-potvrdu Porezne uprave o urednom izvršavanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojom ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih navedenih dospjelih poreznih obveza, ne starija od 30 dana do dana objave natječaja (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza, pod uvjetom da se osoba pridržava rokova plaćanja i o tome dostavi dokaz)

  • ponuđeni iznos zakupnine
  • dokaz o uplati jamstva

 

Povjerenstvo će u tijeku pregleda i ocjene ponuda izvršiti uvid u stanje duga ponuditelja prema Gradu Kutini kod nadležnih stručnih službi

 

Ponude se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom "PONUDA ZA ZAKUP LOKACIJA ZA CITY LIGHT–ne otvarati " na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

Rok za dostavu ponuda je 10.12.2021. (bez obzira na način dostave) i teče od dana objave obavijesti o natječaju u Večernjem listu, odnosno od 30.11.2021. Istoga dana cjeloviti tekst natječaja  objavljuje se na internetskim stranicama Grada Kutine i Oglasnoj ploči Grada Kutine.

Nepotpune ili nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Ponuđačima koji ne uspiju u nadmetanju, jamčevina se vraća bez zateznih kamata.

 

KLASA: 944-01/21-01/12

URBROJ: 2176/03-06-01/03-21-5

Grad Kutina

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti