GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiObjava javne rasprave za V. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine
15.10.2021. - Savjetovanje s javnošću - otvoreno


 

REPUBLIKA HRVATSKA

Sisačko-moslavačka županija

Grad Kutina

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

Kutina, Trg kralja Tomislava 12

Tel. 044/692-036
Email: prostorno@kutina.hr

 

KLASA: 350-02/21-01/13

URBROJ: 2176/03-09-01/02-21-15

Kutina, 15.10.2021.

 

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključku o utvrđivanju Prijedloga Plana za javnu raspravu (KLASA: 350-02/21-01/13, URBROJ: 2176/03-09-01/02-21-14 od 15.10.2021.), Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine objavljuje :

 

JAVNU RASPRAVU

 

O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA GRADA KUTINE

 

 

1. Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) trajati će 8 dana, od 20.10.2021. do 27.10.2021. godine.

 

2. Javni uvid u Prijedloga Plana moći će se izvršiti u prostorijama Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, svakim radnim danom u navedenom razdoblju u vremenu od 8:00 do 14:00 sati, a biti će dostupan javnosti i na mrežnim stranicama Grada Kutine (www.kutina.hr).

 

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se dana 22.10.2021. godine (petak) s početkom u 10:00 sati, temeljem smjernica Stožera civilne zaštite putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja, kao i mogućnosti davanja primjedbi, prijedloga i mišljenja. Livestream servisu će biti moguće pristupiti putem poveznice koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Grada Kutine (www.kutina.hr).

 

4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe zainteresirane javnosti na Prijedlog Plana moći će se dostaviti pisanim putem nositelju izrade Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine, Kutina, Trg kralja Tomislava 12, dati usmeno u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja i upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javnog uvida, sve zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, 27.10.2021. godine.

 

5. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitljivo napisani te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

6. Ova obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Plana objavit će se u dnevnom tisku, na mrežnoj stranici Grada Kutine (www.kutina.hr ) i na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (https://mgipu.gov.hr/ )

 

 

Pročelnica:

                                                                          Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh.Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti