GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiSanacija unutarnjeg dijela podruma zgrade Muzeja Moslavina Kutina
15.10.2021. - Jednostavna nabava


 

 

Muzej Moslavine Kutina

44 320  Kutina,  Trg kralja Tomislava 13

 

KLASA:  333-06/21-01/03

UR. BROJ: 2176-110-21-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

 

za provedbu postupka jednostavne nabave:

 

Sanacija unutarnjeg dijela podruma zgrade Muzeja Moslavina Kutina

 

 

(nabava radova)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutina, listopad 2021.

 

 

 

 

SADRŽAJ:

 

 1. Upute ponuditeljima za izradu i predaju ponuda
 2. Prilog I (Ponudbeni list)
 3. Prilog II (Izjava o dostavljanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora)
 4. Prilog III (Ponudbeni troškovnik)

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

 

 

Upute  izrađene u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave (400-01/21-01/1, Urbroj: 2176/03-10/01-21-1, od 4.1.2021.), dalje: Pravilnik

 

 1. Naziv i sjedište naručitelja, broj telefona i telefaksa, internetska adresa, te adresa elektroničke pošte:

   

  MUZEJ MOSLAVINE KUTINA,  Trg kralja Tomislava 13, Kutina, MB:03327949, OIB: 84013099375,  telefon: 044/ 683-548, IBAN: HR3323400091822000008, Privredna Banka Zagreb d.d., www.muzej-moslavine.hr

   

   

 2. Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:

   

  Za sve dodatne informacije ponuditelji se mogu obratiti u Muzej Moslavine, ravnateljici Jasmini Uroda Kutlić, prof., e-mail: juroda@muzej-moslavine.hr, tel: 044/625-147 ili mob. 099 298 1113.

   

 3. Vrsta postupka:

   

  Postupak jednostavne nabave s namjerom sklapanja  ugovora o radovima sanacije oštećenja zgrade muzeja nakon potresa s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno čl. 8 Pravilnika, ponudbenom troškovniku, uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda

   

   

 4. Opis predmeta nabave:

   

   

  Sanacija temelja Muzeja Moslavine Kutina

   

   

 5. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):

   

  160.000,00 kn

   

   

 6. 6.Rd. br. iz plana nabave: 3

   

   

 7. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi:

   

  Navedeni gospodarski subjekti u ovom postupku nabave ne postoje.

   

   

 8. Tehnička specifikacija predmeta nabave, vrsta, kvaliteta, opseg ili količina predmeta nabave:

   

  Navedeno u Ponudbenom troškovniku (Prilog III)

   

   

 9. Mjesto izvođenja radova:

   

  Muzej Moslavine Kutina, Trg kralja Tomislava 13, Kutina

   

   

 10. Rok izvođenja radova:

   

  60 dana od dana uvođenja u posao

  Predviđeni početak radova je 2.11.2021.

   

   

 11. Dokazi sposobnosti gospodarskih subjekata, naziv dokaza sposobnosti, naziv izdavatelja dokaza i vrijednosni pokazatelj ako se mogu izdati:

                            

  Dokazi se prilažu u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

   

  Sukladno t.3.6. Pravilnika, ponuditelj mora priložiti isprave-dokaze sposobnosti:

   

  11.1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta ili ako se isti ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Ispravom se dokazuje da ponuditelj ima registriranu djelatnost u svezi sa predmetom nabave.

  Izdavatelj: Trgovački sud, Obrtni ili drugi strukovni registar

  Isprava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

   

  11.2. Potvrda Porezne uprave o urednom izvršavanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojom ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

  Izdavatelj: Porezna uprava ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta

  Isprava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana zaprimanja poziva na dostavu ponuda.

   

  Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost.

   

   

 12. Tražena jamstva:

   

  1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora:

    

   Ponuditelj je dužan, kao dio svoje ponude, priložiti izjavu kojom se obvezuje dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini 10% vrijednosti ponude (bez PDV-a), ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija (Prilog II- obrazac).

   Odabrani ponuditelj obvezan je prilikom predaje/potpisivanja ugovora o nabavi naručitelju predati  bezuvjetno jamstvo za uredno ispunjenje  ugovora u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti ponude (bez PDV-a).

   Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mora biti u obliku bankarskog jamstva s rokom važenja 60 (šezdeset) dana dužim od ugovorenog roka.

    

   Garancija banke mora biti plativa na prvi poziv, bez prava prigovora (protesta) i bezuvjetna, te obavezno mora sadržavati slučajeve u kojima će naručitelj polagati pravo naplate.

   U slučaju da ponuditelj ne dostavi propisano jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, Naručitelj će isključiti ponuditelja.

   Naručitelj ima pravo iskoristiti jamstvo za uredno ispunjenje  ugovora, a ponuditelj gubi pravo na jamstvo u slijedećim slučajevima:

    

 13. Način dostave ponude:

   

  Ponude je moguće dostaviti elektroničkom poštom na adresu juroda@muzej-moslavine.hr (obavezno navesti predmet nabave), a mogu se dostaviti poštom ili osobno na adresu naručitelja Muzej Moslavine Kutina, Trg kralja Tomislava 13, Kutina

   

  Ponuda predana poštom ili osobno dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom: naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave i naznaka "ne otvaraj".

  Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

   

  Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

   

   

 14. Način izračuna cijene, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene:

   

  Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupna cijena ponude je cijena ponude sa PDV-om. Cijena ponude i cijena ponude sa PDV-om piše se brojkama .

  Cijena je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.

  Ponuditelj će ispuniti jedinične cijene za sve stavke iz troškovnika i ukupne cijene za sve stavke iz troškovnika prema planiranim jediničnim mjerama i količinama i cijenu ponude, bez PDV-a.

   

   

 15. Rok, način i uvjeti plaćanja:

   

  30 dana od dana ispostavljanja računa.

   

  Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Naručitelj će zaprimati isključivo elektroničke račune.

   

   

 16. Rok valjanosti ponude:

   

  Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana otvaranja ponude.

   

   

 17. Kriterij odabira ponude:

   

  Najniža cijena ponude.

   

   

 18. Jezik na kojem se sastavlja ponuda:

   

  Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

   

   

   

   

 19. Razlozi odbijanja ponude:
 • ako radove ne obavlja kvalitetno i sukladno pravilima struke -u cjelokupnom iznosu jamstva,
 • ako neopravdano kasni sa izvođenjem radova i ne održava kontinuitet obavljanja radova sukladno roku za izvršenje – u cjelokupnom iznosu jamstva
 • ako obustavi izvođenje radova- u cjelokupnom iznosu jamstva
 • ako je uveo u posao podizvoditelja bez saznanja i suglasnosti naručitelja - u cjelokupnom iznosu jamstva,
 • ako nastupe druge okolnosti i događaji koji onemogućuju izvođenje radova (stečaj, likvidacija) -u cjelokupnom iznosu jamstva.

   

   

  Ukoliko nastupe bilo koje od opisanih okolnosti, naručitelj će pismenim putem obavijestiti izvoditelja i navesti okolnosti koje su nastupile. Izvoditelj će u roku 8 dana po dobivanju obavijesti otkloniti nastale okolnosti opisane pod točkom 1., 2., 3. i 4.  Po 5. točki  naručitelj će prići naplati jamstva odmah po nastanku opisane okolnosti, a nakon pismene obavijesti izvršitelja.

   

  b) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku predaje se prije okončane situacije, na jamstveni rok od najmanje 2 (dvije) godine.

   

  Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku treba biti u iznosu 10% (deset posto) od cijene izvedenih radova (bez PDV-a), a u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta.

   

  U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom ponuditelja jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku može dostaviti bilo koji član zajednice ponuditelja, u cijelosti ili parcijalno s članom/vima, pod uvjetom da jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u bilo kojem slučaju, treba biti u navedenim oblicima i iznosima.

  Ukoliko izvršitelj ne preda jamstvo banke kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, naručitelj će na okončanoj situaciji zadržati iznos 10% (deset posto) ukupno izvedenih radova (bez PDV-a) na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku.

  Po isteku jamstvenog roka naručitelj se obvezuje izvršitelju izvršiti povrat jamstva banke ukoliko se isto nije koristilo.

   

  1. Sadržaj ponude:

    

   Ponuda sadrži: popunjeni ponudbeni list (Prilog I) i sve druge dokumente sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

   Ponudbeni list mora sadržavati: naziv i sjedište naručitelja, naziv i sjedište ponuditelja, adresa, broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona, broj faksa, predmet nabave, cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijenu ponude s PDV-om, rok valjanosti ponude, datum, potpis i pečat ponuditelja i ostalo.

    

  2. Oblik i način izrade ponude:

    

   Ponuda se uvezuje na način da čini cjelinu.

    

   Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

    

    

 

a) ako ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost

b) ako ponuda ponuditelja nije u skladu s Pozivom na dostavu ponuda

c) ako je ponuditelj dostavio dvije ili više ponuda

 

 

22. Rok za dostavu ponuda:

 

Adresa dostave ponuda: Muzej Moslavine Kutina, Trg kralja Tomislava 13, 44320 Kutina

Rok dostave ponuda: 25.10.2021. do 11,00 sati (bez obzira na način dostave).

 

 

 1. Stavljanje na raspolaganje Poziva na dostavu ponuda:

   

  Poziv na dostavu ponuda je stavljen  na  raspolaganje na internetskoj stranici naručitelja, a može se podići i na adresi naručitelja: Kutina, Trg kralja Tomislava 13.

   

   

 2. Prijedlog ugovora o nabavi:

 

Svi ponuditelji će biti na dokaziv način obaviješteni o ponuditelju s kojim naručitelj namjerava sklopiti ugovor.

Ponuditelj je obvezan potpisati prijedlog ugovora u roku od 8 (osam) dana od dana primitka ugovora i vratiti ga Naručitelju.

 Ako  ponuditelj  čija  je  ponuda  prihvaćena  ne  potpiše  ugovor  o  nabavi, Naručitelj će isključiti ponuditelja i odabrati slijedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

 

U Kutini, 15.10.2021. godine

 

Naručitelj:

 Muzej Moslavine Kutina

                                                             

                                                                                                                     Odgovorna osoba:

 

 

                                               Jasmina Uroda Kutlić, prof.

 ravnateljica MMK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog I: Ponudbeni list

 

 

Ponuda  br._________________

 

 

Naručitelj: MUZEJ MOSLAVINE KUTINA

OIB: 84013099375

Sjedište:  KUTINA, TRG KRALJA TOMISLAVA  13

 

Predmet nabave: Sanacija temelja Muzeja Moslavine Kutina

 

 

Zajednica ponuditelja (zaokružiti)                 DA[1]                 NE

 

Naziv i sjedište ponuditelja / člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem:____________________________________________________________

OIB:_________________________Broj računa:_______________________________

adresa e-pošte ponuditelja ili službe ovlaštene za zaprimanje pošte:                                                                                                                                    ____

broj tel:_ ___________________________ 

broj faksa:  _________________________

internet adresa:                 ______________

 

Gospodarski subjekt je u sustava PDV-a (zaokružiti)          DA                   NE

 

Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti)                               DA[2]                 NE

 

 

Cijena ponude bez PDV-a:

 

PDV:

 

Cijena ponude s PDV-om:

 

 

Ponuđena  cijena  formirana  je  u  skladu  sa  svim  odredbama  ovog poziva za dostavu

ponuda.

 

Ako  se  naša  ponuda  prihvati,  prihvaćamo  sve  uvjete  iz  ovog poziva za dostavu

ponuda.

 

Suglasni smo da je ova ponuda za nas obvezujuća. 

 

Kontakt osoba ponuditelja za pojašnjenje ponude:                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis dokumentacije priložene ponudi:

 

__________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja i pečat )

 

 

 

 

U                                                     2021. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog II

 

 

_________________________________

            /naziv ponuditelja/

_________________________________

              / broj ponude/

 _________________________________

           /predmet nabave/

Naručitelj:

                                                                                   MUZEJ MOSLAVINE KUTINA

Trg kralja Tomislava 13

Kutina

 

                             

 

IZJAVA  O DOSTAVLJANJU JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

 

Obvezujemo se da ćemo dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora sukladno točki 12a. Poziva na dostavu ponuda.

 

________________________2021.

 

                                                          

 

 

                                              

                                                                                                                                 

 

                                                            (potpis ovlaštene osobe ponuditelja i pečat)

 

 

 

 

  

 

 

 

Muzej Moslavine Kutina

44 320  Kutina,  Trg kralja Tomislava 13

 

KLASA:  333-06/21-01/03

UR. BROJ: 2176-110-21-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

 

za provedbu postupka jednostavne nabave:

 

Sanacija unutarnjeg dijela podruma zgrade Muzeja Moslavina Kutina

 

 

(nabava radova)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutina, listopad 2021.

 

 

 

 

SADRŽAJ:

 

 1. Upute ponuditeljima za izradu i predaju ponuda
 2. Prilog I (Ponudbeni list)
 3. Prilog II (Izjava o dostavljanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora)
 4. Prilog III (Ponudbeni troškovnik)

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

 

 

Upute  izrađene u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave (400-01/21-01/1, Urbroj: 2176/03-10/01-21-1, od 4.1.2021.), dalje: Pravilnik

 

 1. Naziv i sjedište naručitelja, broj telefona i telefaksa, internetska adresa, te adresa elektroničke pošte:

   

  MUZEJ MOSLAVINE KUTINA,  Trg kralja Tomislava 13, Kutina, MB:03327949, OIB: 84013099375,  telefon: 044/ 683-548, IBAN: HR3323400091822000008, Privredna Banka Zagreb d.d., www.muzej-moslavine.hr

   

   

 2. Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:

   

  Za sve dodatne informacije ponuditelji se mogu obratiti u Muzej Moslavine, ravnateljici Jasmini Uroda Kutlić, prof., e-mail: juroda@muzej-moslavine.hr, tel: 044/625-147 ili mob. 099 298 1113.

   

 3. Vrsta postupka:

   

  Postupak jednostavne nabave s namjerom sklapanja  ugovora o radovima sanacije oštećenja zgrade muzeja nakon potresa s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno čl. 8 Pravilnika, ponudbenom troškovniku, uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda

   

   

 4. Opis predmeta nabave:

   

   

  Sanacija temelja Muzeja Moslavine Kutina

   

   

 5. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):

   

  160.000,00 kn

   

   

 6. 6.Rd. br. iz plana nabave: 3

   

   

 7. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi:

   

  Navedeni gospodarski subjekti u ovom postupku nabave ne postoje.

   

   

 8. Tehnička specifikacija predmeta nabave, vrsta, kvaliteta, opseg ili količina predmeta nabave:

   

  Navedeno u Ponudbenom troškovniku (Prilog III)

   

   

 9. Mjesto izvođenja radova:

   

  Muzej Moslavine Kutina, Trg kralja Tomislava 13, Kutina

   

   

 10. Rok izvođenja radova:

   

  60 dana od dana uvođenja u posao

  Predviđeni početak radova je 2.11.2021.

   

   

 11. Dokazi sposobnosti gospodarskih subjekata, naziv dokaza sposobnosti, naziv izdavatelja dokaza i vrijednosni pokazatelj ako se mogu izdati:

                            

  Dokazi se prilažu u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

   

  Sukladno t.3.6. Pravilnika, ponuditelj mora priložiti isprave-dokaze sposobnosti:

   

  11.1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta ili ako se isti ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Ispravom se dokazuje da ponuditelj ima registriranu djelatnost u svezi sa predmetom nabave.

  Izdavatelj: Trgovački sud, Obrtni ili drugi strukovni registar

  Isprava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

   

  11.2. Potvrda Porezne uprave o urednom izvršavanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojom ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

  Izdavatelj: Porezna uprava ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta

  Isprava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana zaprimanja poziva na dostavu ponuda.

   

  Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost.

   

   

 12. Tražena jamstva:

   

  1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora:

    

   Ponuditelj je dužan, kao dio svoje ponude, priložiti izjavu kojom se obvezuje dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini 10% vrijednosti ponude (bez PDV-a), ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija (Prilog II- obrazac).

   Odabrani ponuditelj obvezan je prilikom predaje/potpisivanja ugovora o nabavi naručitelju predati  bezuvjetno jamstvo za uredno ispunjenje  ugovora u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti ponude (bez PDV-a).

   Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mora biti u obliku bankarskog jamstva s rokom važenja 60 (šezdeset) dana dužim od ugovorenog roka.

    

   Garancija banke mora biti plativa na prvi poziv, bez prava prigovora (protesta) i bezuvjetna, te obavezno mora sadržavati slučajeve u kojima će naručitelj polagati pravo naplate.

   U slučaju da ponuditelj ne dostavi propisano jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, Naručitelj će isključiti ponuditelja.

   Naručitelj ima pravo iskoristiti jamstvo za uredno ispunjenje  ugovora, a ponuditelj gubi pravo na jamstvo u slijedećim slučajevima:

    

 13. Način dostave ponude:

   

  Ponude je moguće dostaviti elektroničkom poštom na adresu juroda@muzej-moslavine.hr (obavezno navesti predmet nabave), a mogu se dostaviti poštom ili osobno na adresu naručitelja Muzej Moslavine Kutina, Trg kralja Tomislava 13, Kutina

   

  Ponuda predana poštom ili osobno dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom: naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave i naznaka "ne otvaraj".

  Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

   

  Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

   

   

 14. Način izračuna cijene, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene:

   

  Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupna cijena ponude je cijena ponude sa PDV-om. Cijena ponude i cijena ponude sa PDV-om piše se brojkama .

  Cijena je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.

  Ponuditelj će ispuniti jedinične cijene za sve stavke iz troškovnika i ukupne cijene za sve stavke iz troškovnika prema planiranim jediničnim mjerama i količinama i cijenu ponude, bez PDV-a.

   

   

 15. Rok, način i uvjeti plaćanja:

   

  30 dana od dana ispostavljanja računa.

   

  Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Naručitelj će zaprimati isključivo elektroničke račune.

   

   

 16. Rok valjanosti ponude:

   

  Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana otvaranja ponude.

   

   

 17. Kriterij odabira ponude:

   

  Najniža cijena ponude.

   

   

 18. Jezik na kojem se sastavlja ponuda:

   

  Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

   

   

   

   

 19. Razlozi odbijanja ponude:
 • ako radove ne obavlja kvalitetno i sukladno pravilima struke -u cjelokupnom iznosu jamstva,
 • ako neopravdano kasni sa izvođenjem radova i ne održava kontinuitet obavljanja radova sukladno roku za izvršenje – u cjelokupnom iznosu jamstva
 • ako obustavi izvođenje radova- u cjelokupnom iznosu jamstva
 • ako je uveo u posao podizvoditelja bez saznanja i suglasnosti naručitelja - u cjelokupnom iznosu jamstva,
 • ako nastupe druge okolnosti i događaji koji onemogućuju izvođenje radova (stečaj, likvidacija) -u cjelokupnom iznosu jamstva.

   

   

  Ukoliko nastupe bilo koje od opisanih okolnosti, naručitelj će pismenim putem obavijestiti izvoditelja i navesti okolnosti koje su nastupile. Izvoditelj će u roku 8 dana po dobivanju obavijesti otkloniti nastale okolnosti opisane pod točkom 1., 2., 3. i 4.  Po 5. točki  naručitelj će prići naplati jamstva odmah po nastanku opisane okolnosti, a nakon pismene obavijesti izvršitelja.

   

  b) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku predaje se prije okončane situacije, na jamstveni rok od najmanje 2 (dvije) godine.

   

  Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku treba biti u iznosu 10% (deset posto) od cijene izvedenih radova (bez PDV-a), a u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta.

   

  U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom ponuditelja jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku može dostaviti bilo koji član zajednice ponuditelja, u cijelosti ili parcijalno s članom/vima, pod uvjetom da jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u bilo kojem slučaju, treba biti u navedenim oblicima i iznosima.

  Ukoliko izvršitelj ne preda jamstvo banke kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, naručitelj će na okončanoj situaciji zadržati iznos 10% (deset posto) ukupno izvedenih radova (bez PDV-a) na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku.

  Po isteku jamstvenog roka naručitelj se obvezuje izvršitelju izvršiti povrat jamstva banke ukoliko se isto nije koristilo.

   

  1. Sadržaj ponude:

    

   Ponuda sadrži: popunjeni ponudbeni list (Prilog I) i sve druge dokumente sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

   Ponudbeni list mora sadržavati: naziv i sjedište naručitelja, naziv i sjedište ponuditelja, adresa, broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona, broj faksa, predmet nabave, cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijenu ponude s PDV-om, rok valjanosti ponude, datum, potpis i pečat ponuditelja i ostalo.

    

  2. Oblik i način izrade ponude:

    

   Ponuda se uvezuje na način da čini cjelinu.

    

   Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

    

    

 

a) ako ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost

b) ako ponuda ponuditelja nije u skladu s Pozivom na dostavu ponuda

c) ako je ponuditelj dostavio dvije ili više ponuda

 

 

22. Rok za dostavu ponuda:

 

Adresa dostave ponuda: Muzej Moslavine Kutina, Trg kralja Tomislava 13, 44320 Kutina

Rok dostave ponuda: 25.10.2021. do 11,00 sati (bez obzira na način dostave).

 

 

 1. Stavljanje na raspolaganje Poziva na dostavu ponuda:

   

  Poziv na dostavu ponuda je stavljen  na  raspolaganje na internetskoj stranici naručitelja, a može se podići i na adresi naručitelja: Kutina, Trg kralja Tomislava 13.

   

   

 2. Prijedlog ugovora o nabavi:

 

Svi ponuditelji će biti na dokaziv način obaviješteni o ponuditelju s kojim naručitelj namjerava sklopiti ugovor.

Ponuditelj je obvezan potpisati prijedlog ugovora u roku od 8 (osam) dana od dana primitka ugovora i vratiti ga Naručitelju.

 Ako  ponuditelj  čija  je  ponuda  prihvaćena  ne  potpiše  ugovor  o  nabavi, Naručitelj će isključiti ponuditelja i odabrati slijedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

 

U Kutini, 15.10.2021. godine

 

Naručitelj:

 Muzej Moslavine Kutina

                                                             

                                                                                                                     Odgovorna osoba:

 

 

                                               Jasmina Uroda Kutlić, prof.

 ravnateljica MMK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog I: Ponudbeni list

 

 

Ponuda  br._________________

 

 

Naručitelj: MUZEJ MOSLAVINE KUTINA

OIB: 84013099375

Sjedište:  KUTINA, TRG KRALJA TOMISLAVA  13

 

Predmet nabave: Sanacija temelja Muzeja Moslavine Kutina

 

 

Zajednica ponuditelja (zaokružiti)                 DA[1]                 NE

 

Naziv i sjedište ponuditelja / člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem:____________________________________________________________

OIB:_________________________Broj računa:_______________________________

adresa e-pošte ponuditelja ili službe ovlaštene za zaprimanje pošte:                                                                                                                                    ____

broj tel:_ ___________________________ 

broj faksa:  _________________________

internet adresa:                 ______________

 

Gospodarski subjekt je u sustava PDV-a (zaokružiti)          DA                   NE

 

Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti)                               DA[2]                 NE

 

 

Cijena ponude bez PDV-a:

 

PDV:

 

Cijena ponude s PDV-om:

 

 

Ponuđena  cijena  formirana  je  u  skladu  sa  svim  odredbama  ovog poziva za dostavu

ponuda.

 

Ako  se  naša  ponuda  prihvati,  prihvaćamo  sve  uvjete  iz  ovog poziva za dostavu

ponuda.

 

Suglasni smo da je ova ponuda za nas obvezujuća. 

 

Kontakt osoba ponuditelja za pojašnjenje ponude:                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis dokumentacije priložene ponudi:

 

__________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja i pečat )

 

 

 

 

U                                                     2021. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog II

 

 

_________________________________

            /naziv ponuditelja/

_________________________________

              / broj ponude/

 _________________________________

           /predmet nabave/

Naručitelj:

                                                                                   MUZEJ MOSLAVINE KUTINA

Trg kralja Tomislava 13

Kutina

 

                             

 

IZJAVA  O DOSTAVLJANJU JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

 

Obvezujemo se da ćemo dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora sukladno točki 12a. Poziva na dostavu ponuda.

 

________________________2021.

 

                                                          

 

 

                                              

                                                                                                                                 

 

                                                            (potpis ovlaštene osobe ponuditelja i pečat)

 

 

 

 

  

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti