GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u PZK III
29.9.2021. - Natječaj


 

Na temelju Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017.-2021. godina /Projekcija 2022-2026/ („Službene novine Grada Kutine“ br. 5/17, 9/18, 8/19) te Odluke Gradonačelnika Grada Kutine od 27.09.2021. godine (Klasa: 944-13/21-01/1, Urbroj: 2176/03-06-01/07-21-3) Grad Kutina objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju građevinskog zemljišta u PZK III

 

I.

Predmet prodaje je zemljište u Poslovnoj zoni Kutina III koje se sastoji od nekretnina upisanih u zk.ul.br. 3660 k.o. Kutina ukupne površine cca 5057 m2, i to:

 

  • dio k.č.br. 8346/1,
  • k.č.br. 8346/2,
  • k.č.br. 8347,
  • k.č.br. 8348/2,
  • dio k.č.br. 8351 i
  • dio k.č.br. 8352/4.

 

Točna površina zemljišta bit će utvrđena parcelacijom.

Ponuda se podnosi za sve čestice zajedno, s obzirom da kao cjelina čine predmet prodaje          

Početna cijena: 25,00 kn/m².

Jamčevina iznosi 10% početne cijene, odnosno 12.642,50 kuna.

PZK III namijenjena je izgradnji izgradnju objekata proizvodnih djelatnosti, radionicama, i sličnim radno-intenzivnim djelatnostima koje u svom programu potiču novo zapošljavanje i izradu, doradu ili servisiranje proizvoda, trgovačku i servisnu namjenu te posebno za transportne i logističke investicije (parkirališta za teretna vozila, skladišta i sl.). Posebno se potiču investicije u pogone za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Isključuju se programi koji štetno djeluju na okoliš (zagađenje zraka, voda, buka, izrazite vibracije).

II.

Pravo na podnošenje pisanih ponuda imaju trgovačka društva i fizičke osobe - vlasnici obrta ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina.

 

Ponuda za kupnju zemljišta podnosi se na obrascu, koji se, kao i pripadajuća izjava, preuzima u Gradskoj upravi Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, soba 214/II kat ili na web stranici Grada Kutine (www.kutina.hr).

 

Ponuda za kupnju zemljišta predaje se poštom ili neposredno na adresu Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, sa naznakom „Ponuda za kupnju građevinskog zemljišta PZK III- ne otvaraj”

Rok za dostavu ponuda je 11.10.2021. godine (bez obzira na način dostave), a teče od dana objave natječaja u Večernjem listu.

 

Ponuditelj uz ponudu mora priložiti:

- poslovni plan investicije

- Izjavu o prihvaćanju odredbi Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine

- dokaz o uplaćenoj jamčevini (jamčevina se uplaćuje na račun Grada Kutine, IBAN: HR3323400091822000008, model: HR68, poziv na broj: 7757-OIB uplatitelja, u opis plaćanja: jamčevina za kupnju građevinskog zemljišta PZK III).

 

 

III.

Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

Kriteriji za odabir ponuditelja izraženi su bodovima, a određeni su Programom razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017.-2021. godine /Projekcija 2022.-2026./. U slučaju istog broja bodova prioritet ima investitor koja ponudi veću cijenu za m2 zemljišta.

Sa najpovoljnijim ponuditeljem Grad Kutina će sklopiti predugovor o kupoprodaji. Nakon što se parcelacijom utvrdi točna površina zemljišta, sklopit će se konačni ugovor o kupoprodaji.

Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

 

IV.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće, a ista će se dostaviti svim sudionicima natječaja u roku 15 dana od donošenja.

Ponuditelju koji ne uspije u natječaju, jamčevina će biti vraćena bez kamata.

Kupac snosi troškove parcelacije, ovjere predugovora i konačnog ugovora, poreza, zemljišnoknjižne provedbe.

Grad Kutina pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.

V.

Kupac ostvaruje povoljnije uvjete plaćanja komunalne naknade i oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa pod uvjetima i skladu sa Programom razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017.-2021. godine /Projekcija 2022.-2026./.

 

Polog – jamčevina u iznosu 10% početne cijene Grad Kutina zadržava kao bespovratna sredstva, u slučaju da investitor odustane od rada u Zoni, odnosno ne ispuni odredbe Programa razvoja poslovnih zona.

 

Rok za početak izgradnje objekta je dvije godine od sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Ukoliko kupac, u roku tri godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta, predmetno zemljište želi prodati, ili ako nakon isteka roka od tri godine kupac zemljište nije priveo namjeni (izgradio poslovni objekt), dužan je predmetno zemljište vratiti Gradu Kutina.

 

VI.

U svemu ostalom vrijede odredbe Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017.-2021. godine /Projekcija 2022.-2026./.

 

VII.

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine na telefon 044/692-025 ili 044/692-015.

 

KLASA: 944-13/21-01/18

URBROJ: 2176/03-06-01/04-21-4

Kutina, 29.09.2021. godine

GRAD KUTINA

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

 

 

OBJAVLJENO U VEČERNJEM LISTU DANA 29.09.2021. GODINE

 Službeni dio

U Kutini

20.05.2022 : Pravna klinika u Kutini

Popis službenih obavijesti