GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiLista reda prvenstva za davanje stanova u najam
17.9.2021. - Rezultati natječaja


Na temelju članka 18. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje stanova u najam („Službene novine Grada Kutina“ broj 5/10, 6/15, 2/21), Javnog natječaja za davanje stanova u najam od 04.08.2021. godine (KLASA: 371-01/21/01/2 URBROJ: 2176/03-06-01/04-21-3), te Zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju  pristiglih prijava (KLASA: 370-01/21-01/17, URBROJ: 2176/03-06-01/04-21-4)  Povjerenstvo za davanje stanova u najam utvrdilo je Listu reda prvenstva za davanje stanova u najam.

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti