GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOŠ Mate Lovraka -Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi
30.8.2021. - NatječajREPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA

KUTINA, Crkvena 57

KLASA:112-03/21-01/21

URBROJ:2176-37-01-21-1                                                               

Kutina, 30. kolovoza 2021. godine

 

U sklopu projekta „Kutina – grad inkluzivnog obrazovanja“ (redni broj projekta UP.03.2.1.06.005) koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“ temeljem poziva UP.03.2.1.06 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., financirano sredstvima Europske Unije i Odlukom o financiranju KLASA: 910-08/21-01/00184, URBROJ: 533-06-21-0007 od 27. kolovoza 2021. godine objavljuje se

 

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi

za školsku godinu 2021./2022.

 

I.

U sklopu projekta „Kutina – grad inkluzivnog obrazovanja“ (u daljnjem tekstu: projekt) raspisuje se Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, a koji su na temelju rješenja o primjerenom programu školovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u 5 škola čiji je osnivač Grad Kutina (Osnovna škola Vladimira Vidrića, Osnovna škola Mate Lovraka, Osnovna škola Stjepana Kefelje, Osnovna škola Zvonimira Franka i Osnovna škola Banova Jaruga).

II.

Na Javni poziv mogu se javiti osobe koje zadovoljavaju uvjete za pomoćnika u nastavi i to sljedeće:

Pomoćnik u nastavi mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 • Dokaz da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak,
 • Dokaz o posjedovanju: javne isprave za stjecanje djelomične kvalifikacije* ili potvrda/certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati kojom se dokazuje osposobljenost za poslove pomoćnika u nastavi prije početka rada.

Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora.

Pomoćnik u nastavi ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela.

Pomoćnik u nastavi treba biti osoba koja će svojim kompetencijama, iskustvom i visokom motivacijom za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje

neposredne podrške učenicima s teškoćama u razredu, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv te savladavanje socijalno-psiholoških prepreka.

III.

Pomoćnici u nastavi će se u okviru projekta angažirati u Osnovnoj školi Mate Lovraka:

 

 • Broj traženih osoba:  6 pomoćnika u nastavi za jednog učenika
 • Mjesto rada: Osnovna škola Mate Lovraka, Grad Kutina
 • Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno (tjedno zaduženje od 20 sati)
 • Prijevoz na rad: u potpunosti

  IV.

  Sa odabranim pomoćnicima u nastavi sklopiti će se ugovori o radu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja školske godine (od rujna 2021. godine do lipnja 2022. godine), unutar razdoblja trajanja projekta kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

   

  V.

  Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv moraju posjedovati znanje, vještine, samostalnost i odgovornost koje proizlaze iz dokaza o posjedovanju: javne isprave za stjecanje djelomične kvalifikacije ili potvrda/certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati kojom se dokazuje osposobljenost za poslove pomoćnika u nastavi prije početka rada.

  Javna isprava za stjecanje djelomične kvalifikacije* odnosi se na osposobljavanje pomoćnika u nastavi te predstavlja djelomičnu kvalifikaciju na razini 4. prema Hrvatskome kvalifikacijskom okviru, što se dokazuje potvrdom o dodijeljenoj djelomičnoj kvalifikaciji.

  Elementi sadržaja programa osposobljavanja pomoćnika u nastavi radi stjecanja djelomične kvalifikacije:

 • Inkluzivno obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju,
 • Razvojne osobitosti učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
 • Potpora učenicima s teškoćama u razvoju,
 • Komunikacijske vještine i suradnja sa sudionicima u odgoju i obrazovanju,
 • Pomoćne tehnologije i potpomognuta komunikacija,
 • Prava i odgovornosti učenika s teškoćama u razvoju,
 • Etički aspekti odgoja i obrazovanja,
 • Sadržaji iz osnova zdravstvene zaštite i zaštite na radu.

Obujam djelomične kvalifikacije za pomoćnika u nastavi je 10 ECVET-a**.

Vrednovanje stečenih ishoda učenika obuhvaća vrednovanje znanja i provjeru vještina na način definiran standardom djelomične kvalifikacije. Pristup vrednovanju može se ostvariti na temelju formalnog, neformalnog i informalnog učenja.

 

Potvrda/certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati kojom se dokazuje osposobljenost za poslove pomoćnika u nastavi prije početka rada treba sadržavati sljedeće minimalne elemente plana i programa edukacije:

 • Osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
 • Karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
 • Podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno – obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),
 • Suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima
 • Prava učenika s teškoćama u razvoju.

 

VI.

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama je pružanje neposredne potpore u razredu učenicima s teškoćama tijekom odgojno-obrazovnog procesa.

Poslovi pomoćnika u nastavi realiziraju se tijekom boravka učenika ili skupine učenika u školi i izvanučioničkim aktivnostima, koje su sastavni dio kurikuluma i godišnjeg plana i programa škole.

 Ravnatelj/ica:

 Vedrana BandaSlužbeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti