GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGrad Kutina objavljuje javni natječaj za davanje stanova u najam
4.8.2021. - Natječaj


Na temelju Odluke gradonačelnika Grada Kutine o raspisivanju natječaja za davanje stanova u najam od 15.07.2021. godine (KLASA: 371-01/21-01/2, URBROJ: 2176/03-06-01/04-21-2) Grad Kutina objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ
za davanje stanova u najam

I.

Predmet natječaja za davanje stanova u najam su 2 (dva) stana u Kutini:

- dvosoban stan površine 48,85 m2 na drugom katu stambene zgrade u Kutini, Kralja Petra Krešimira IV broj 59

- dvosoban stan površine 56,20 m2 na prvom katu stambeno-poslovne zgrade u Kutini, Ulica Andrije Hebranga 24

Napomena
- stan u Kutini, Kralja Petra Krešimira IV broj 59 slobodan od osoba i stvari, daje se u najam odmah nakon donošenja Odluke o odabiru  
- stan u Kutini, Ulica Andrije Hebranga 2, daje se u najam od 01.11.2021.  godine, slobodan od stvari

II.

Rok za podnošenje prijava:  03.09.2021. godine (bez obzira na način dostave) i teče od dana objave oglasa u Večernjem listu, odnosno od dana 04.08.2021. godine.
Prijava na natječaj sa dokumentacijom podnosi se pisanim putem u zatvorenoj omotnici, s naznakom "Ne otvaraj - Javni natječaj za davanje stanova u najam" preporučeno poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.
Prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

III.

Sukladno Odluci o visini slobodno ugovorene najamnine („Službene novine Grada Kutine 2/21) mjesečna najamnina za 2021. godinu iznosi 15,97 kn/m2.
Grad  Kutina izračunava visinu mjesečnog iznosa slobodno ugovorene najamnine jednom godišnje i obavijest dostavlja najmoprimcu. Do utvrđivanja novog iznosa slobodno ugovorene najamnine za tekuću godinu najmoprimac plaća akontaciju u visini najamnine iz prethodne godine.

IV.

Stanovi iz točke I. ovog natječaja daju se u najam na vrijeme od 5 (pet) godina. 

V.

Stanovi se daju u najam na temelju Konačne liste reda prvenstva za odabir stana (u nastavku:
Konačna lista), koja se utvrđuje prema mjerilima koja se izražavaju brojem bodova. Stan se daje u najam temeljem Odluke gradonačelnika nakon odabira izvršenog sukladno rednom mjestu na Konačnoj listi reda prvenstva.
Ugovor o najmu stana sklapa se kao javnobilježnički akt.

VI.

Pravo na dodjelu stana u najam imaju državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Grada Kutine minimalno 5 (pet) godina pod uvjetom da:
- podnositelj zahtjeva i članovi njegova obiteljskog domaćinstva nemaju na području  Republike Hrvatske u vlasništvu kuću ili stan ili drugu nepokretnu imovinu veće vrijednosti, niti ne koriste stan u položaju zaštićenog najmoprimca, te
- se nisu prodajom kuće ili stana ili druge nepokretne imovine veće vrijednosti dovele u teže stambene prilike, odnosno na drugi način otuđile takvu svoju imovinu u zadnjih 10 godina.

Navedeni uvjeti moraju biti kumulativno ispunjeni.

Nepokretna imovina veće vrijednosti smatra se svaka takva imovina čija tržišna vrijednost prelazi 20 tisuća EUR-a.
Članom obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva smatra se bračni drug, izvanbračni drug, formalni životni partner, neformalni životni partner, potomak, roditelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva prema zakonu dužan uzdržavati, a koji su na dan objave Javnog natječaja prijavljeni na istoj adresi prebivališta kao i podnositelj zahtjeva.

VII.

   Sadržaj prijave

Pisana prijava podnosi se na Obrascu prijave na javni natječaj (objavljen na web stranici Grada Kutine) sa priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta i mjerila za davanje stanova u najam (točka VIII. i IX.).
Obrasci prijave na natječaj preuzimaju se na web stranici Grada Kutine (www.kutina.hr) ili neposredno u Gradskoj upravi, soba 214.

VIII.

Mjerila za utvrđivanje Liste reda prvenstva i isprave kojima se dokazuju

- vrijeme prebivanja na području Grada Kutine
dokaz: uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave sisačko-moslavačke, Policijske postaje Kutina o prebivalištu na području Grada Kutine (za podnositelja prijave na javni natječaj i članove obiteljskog domaćinstva, ne starije od tri mjeseca)

Ukoliko je uvjerenje o prebivalištu nepotpuno i ne iskazuje cjelokupno razdoblje prebivanja podnositelja zahtjeva, podnositelj zahtjeva dužan je uz vlastito uvjerenje o prebivalištu dostaviti i uvjerenje o prebivalištu jednog ili oba roditelja.

- stambeni uvjeti
a) najmoprimac kod fizičke osobe (podstanar)
dokaz: ugovor o najmu sklopljen sa fizičkom ili pravnom osobom, a u slučaju da ugovor nije sklopljen, ovjerene izjave podnositelja prijave i ovjerene izjave dva svjedoka o stambenom statusu, potvrda pravne osobe o smještaju, prema potrebi druge isprave

b) najmoprimac u nužnom smještaju
dokaz:  Odluka o privremenom ili nužnom smještaju kojom se dokazuje stanovanje

c) stanovanje s roditeljima ili supružnikovim roditeljima u neodgovarajućem stanu/kući
dokaz: pisana izjava ovjerena kod javnog bilježnika o stanovanju kod člana obitelji (Obrazac 3) relevantna dokumentacija koja ukazuje na površinu stambenog prostora (Izvadak iz zemljišnih knjiga ili Ugovor o kupoprodaji stana ili kuće kojim se dokazuje vlasništvo i površina stana ili kuće)

- radni staž podnositelja prijave na javni natječaj ostvaren u Republici Hrvatskoj
dokaz: potvrda poslodavca o ostvarenom radnom stažu u RH ili elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO 

- sudjelovanje u Domovinskom ratu podnositelja prijave na javni natječaj
dokaz: potvrda Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova o statusu hrvatskog branitelja i vremenu provedenom u obrani suvereniteta Republike Hrvatske 

- broj članova obiteljskog domaćinstva
dokaz: rodni list, vjenčani list, pisana izjava ovjerena kod javnog bilježnika o postojanju izvanbračne zajednice/ neformalnog životnog partnerstva, potpisana od strane podnositelja, izvanbračnog supružnika i dva svjedoka – Obrazac 4

- zdravstveno stanje podnositelja prijave ili člana obiteljskog domaćinstva
dokaz: pravomoćno rješenje nadležnog tijela o utvrđenju invaliditeta ili tjelesnog oštećenja 

- samohranost roditelja
dokaz: pravomoćna sudska odluka o razvodu braka, odluka o roditeljskoj skrbi ili smrtni list za supružnika, uvjerenje nadležnog centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, rodni list za dijete iz kojeg je vidljivo da ima samo jednog roditelja

- materijalno stanje podnositelja prijave i člana obiteljskog domaćinstva
dokaz: za sve punoljetne članove obiteljskog domaćinstva potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka ostvarenih u 2020. godini, potvrda poslodavca o isplaćenoj plaći za posljednja tri mjeseca prije objave natječaja (svibanj, lipanj i srpanj 2021. godine), za nezaposlene potvrda iz evidencije nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, potvrda o redovnom školovanju punoljetne djece

IX.

Podnositelj prijave je dužan, osim isprava, odnosno dokumentacije iz točke VIII. ovoga natječaja, priložiti sljedeće isprave:

- pisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da podnositelj i članovi obiteljskog domaćinstva nemaju na području Republike Hrvatske u vlasništvu kuću ili stan ili neku drugu nepokretnu imovinu veće vrijednosti (čija tržišna vrijednost prelazi 20 tisuća EUR-a), da nisu takvu svoju imovinu otuđili u zadnjih 10 godina, te da ne koriste stan u položaju zaštićenog najmoprimca te (Obrazac 2).

NAPOMENA:

Isprave i drugi dokazi za koje je navedeno da ne mogu biti stariji od tri mjeseca, rok od tri mjeseca računa se od dana objave Javnog natječaja.
Isprave iz državnih matica (rodni list, vjenčani list, smrtni list, potvrda o životnom partnerstvu, domovnica) pribavlja Grad Kutina po službenoj dužnosti.

Prijave dostavljene bez priložene dokumentacije kojom se dokazuje vrijeme prebivanja na području Grada Kutine te Obrasca 2 (ovjere izjave da podnositelj i članovi obiteljskog domaćinstva nemaju na području Republike Hrvatske u vlasništvu kuću ili stan ili neku drugu nepokretnu imovinu veće vrijednosti (čija tržišna vrijednost prelazi 20 tisuća EUR-a), da nisu takvu svoju imovinu otuđili u zadnjih 10 godina, te da ne koriste stan u položaju zaštićenog najmoprimca) neće se uzimati u razmatranje odnosno smatrat će se nevažećim.
Prijave dostavljene bez priloženih ostalih dokumenata traženih ovim natječajem neće biti bodovane po svim točkama za koje nedostaju traženi dokumenti.

Uvjerenja o prebivalištu i druge isprave koje se izdaju putem E-građani prilažu se u izdanom elektroničkom zapisu.
Isprave se mogu podnijeti i kao preslike, odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave.
Podnositelj prijave dužan je izvornike i izjave s ovjerom potpisa podnijeti na uvid najkasnije prilikom sklapanja ugovora.

X.

Na temelju ukupnog broja bodova prema mjerilima iz točke VIII. ovog natječaja, Povjerenstvo za davanje stanova u najam (u nastavku: Povjerenstvo) utvrđuje Listu reda prvenstva za davanje stanova u najam.
Lista reda prvenstva objavljuje se na Oglasnoj ploči i na web stranici Grada Kutine (www.kutina.hr).
Na Listu reda prvenstva svaki podnositelj prijave može podnijeti pisani prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objave liste. Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Kutine (u nastavku: gradonačelnik).
Po provedenom prigovornom postupku gradonačelnik utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva za davanje stanova u najam.
 Konačna lista bit će objavljena na Oglasnoj ploči i na web stranici Grada Kutine (www.kutina.hr). 

XI.

Sukladno redoslijedu na Konačnoj listi pozivaju se podnositelji prijave na odabir stana, te se nakon odabira stana predlaže gradonačelniku donošenje Odluke o davanju stana u najam.
Ako podnositelj prijave ne odabere stan, smatrat će se da je odustao od prijave i brisat će se sa Konačne liste.
Ako se utvrdi da podnositelj prijave nije dao istinite podatke, koji su utjecali na ostvarivanje prava na dodjelu stana u najam, taj će podnositelj prijave biti brisan s Konačne liste.

XII.

U svemu ostalom vrijede odredbe Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje stanova u najam („Službene novine Grada Kutine“ br. 5/10,06/15, 2/21).

XIII.

 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine na telefon 044/692-025.

GRAD KUTINA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

KLASA: 371-01/21-01/2
URBROJ: 2176/03-06-01/04-21-3
Kutina, 04.08.2021. godine Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti