GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine
23.7.2021. - Gradska uprava


  Na temelju Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za razdoblje 2020. – 2021. godine („Službene novine Grada Kutine“ broj 8/20) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za 2021. godinu (KLASA: 320-21/20-01/14, URBROJ: 2176/03-06-01/05-21-117 od 20. srpnja 2021. godine), gradonačelnik Grada Kutine objavljuje

 

JAVNI POZIV

 za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine

za 2021. godinu

 

I.

   Provedbom predmetnog Programa utvrđuje se za koje grane u poljoprivredi će se isplaćivati potpora, iznos potpore, uvjeti za ostvarivanje potpore, te prava i obveze korisnika predmetnih potpora.

   Navedenim Programom obuhvaćene su poticajne mjere za razvoj ratarske, stočarske, voćarsko-vinogradarske, povrtlarske, cvjećarske i ekološke proizvodnje na području Grada Kutine, te drugih grana iz nadležnosti poljoprivrede.

 

II.

   Temeljem točke I. ovog Poziva potpore će se davati za slijedeće poljoprivredne djelatnosti:

Sukladno Uredbi 1408/2013:

   Projekt 1. Unaprjeđenje biljne poljoprivredne proizvodnje

 • Mjera 1.1 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
 • Mjera 1.2. Uzorkovanje tla i kalcifikacija poljoprivrednog zemljišta
 • Mjera 1.3. Podizanje protugradnih mreža
 • Mjera 1.4. Navodnjavanje i zaštita od mraza
 • Mjera 1.5. Ekološka proizvodnja u poljoprivredi

     Projekt 2. Unaprjeđenje stočarske proizvodnje

 • Mjera 2.1. Umjetno osjemenjivanje
 • Mjera 2.2. Kupnja vode za OPG
 • Mjera 2.3. Nabava goveda i vlastiti uzgoj junica
 • Mjera 2.4. Pčelarska proizvodnja

   Projekt 3. Unaprjeđenje povrtlarske proizvodnje

        - Mjera 3.1. Plastenici i staklenici

   Projekt 4.  Edukacija poljoprivrednika

- Mjera 4.1. Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača

   Projekt 5.  Osiguranje poljoprivrednih usjeva i nasada

- Mjera 5.1. Premija osiguranja biljne i stočarske proizvodnje

   Projekt 6.  Legalizacija poljoprivrednih objekata

- Mjera 6.1. Legalizacija objekata za poljoprivrednu namjenu

   Projekt 7.  Trajni nasadi

- Mjera 7.1. Nabavka loznih cijepova i voćnih sadnica

Sukladno Uredbi 1407/2013:

   Projekt 8.  Unaprjeđenje plasmana vlastitih proizvoda

        - Mjera 8.1. Poticanje poljoprivrednih proizvođača za područje distribucije vlastitih proizvoda

   Projekt 9. Udruge

- Mjera 9.1. Poticanje razvoja udruga

   Projekt 10. Zadruge

- Mjera 10.1. Poticanje razvoja zadruga

 

III.

  Prijava na Javni poziv treba sadržavati Zahtjev za dodjelu potpora za pojedinu mjeru s popratnom dokumentacijom sukladno članku 23. predmetnog Programa. Zahtjev se zaprima poštom ili osobno, u pisarnicu Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, 44320 KUTINA, u zatvorenoj kuverti, s naznakom – «POTPORA – (navesti vrstu potpore za koju se traži novčana potpora) – NE OTVARAJ».

  Za dokumente/podatke za koje se utvrdi mogućnost uvida u evidenciju ili registru nadležnih javnopravnih tijela, neće se morati dostaviti odnosno neće biti iskazani za dostavu istih.

  Krajnji rok za dostavu zahtjeva je do 1. listopada 2021. godine bez obzira na način dostave.

 

IV.

   Uvjete, prava, obveze i obrazac za prijavu na potporu iz točke II. ovog Poziva podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine, Odsjeku za gospodarstvo i upravljanje gradskom imovinom, Trg kralja Tomislava 12, te na portalu Grada Kutine www.kutina.hr, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 044/692-028, 692-015.

 

V.

   Potpore iz točke II. ovog Poziva objavit će se na službenoj stranici Grada Kutine www.kutina.hr, na oglasnoj ploči Gradske uprave i Mjesnih odbora Grada Kutine, te u javnom glasilu, a rok za podnošenje zahtjeva je naveden u točki III. navedenog Poziva, uz obvezu podnošenja dokumentacije koje po javnom pozivu svi zainteresirani moraju priložiti.

 

Više možete pogledati na poveznici.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

GRADONAČELNIK


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti