GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti3. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
6.7.2021. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/5
URBROJ: 2176/03-04/01-21-1
Kutina, 5. srpnja 2021.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine

za dan 13. srpnja 2021. godine (utorak) s početkom u 13:00 sati

u Kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta, Ulica Stjepana Radića 3, Kutina 

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 

 1. Zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća
 2.  

 3. Aktualni sat

   

 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2020. godinu

   

 5. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

   

 6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

   

 7. Prijedlog:
  1. Odluke o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2021. godinu
   1. I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
   2. I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
   3. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu za 2021. godinu
   4. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021. godinu
   5. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2021. godinu
   6. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba udruga Grada Kutine za 2021. godinu
   7. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu
   8. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

     

 8. Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Kutine za kapitalni projekt sortirnice

   

 9. Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Kutine za kapitalni projekt Dalmatinska ulica (sjever)

   

 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnost Komunalnim servisima Kutina d.o.o za zaduženje

   

 11. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 18

   

 12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli nekretnina u vlasništvu Grada Kutine na korištenje udrugama

   

 13. Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Kutine

   

 14. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Grada Kutine

   

 15. Prijedlog odluke o prihvaćanju :

  a) Ugovora o sufinanciranju izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže u južnom dijelu ulice Stjepana Radića u Kutini

  b) Ugovora o sufinanciranju izgradnje vodovodne mreže u ulici Sokolovac u Kutini

   

 16. Prijedlog odluke o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju izrade piezometara i zdenaca na vodocrpilištu Osekovo

   

 17. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplaćivanje usluga Dječjeg vrtića Kutina

   

 18. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Knjižnice i čitaonice Kutina

   

 19. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Vatrogasne postrojbe Kutina

   

 20. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima financiranja Vatrogasne postrojbe Grada Kutine

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

 

DOPUNA DNEVNOG REDA

 1. Prijedlog odluke o sufinanciranju stambeno poslovne zgrade iz programa POS-a u Gradu Kutini
 2. Prijedlog odluke o načinu izbora i uvjetima za kandidate koji se predlažu za članove upravnih tijela nadzornih odbora trgovačkih društava 

 

 


Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Preuzmi komplet materijala


 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti