GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti2. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
24.6.2021. - Gradsko vijeće


 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/
URBROJ: 2176/03-04/01-21-1
Kutina, 24. lipnja 2021.

 

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine

za dan 1. srpnja 2021. godine (četvrtak) s početkom u 13:00 sati

u Kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta, Ulica Stjepana Radića 3, Kutina

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 

 

 1. Zapisnik s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća
 2. Polaganje prisege gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika
 3. Aktualni sat
 4. Prijedlog imenovanja članova radnih tijela Gradskog vijeća
  1. Odbor za Statut, Poslovnik i propise
  2. Odbor za predstavke i pritužbe
  3. Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
  4. Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
  5. Povjerenstvo za davanje stanova u najam
  6. Odbor za dodjelu priznanja Grada Kutine
 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi troškova za rad u tijelima Grada Kutine
 6. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kutine za 2021. godinu
 7. Izvješća o radu za 2020. godinu
  1. Zajednica športskih udruga Grada Kutine
  2. Gradski savez KUD-ova Grada Kutine
  3. Vatrogasna zajednica Grada Kutine
 8. Izvješća o radu ustanova za 2020. godinu:
  1. Športski centar Kutina
  2. Knjižnica i čitaonica Kutina
  3. Muzej Moslavine Kutina
  4. Vatrogasna postrojba Kutina
  5. Pučko otvoreno učilište Kutina
 9. Izvješće o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju za područje Grada Kutine u 2020. godini
 10. Izvješće o sigurnosti prometa na području Grada Kutine u 2020. godini
 11. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Kutine u 2020. godini

   

 12. Razmatranje:
  1. Izvješća o poslovanju za 2020. godinu tvrtki:
   1. Razvojne agencije Mrav d.o.o.
   2. Komunalnih servisa Kutina d.o.o.
   3. Moslavine d.o.o. 
   4. Eko Moslavine d.o.o.
  2. Tehničkog izvješća tvrtki Moslavine d.o.o., Eko Moslavine d.o.o., Moslavine plina d.o.o. i Komunalnih servisa Kutina d.o.o. za 2020. godinu
 13. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste na k.č.br. 8078/2 k.o. Kutina
 14. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog natječaja za prodaju zemljišta u Kutini
 15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za podnošenje ponude za stjecanje poslovnog udjela u Moslavačkom listu
 16. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Kutine za 2021. godinu
 17. Prijedlog odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjere Grada Kutine
 18. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kutine s

  financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

 19. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kutine za 2020. godinu

Predsjednik Gradskog vijeća
 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

 

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Preuzmi komplet materijala


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti