GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni natječaj za zakup građevinskog zemljišta (lokacija) za postavljanje kioska na području grada Kutine.
16.6.2021. - Aktualnosti


Temeljem Odluke o upravljanju imovinom Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/19, 8/19 i 1/21) i Odluke gradonačelnika o početku postupka nadmetanja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta od 16.6.2021. godine, Grad Kutina dana 17.6.2021. godine objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA (LOKACIJA)

 ZA POSTAVLJANJE KIOSAKA NA PODRUČJU GRADA KUTINE

 

Građevinsko zemljište koje se daje u zakup:

  1. Trg kralja Tomislava (kod mosta na Kutinici), dio k.č.br. 3656/1 k.o. Kutina, površina u zakupu 17,16 m2
  2. Ulica A.G.Matoša (kod skretanja za Dom zdravlja), dio k.č.br. 7828 k.o. Kutina, površina u zakupu 12 m2
  3. Ugao Ulice kralja P. Krešimira IV. i Ulice kneza Trpimira, dio k.č.br. 3750/2 k.o. Kutina, površine 20,09 m2
  • u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti - prodaja novina, duhana i robe široke potrošnje.

Zemljište se daje u zakup na vrijeme od 5 godina.

Početna cijena mjesečne zakupnine utvrđuje se u iznosu od 46,00 kn/m2 (bez PDV-a).

Ponuda treba sadržavati:
- obrtnicu ili registraciju tvrtke iz koje je vidljivo da obavljaju djelatnost koja odgovara namjeni loakcije za postavljanje kioska

-potvrdu Porezne uprave o urednom izvršavanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojom ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih navedenih dospjelih poreznih obveza, ne starija od 30 dana do dana objave natječaja (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza, pod uvjetom da se osoba pridržava rokova plaćanja i o tome dostavi dokaz)

-dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 1.000,oo kn koje se plaća na račun Grada Kutina IBAN HR3323400091822000008, uz poziv na broj: 22 7706-OIB (može preslika)

  • ponuđeni iznos zakupnine

Dopušteno je dostaviti preslike dokumenata.

 

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Rok za podnošenje ponuda je 29.6.2021. godine, a teče od 17.6.2021. godine (dana objave obavijesti o natječaju u Večernjem listu). Cjeloviti tekst natječaja se istoga dana 17.6.2021. godine objavljuje na  Oglasnoj ploči Grada Kutine i internetskim stranicama Grada Kutine. Ponude na natječaj dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12,  44320 Kutina, u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj-kiosci-ne otvaraj“.

Najpovoljnijom ponudom za zakup svake od lokacija smatrat će se ona koja, uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene zakupnine po lokaciji.

Pravo prvenstva ima dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao obveze iz ugovora o zakupu i koji je podmirio sva dugovanja prema Gradu Kutini pod uvjetom da prihvati najvišu cijenu postignutu natječajem od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete.

Ponude koje nisu podnesene u roku ili potpune u smislu ispunjavanja uvjeta natječaja, bit će isključene.

Otvaranje ponuda nije javno.

 

KLASA: 944-13/21-01/10

URBROJ: 2176/03-06-01/03-21-4

Kutina, 17.6.2021.

                                                                                              

Grad Kutina

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti