GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGrad Kutina: Natječaj za prodaju nekretnine
14.6.2021. - Razvoj, gospodarstvo i imovina Grada


 

Temeljem Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/19, 8/19 i 1/21) i Odluke gradonačelnika o početku postupka natječaja za prodaju nekretnina od 11.6.2021. (KLASA: 944-13/21-01/11, URBROJ: 2176/03-06-01/03-21-4), Grad Kutina, dana 14.6.2021. godine objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutine

 

 

Predmet prodaje su nekretnine:

  • k.č.br. 8077/1 SAVSKA (DVORIŠTE, DVIJE POMOĆNE ZGRADE STAMBENA ZGRADA), površine 1095 m2, upisana u z.k.ul. 831 k.o. Kutina, na adresi Savska 5, sa početnom cijenom prodaje od 228.000,00 kn
  • k.č.br. 8077/2 KUTINA ORANICA, građevinsko zemljište, površine 1933 m2, upisana u z.k.ul. 831 k.o. Kutina, u Zagrebačkoj ulici sa početnom cijenom prodaje od 298.000,00 kn

 

Nekretnine koje su predmet prodaje su susjedne i ponuditelji ne mogu podnijeti ponude samo za jednu od nekretnina.

 

Pravo na podnošenje pisanih ponuda imaju fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina.

 

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je, osim ispunjavanja svih uvjeta natječaja, ponudio najviši iznos ukupne kupoprodajne cijene za obje nekretnine ili ostvario pravo prvenstva.

 

Prvenstveno pravo kupnje imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju i to slijedećim redoslijedom:

  1. suvlasnik
  2. dosadašnji zakupnik ili osoba koja se nalazi u neprekinutom mirnom posjedu nekretnine duže od pet godina, uz uvjet da redovito podmiruje dospjele obveze za tu nekretninu
  3. vlasnik susjednog zemljišta
  4. osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

 

Sve navedene osobe dužne su u svojoj ponudi priložiti odgovarajuće isprave kojima dokazuju svoj status.

 

Osobe imaju pravo prvenstva prema utvrđenom redoslijedu pod uvjetom da prihvate najvišu cijenu postignutu natječajem od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete. Ako osoba ostvaruje dvije ili više prednosti, uzima se u obzir samo redoslijed prvenstva.

 

Nadmetati se mogu sve pravne i fizičke osobe. Ponuda za sudjelovanje mora sadržavati:

  • podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi ponuditelju (ime, prezime, adresa, OIB, kontakt)
  • presliku dokumenata kojima ponuditelji dokazuju svoj identitet (preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno preslika rješenja o registraciji za pravne osobe ili preslika obrtnice)
  • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene isti ili veći od početne cijene
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini; ponuditelj uplaćuje jedan iznos jamstva za obje nekretnine

 

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene (ukupna cijena jamčevine za obje nekretnine - 52.600,00 kn) na račun Grada Kutine IBAN HR3323400091822000008, model: HR68, poziv na broj: 7706-OIB uplatitelja (u opisu plaćanja potrebno je navesti oznaku nekretnina za koju se uplaćuje jamčevina) i presliku naloga o plaćanju jamčevine, dostaviti uz ponudu.

 

Ponude se predaju poštom ili neposredno u zatvorenoj omotnici sa naznakom "PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA  – ne otvarati -" na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

 

Rok za dostavu ponuda je 25.6.2021. godine (bez obzira na način dostave), a teče od dana objave obavijesti o natječaju u Večernjem listu, odnosno od dana 14.6.2021. godine. Cjeloviti tekst natječaja objavljuje se istoga dana na web stranicama Grada Kutine te Oglasnoj ploči Grada Kutine.

 

Otvaranje ponuda nije javno.

 

Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

 

Sa najpovoljnijim ponuditeljem Grad Kutina će sklopiti ugovor o kupoprodaji.

 

Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

 

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od trideset dana, od dana sklapanja ugovora. O opravdanosti produljenja roka plaćanja kao i mogućnosti odobravanja obročne otplate odlučuje Gradsko vijeće.

 

 

Rok za sklapanje ugovora je 30 dana do dana primitka odluke o odabiru. Ako kupac ne sklopi kupoprodajni ugovor u tom roku, smatrat će se da je isti odustao od sklapanja ugovora i gubi pravo na povrat jamčevine.

 

 

Prodavatelj pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude dostavit će se svim sudionicima natječaja. Ponuditelju koji ne uspije u natječaju, jamčevina će biti vraćena bez kamata.

 

Kupac snosi sve troškove vezane za sklapanje ugovora o kupoprodaji i                                                                                                            zemljišnoknjižnu provedbu. 

Također kupac snosi trošak izrade procjembenih elaborata.

 

GRAD KUTINA

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

 

 

KLASA: 944-13/21-01/11

URBROJ: 2176/03-06-01/03-21-5

Kutina, 14.6.2021.

 

 

                                   

 


 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti