GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli nekretnina u vlasništvu Grada Kutine na korištenje udrugama
10.6.2021. - Savjetovanje s javnošću - otvoreno


Na temelju čl. 32. st. 1. t. 3. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 6/09, 3/13, 4/13 – pročišćeni tekst, 2/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 1. stavka 5. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), Gradsko vijeće Grada Kutine na sjednici održanoj dana __.__.2021.  godine donijelo je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE

o dodjeli nekretnina u vlasništvu Grada Kutine na korištenje udrugama

Članak 1.

Članak 16. stavak 1. Odluke o dodjeli nekretnina u vlasništvu Grada Kutine na korištenje udrugama, dalje: Odluka (Službene novine Grada Kutine br. 3/16, 7/17, 2/18 i 2/19)  mijenja se i glasi:

Naknada za korištenje poslovnog prostora određuje se u mjesečnom iznosu od 1kn/m2 + PDV, izuzev tri poslovna prostora namijenjena udrugama na adresi Cvjetni trg 3, Banova Jaruga, koja će udruge koristiti bez naknade.

Članak 2.

Članak 16. stavak 3. Odluke mijenja se i glasi:

Mjesečni paušalni iznos za korištenje komunalnih usluga i druge režijske troškove iznosi 10 kn/m2, izuzev poslovnog prostora u Kneza Lj. Posavskog 27 u Kutini kojega koriste udruge na koje se odnosi Odluka o osnivanju Doma hrvatskih branitelja u Kutini (,,Službene novine Grada Kutine'' br. 8/2010) te tri poslovna prostora namijenjena udrugama na adresi Cvjetni trg 3, Banova Jaruga.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Kutine.

                                                                                              

Predsjednik Gradskog vijeća:

Davor Kljakić, mag. ing. traff.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTINE

 

 

KLASA:

URBROJ:

U Kutini,


Za sve primjedbe i prijedloge molimo preuzeti sljedeći obrazac i ispuniti ga - OBRAZAC - JAVNO SAVJETOVANJE.docx


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti