GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu utjecaja na ekološku mrežu za Urbanistički plan uređenja 18
7.6.2021. - Aktualnosti


 

Na temelju članka 46. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 ), te članka 46. Statuta Grada Kutine (“Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13 i 4/13 počišćeni tekst), te nakon provedenog postupka prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu, Gradonačelnik Grada Kutine, donosi

 

ODLUKU

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu utjecaja na ekološku mrežu za Urbanistički plan uređenja 18

 

 

 1.  

  Sukladno prethodnom mišljenju Sisačko moslavačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, odsjeka za zaštitu okoliša i prirode KLASA: 351-03/21-05/08 URBROJ: 2176/01-08/11-10-2 od 19.04.2021. godine proveden je postupak prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu, dok postupak ocjene o potrebi strateške procjene plana na okoliš nije bilo potrebno provesti.

  Gradonačelnik Grada Kutine donio je dana 26.04.2021. godine Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i ekološku mrežu za Urbanistički plan uređenja 18 (KLASA: 351-04/21-01/1, URBROJ: 2176/03-09-01/02-21-1 od 26.04.2021.), prema kojoj je Grad Kutina proveo postupak prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu za Urbanistički plan uređenja 18.

  U postupku prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu utvrđeno je da je predmetni Urbanistički plan uređenja 18 prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

  O provedenom postupku prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu pribavljeno je Rješenje Sisačko moslavačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, odsjeka za zaštitu okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-02/21-10/03 URBROJ: 2176/01-08/13-21-4 od 01.06.2021. prema kojem ova odluka može biti donesena.

   

 2.            

  Razlozi za pokretanje izrade Urbanističkog plana uređenja 18 utvrđeni su u članku 3. Nacrta Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 18:

   

              „Osnovni razlozi za izradu UPU 18 su:

  1. poboljšanje kvalitete života i standarda stanovništva u naselju
  2. rješavanje imovinsko pravnih odnosa
  3. sprječavanje daljnje bespravne gradnje
  4. opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom
  5. stvoriti uvjete za novu gradnju u neizgrađenom dijelu obuhvata predviđenom za razvoj naselja.“

    

              

               Sukladno uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“ br. 124/13 i 105/15) unutar obuhvata predmetnog Plana dijelom nalazi se jedno područje ekološke mreže i to područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000004 Donja Posavina.

    

 

Sukladno Uredbi o proglašenju ekološke mreže („Narodne novine“ br 124/13 i 105/15) obuhvat Urbanističkog plana uređenja 18 dijelom se nalazi unutar područja ekološke mreže. Sagledan je moguć utjecaj Urbanističkog plana uređenja 18 na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, utvrđeno je da se Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže  pa se smatra da je Urbanistički plan uređenja 18 prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

 

                                                                                                                            IV.

 

Grad Kutina je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

                                                                                                                            V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj stranici Grada Kutine.

 

 

                                                                                                                                                                                                         GRADONAČELNIK

 

KLASA: 351-04/21-01/1                                                                                                                            Zlatko Babić, dipl.ing.
URBROJ: 2176/03-09-01/02-21-      14                                                                                                     
Kutina, 02.06.2021.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti