GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutine
15.4.2021. - Natječaj


Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Kutine od 13.04.2021. godine (Klasa: 940-06/21-01/4, Urbroj: 2176/03-06-01/04-21-2) Grad Kutina objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutine

 

Predmet prodaje:

  1. suvlasnički udio 1/2, k.č.br. 3053/10 KUĆA I DVORIŠTE U KUTINI, površine 550 m2, upisana u zk.ul.br. 645 k.o. Kutina

    U naravi obiteljska kuća i dvorište, namjena stambena S, a istočnim, neizgrađenim dijelom u zoni mješovite namjene oznake M1, M2.

    Početna cijena za suvlasnički udio od 1/2 dijela: 91.000,00 kuna

    Jamčevina: 9.100,00  kuna

     

  2. suvlasništvo udio 4/72, nekretnine upisane u zk.ul.br. 2900 k.o. Kutina:

k.č.br. 4346 KUĆA, ČETIRI ZGRADE I DVORIŠTE U KUTINI, površine 1030 m2

k.č.br. 4347 ORANICA I LIVADA KOD KUĆE, površine 938 m2

U naravi građevinsko zemljište sa dvije stare kuće, pomoćnim zgradama i pozadinskim neizgrađenim zemljištem, u cijelosti se nalazi u zoni mješovite namjene oznaka M1 – pretežito stambene.

Početna cijena za suvlasnički udio od 4/72 dijela: 26.500,00 kuna

Jamčevina: 2.650,00 kuna

Napomena: nekretnine se prodaju kao cjelina te se odvojene ponude neće razmatrati

 

3.         suvlasnički udio 4/72, nekretnine upisane u zk.ul.br. 2900 k.o. Kutina:

k.č.br. 4348 ORANICA KOD KUĆE, površine 2843 m2

k.č.br. 4349 ORANICA KOD KUĆE površine 980 m2

k.č.br. 4350 ORANICA KOD KUĆE, površine 980 m2

U naravi neizgrađeno građevinsko zemljište, u cijelosti u zoni gospodarske namjene oznaka K1 – pretežito uslužne, K2- pretežito trgovačke, K3- komunalne i K4- servisne.

Početna cijena za suvlasnički udio od 4/72 dijela: 34.500,00 kuna

Jamčevina: 3.450,00 kuna

Napomena: nekretnine se prodaju kao cjelina te se odvojene ponude neće razmatrati

 

4.         k.č.br. 3834/2 ORANICA LUKA U KLADAMA, površine 867 čhv (3118 m2), upisana u zk.ul.br. 886 k.o. Mikleuška

            U naravi neizgrađeno zemljište dijelom u građevinskom području naselja, a dijelom izvan njega, u istočnom dijelu nalazi se u izgrađenom dijelu naselja mješovite namjene, dok je u pozadinskom dijelu izvan građevinskog područja naselja, u naravi poljoprivredno zemljište u području regionalnog parka prirode.

            Početna cijena: 12.600,00 kuna

Jamčevina: 1.260,00 kuna

 

Pravo na podnošenje pisanih ponuda imaju pravne i fizičke osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina.

 

Ponuda za kupnju nekretnina podnosi se na obrascu, koji se preuzima neposredno u Gradskoj upravi Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, radnim danom u vremenu od 07,00 do 15,00 sati ili na web stranici Grada Kutine (www.kutina.hr).

 

Ponude se podnose za svaki predmet prodaje zasebno.

 

Jamčevina u iznosu 10% početne cijene uplaćuje se za svaki predmet ponude zasebno.

 

Ponuditelj uz ponudu treba dostaviti dokaz o uplaćenoj jamčevini (jamčevina se uplaćuje na račun Grada Kutine, IBAN: HR3323400091822000008, model: HR68, poziv na broj: 7757-OIB uplatitelja, u opisu plaćanja navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina).

 

Ponuda za kupnju nekretnina predaje se poštom ili neposredno na adresu Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, sa naznakom „Ponuda za kupnju nekretnina – ne otvaraj”.

 

Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka - neće se razmatrati.

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz ovog natječaja sadrži i najviši iznos kupovne cijene nekretnine.

 

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

 

Odabir ponuditelja obavljat će se, ako je moguće, uz poštivanje prava prvenstva sljedećim redoslijedom:

a) suvlasnik

b) dosadašnji zakupnik ili osoba koja se nalazi u neprekinutom mirnom posjedu nekretnine duže od pet godina, uz uvjet da redovito podmiruje dospjele obveze za tu nekretninu

c) vlasnik susjednog zemljišta

d) osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

 

S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o kupoprodaji nekretnine.

 

Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

 

Prodavatelj pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije sklapanja ugovora.

 

Ponuditelju koji ne uspije u natječaju jamčevina se vraća bez zateznih kamata.

 

Porez na promet nekretnina, javnobilježničke troškove i troškove provedbe ugovora snosi kupac.

 

Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“.

 

Rok za dostavu pisanih ponuda je 26.04.2021. godine (bez obzira na način dostave), a teče od dana objave natječaja u Večernjem listu (objavljeno 15.04.2021. godine).

 

Informacije na telefon: 044/692-025, 692-015

 

KLASA: 940-06/21-01/4

URBROJ: 2176/03-06-01/04-21-3

 

GRAD KUTINA

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojSlužbeni dio

Popis službenih obavijesti