GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti37. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
18.3.2021. - Gradsko vijeće


 
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2176/03-04/01-21-1
Kutina, 16. ožujka 2021.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

 

 

S A Z I V A


37. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine 
za dan 25. ožujka 2021. godine (četvrtak) s početkom u 15:30 sati 
u Kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta, Ulica Stjepana Radića 3, Kutina.


Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći


D N E V N I  R E D

0. Zapisnik 36. sjednice Gradskog vijeća

1. Aktualni sat

2. Izvješće o kvaliteti zraka na području Grada Kutine za 2020. godinu

3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2020. godine

4. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Kutine

5. Prijedlog poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutine

6. Prijedlog odluke o izradi V. izmjena i dopuna Detaljnog plana središta grada Kutine

7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine

8. Prijedlog odluke o povećanju  temeljnog uloga Grada Kutine u temeljnom kapitalu društva Eko Moslavine 

9. Prijedlog odluke o prihvaćanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike  Hrvatske za područje Grada Kutine

10. Prijedlog programa dodjele bespovratnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za ulaganje u turističke projekte u 2021. godini na području Grada Kutine 

11. Prijedlog programa sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi u 2021. godini na području Grada Kutine 

12. Prijedlog programa dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao potpora za opremu, nove tehnologije i konkurentnost poduzetništva i obrta u 2021. godini na području Grada Kutine 

13. Prijedlog odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji

14. Prijedlog odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju poslovne zone Kutina II – PZK II 

15. Prijedlog odluke o izmjeni i dopune Odluke o osnivanju poslovne zone Kutina IV - PZK IV

16. Prijedlog odluke o  II. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Industrijsko-logističke zone Kutina  - ILZ KUTINA

17. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste na k.č.br. 350 k.o. Šartovac

18. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina II

19. Prijedlog odluke o produženju roka za korištenje poticaja za investitora u Poslovnoj zoni Kutina II- Ilija Ramljak, vl. limarskog obrta “Antonio”

20. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima financiranja Vatrogasne postrojbe Grada Kutine u 2021. godini

21. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Kutine za 2021. godinu

22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Kutine

23. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplaćivanje usluga Dječjeg vrtića Kutina  

24. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti  u Dječjem vrtiću Kutina 

25. Izvješće o radu tvrtke Eko Moslavina za 2020. godinu 

26. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom  na području Grada Kutine za 2020.godinu

27. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada na području  Grada Kutine tijekom 2020. godine    

28. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi   

29. Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Kutine

30. Prijedlog odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Kutine

31. Prijedlog odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Kutina za 2021. godinu

32. Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Kutine – Revizija I.

33. Prijedlog odluke o imenovanju stručnog tima za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Kutine

34. Prijedlog odluke o određivanju nagrade članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Kutine

35. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Grada Kutine za 2021. godinu 


Predsjednik Gradskog vijeća
 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

 

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti