GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2020./2021.
8.3.2021. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA KEFELJE

Kutina, Nikole Tesle 1

KLASA: 112-02/21-01/01

URBROJ:  2176-35-01-21-4                                                              

Kutina, 08. ožujka 2021. godine

 

U sklopu projekta „Učimo zajedno II“ (redni broj projekta UP.03.2.1.03.0033) koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., financirano sredstvima Europske Unije i Odlukom o financiranju KLASA: 602-01/17-01/00484, URBROJ: 533-26-17-0014 od 18. kolovoza 2017. godine objavljuje se

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi

za školsku godinu 2020./2021.

 

I.

U sklopu projekta „Učimo zajedno II“ (u daljnjem tekstu: projekt) raspisuje se Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, a koji je na temelju rješenja o primjerenom programu školovanja integriran u redovni sustav osnovnoškolskog obrazovanja u Osnovnoj školi Stjepana Kefelje Kutina, čiji je osnivač Grad Kutina.

II.

Na Javni poziv mogu se javiti osobe koje zadovoljavaju uvjete za pomoćnika u nastavi i to sljedeće:

Pomoćnik u nastavi mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 • Završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija.

Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora.

Pomoćnik u nastavi ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela.

Pomoćnik u nastavi treba biti osoba koja će svojim kompetencijama, iskustvom i visokom motivacijom za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u razredu, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv te savladavanje socijalno-psiholoških prepreka.

III.

Pomoćnik u nastavi će se u okviru projekta angažirati u Osnovnoj školi Stjepana Kefelje:

 

 • Broj traženih osoba: 1 pomoćnik u nastavi za jednog učenika
 • Mjesto rada: Osnovna škola Stjepana Kefelje, Grad Kutina
 • Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno (tjedno zaduženje od 20 sati)
 • Prijevoz na rad: djelomično

  IV.

  Sa odabranim pomoćnikom u nastavi sklopiti će se ugovori o radu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja nastavne godine (do lipnja 2021. godine), unutar razdoblja trajanja projekta kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

  Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv moraju posjedovati znanje, vještine, samostalnost i odgovornost koje proizlaze iz sadržaja osposobljavanja pomoćnika u nastavi te predstavljaju djelomičnu kvalifikaciju na razini 4. prema Hrvatskome kvalifikacijskom okviru, što se dokazuje potvrdom o dodijeljenoj djelomičnoj kvalifikaciji.

  Elementi sadržaja programa osposobljavanja pomoćnika u nastavi radi stjecanja djelomične kvalifikacije:

 • Inkluzivno obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju,
 • Razvojne osobitosti učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
 • Potpora učenicima s teškoćama u razvoju,
 • Komunikacijske vještine i suradnja sa sudionicima u odgoju i obrazovanju,
 • Pomoćne tehnologije i potpomognuta komunikacija,
 • Prava i odgovornosti učenika s teškoćama u razvoju,
 • Etički aspekti odgoja i obrazovanja,
 • Sadržaji iz osnova zdravstvene zaštite i zaštite na radu.

  Obujam djelomične kvalifikacije za pomoćnika u nastavi je 10 ECVET-a*.

  Vrednovanje stečenih ishoda učenika obuhvaća vrednovanje znanja i provjeru vještina na način definiran standardom djelomične kvalifikacije. Pristup vrednovanju može se ostvariti na temelju formalnog, neformalnog i informalnog učenja.

  V.

  Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama je pružanje neposredne potpore u razredu učenicima s teškoćama tijekom odgojno-obrazovnog procesa.

  Poslovi pomoćnika u nastavi realiziraju se tijekom boravka učenika ili skupine učenika u školi i izvanučioničkim aktivnostima, koje su sastavni dio kurikuluma i godišnjeg plana i programa škole.

  Poslovi pomoćnika u nastavi su:

 • Potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti,
 • Potpora u kretanju,
 • Potpora pri uzimanju hrane i pića,
 • Potpora u obavljanju higijenskih potreba (samo u slučaju nepostojanja adekvatne medicinske/njegovateljske pomoći za obavljanje tih potreba),
 • Potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka,
 • Suradnja s radnicima škole te vršnjacima učenika u razredu, što podrazumijeva razmjenu informacija potrebnu za praćenje i unapređivanje rada s učenikom.

  Ovisno o potrebama učenika ili skupine učenika kojima pomoćnik u nastavi pruža potporu, poslovi pomoćnika u nastavi definiraju se programom rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakog pojedinog učenika koji sadrži neke aktivnosti ili sve gore navedene aktivnosti. Pomoćnici u nastavi imaju potporu koordinatora tijekom izvršavanja svojih zadaća.

  VI.

  Uz prijavu na javni poziv, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika),
 • dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice),
 • potvrda o nekažnjavanju (original, ne stariji od 6 mjeseci),
 • dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi (preslika).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati su prije sklapanja ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

VII.

 

Prijave s popratnom dokumentacijom podnose se poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Osnovna škola Stjepana Kefelje

Nikole Tesle 1, 44320 Kutina

 

Prijave se mogu predati i osobno na navedenu adresu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog javnog poziva.

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona:  (044/660-850) ili na e-mail (skola@os-stjepana-kefelje-kt.skole.hr).

VIII.

Ovaj Javni poziv objavljen je na službenim web stranicama nositelja projekta Grada Kutine i partnera u projektu Osnovna škola Stjepana Kefelje te na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.                                                                                                                       

                                                                                                                                                     Ravnatelj/ica:

____________________

                                                                                                                                               Ivica Petrović


Službeni dio

Popis službenih obavijesti