GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Kutine
25.2.2021. - Savjetovanje s javnošću - otvoreno


 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

G  R  A  D      K  U  T  I  N  A

Upravni odjel za društvene djelatnosti,

socijalnu skrb i civilno društvo

Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina

Tel: 044/692-040       Fax:044/683-463

KLASA:    550-01/21-01/

URBROJ: 2176/03-07/1-21-1

Kutina       22. veljače 2021.

 

 

                                                                                GRADONAČELNIKU GRADA KUTINE

                                                                                GRADSKOM VIJEĆU GRADA KUTINE

 

 

Predmet: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Kutine

  • Prijedlog Odluke

 

 

           Na svojoj 19 sjednici održanoj 16. travnja 2019. godine Gradsko vijeće Grada Kutine donijelo je Odluku o socijalnoj skrbi grada Kutine kojom se utvrđuju uvjeti, opseg i postupak za ostvarivanjem određenih oblika pomoći koje su bitne za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih građana na području Grada Kutine. Odluka je objavljena u Službenim novinama Grada Kutine br; 3/19. Odluka je donijeta na osnovi Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13. 152714. 99/15. 52/16. 16/17. 130/17. 98/19. 64/20. i 138/20.) kojim su na bitno drugačiji način utvrđena prava jedinica lokalne uprave i samouprave u području socijalne skrbi građana.

Navedenom Odlukom regulirana su prava na troškova stanovanja korisnika zajamčene minimalne naknade, pravo na jednokratne novčane pomoći, plaćanje pogrebnih troškova, utvrđivanja naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja, pomoć za podmirenje troškova ogrjeva, pružanja pomoći i njege u kući, pomoć za umirovljenike, subvencije prijevoza učenika srednjih škola, prehrana učenika u osnovnim školama za učenike kojima obrok plaća Grad Kutina,  potpora za nabavku školskih udžbenika i školskog pribora, rad za opće dobro bez naknade. Primjenom Odluke utvrđeno je da istu treba proširiti i promijeniti u tom smislu da pravo na jednokratne pomoći prilikom božićnih i uskrsnih blagdana treba proširiti i na osobe koje primaju osobnu invalidninu. Nadalje, samačka domaćinstva čija primanja su manja od egzistencijalnoga minimuma su najmanji proizvođači komunalnog otpada pa je potrebno sufinancirati i pomoći tim domaćinstvima u snošenju troškova odvoza komunalnog otpada.  

Obzirom da su navedene izmjene prisutne u više članaka, predlažem usvajanje nove Odluke.

           Slijedom svega naprijed navedenog predlažemo gradonačelniku da predloži Gradskom vijeću donošenje slijedeće  Odluke.

 

 

                                                                                                          Pročelnik:                                                                                                        

                                                                                Željko Tomičić dipl. pravnik


 

 

 

 

 

Temeljem članka 117. st. 5.  Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj 157/13, 152/14. 99/15. 52/16. 16/17. 130/17. 98/19. 64/20. i 138/20.),  i članka 32. stavka 1. točka 4. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 6/09, 3/13. 4/13. – pročišćeni tekst, 2/18. 4/18. – pročišćeni tekst i 2/20.) Gradsko vijeće Grada Kutine na 37 sjednici održanoj 25. ožujka 2021. godine, donijelo je   

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Kutine

 

 

Članak  1. 

   

U Odluci o socijalnoj skrbi Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“  br: 3/19.) u članku 2. stavku 1. točka 7. iza riječi „Pomoć za umirovljenike dodaju se riječi „ i osobe s invaliditetom koje primaju osobnu invalidninu“

Iza točke 10.  dodaje se nova točka 11. koja glasi:

 „11. Sufinanciranje komunalnog otpada samačkim domaćinstvima.“

 

Članak 2.

 

Članak 29. mijenja se i glasi: „Pravo na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima i osobama s invaliditetom koje primaju osobnu invalidninu imaju umirovljenici i osobe koje primaju osobnu invalidninu čija mjesečna primanja ne omogućavaju normalno podmirivanje osnovnih životnih potreba.“

 

Članak 3.

 

U članku 30. iza riječi „umirovljenicima“ dodaju se riječi „i osobama s invaliditetom koje primaju osobnu invalidninu“

 

Članak 4.

 

U članku 31. iza riječi „umirovljenici“ dodaju se riječi „i osobe s invaliditetom koje primaju osobnu invalidninu“

 

Članak 5.

 

U članku 32. iza riječi „umirovljenicima“ dodaju se riječi „i osobama s invaliditetom koje primaju osobnu invalidninu,“

 

Članak 6.

 

U članku 33. iza riječi „umirovljenicima“ dodaju se riječi „i osobama s invaliditetom koje primaju osobnu invalidninu“                                                 

                                                                                                                                 

Članak 7.

 

Iza članka 42. dodaje se novi podnaslov i članci: 42.a, 42.b, 42.c i 42.d koji glase:

                                                                                             

„SUFINANCIRANJE KOMUNALNOG OTPADA SAMAČKIM DOMAĆINSTVIMA“

Članak 42a.

 

            Pravo na sufinanciranje odvoza komunalnog otpada ostvaruju samačka domaćinstva s područja Grada Kutine čiji mjesečni prihod iznosi manje od 2.500,00 kuna.

            Sufinancira se 50% fiksnoga dijela odvoza komunalnog otpada prema računu komunalnog trgovačkog društva nadležnog za zbrinjavanje komunalnog otpada za Grad Kutinu, za svako samačko domaćinstvo.

 

Članak 42b.

 

            Pravo na sufinanciranje odvoza komunalnog otpada ostvaruju samačka domaćinstva s područja Grada Kutine koja na javni poziv Grada Kutine podnesu pisanu zamolbu trgovačkom društvu nadležnom za zbrinjavanje otpada na području Grada Kutine.

            Uz zamolbu je potrebno priložiti:

  • Osobnu iskaznicu na uvid ( presliku osobne iskaznice ) ili uvjerenje o prebivalištu i
  • Uvjerenje porezne uprave o visini primitaka i dohodaka za osobu koja živi u samačkom domaćinstvu.

 

Članak 42c.

 

            Gradonačelnik Grada Kutine će s trgovačkom društvu nadležnom za zbrinjavanje komunalnog otpada za područje Grada Kutine zaključiti ugovor o reguliranju međusobnih prava i obveza oko sufinanciranja odvoza komunalnog otpada za samačka domaćinstva koja ostvaruju to pravo.      

Članak 42d.

 

            Samačka domaćinstva koja već ostvaruju pravo na financiranje ili sufinanciranje odvoza komunalnog otpada po osnovu prava na naknadu za troškove stanovanja ne mogu ostvariti pravo sufinanciranja iz članka 42.a ove Odluke.

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Kutine”.  

                             

        R E P U B L I K A   H R V A T S K A

         SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

        GRADSKO VIJEĆE GRAD KUTINA

 

 

KLASA:    550-01/21-01/2                                                               P r e d s j e d n i k

URBROJ:  2176/03-07/1-21-2                                                          Gradskog vijeća

Kutina,      25. ožujka 2021.                                                      Davor Kljakić mag. ing. traff.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti