GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Kutine
25.2.2021. - Natječaj


 

Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Kutine od 22.02.2021. godine (Klasa: 944-13/21-01/1, Urbroj: 2176/03-06-01/07-21-3) Grad Kutina objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Kutine

Predmet prodaje:

Zemljište u poslovnoj zoni PZK II:

- k.č.br. 8230/4 POD HUSAIN (LIVADA), površine 3345 m2, upisana u zk.ul.br. 421 k.o. Kutina i

- k.č.br. 8228/1 ORANICA POD HUSAINOM, površine 21417 m2, upisana u zk.ul.br. 6598 k.o. Kutina.

Ukupna površina iznosi 24762 m2. Ponuda se podnosi za obje čestice zajedno, s obzirom da kao cjelina čine predmet prodaje.         

Početna cijena: 25,00 kn/m².

Jamčevina iznosi 10% početne cijene, odnosno 61.905,00 kuna.

Namijenjeno je izgradnji građevine proizvodne namjene, radionice, uslužno-sevisne i slične radno-intenzivne djelatnosti koje u svom programu potiču novo zapošljavanje i izradu, doradu ili servisiranje proizvoda i ne djeluju štetno na okoliš.

 

Pravo na podnošenje pisanih ponuda imaju trgovačka društva i fizičke osobe- vlasnici obrta ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina.

 

Ponuda za kupnju zemljišta podnosi se na obrascu, koji se, kao i pripadajuća izjava, preuzima neposredno u Gradskoj upravi Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, radnim danom u vremenu od 07,00 do 15,00 sati, te na web stranici Grada Kutine (www.kutina.hr)

 

Ponuditelj uz ponudu treba dostaviti:

- poslovni plan investicije

- Izjavu o prihvaćanju svih odredbi Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017.-2021. godine

- dokaz o uplaćenoj jamčevini (jamčevina se uplaćuje na račun Grada Kutine, IBAN: HR3323400091822000008, model: HR68, poziv na broj: 7757-OIB uplatitelja, u opisu plaćanja navesti oznaku nekretine za koju se uplaćuje jamčevina).

 

Ponuda za kupnju zemljišta predaje se poštom ili neposredno na adresu Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, sa naznakom „PONUDA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA PZK II- NE OTVARAJ”

 

Rok za dostavu ponuda je 10 (deset) dana od dana objave natječaja u Moslavačkom listu.

 

Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka - neće se razmatrati.

S najpovoljnijim Ponuditeljem sklopit će se Ugovor o kupoprodaji nekretnine.

Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Prodavatelj pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije sklapanja ugovora. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude dostavit će se svim sudionicima natječaja. Ponuditelju koji ne uspije u natječaju jamčevina se vraća bez zateznih kamata.

Kupac ostvaruje povoljnije uvjete plaćanja komunalne naknade i oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa pod sljedećim uvjetima:

1. Dobivanje pravomoćne lokacijske dozvole za građevinu u roku od pet mjeseci od stupanja u posjed parcele u zoni (stupanjem u posjed smatra se zaprimanje Odluke Gradskog vijeća Grada Kutine o izboru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine).

2. Dobivanje Potvrde Glavnog projekta ili pravomoćne građevninske dozvole za građevinu,  u roku od pet mjeseci od ishođenja lokacijske dozvole.

3. Ukoliko investitor ne ispuni uvjete iz točke 1. ili 2; a bez opravdanog razloga kojeg odobrava Gradsko vijeće, gubi pravo na parcelu, te je obvezan, u roku od 30 dana, vratiti nekretninu u vlasništvo Gradu Kutini. Grad Kutina će vratiti investitoru sva sredstva kojima je plaćeno zemljište, uz zadržavanje pologa u iznosu od 10% od početne cijene.

 

Polog – jamčevina u iznosu 10% početne cijene Grad Kutina zadržava kao bespovratna sredstva, u slučaju da investitor odustane od rada u Zoni, odnosno ne ispuni odredbe Programa razvoja poslovnih zona.

Rok za početak izgradnje objekta je dvije godine od sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Javnobilježničke troškove, uknjižbu prava vlasništva i eventualnu uknjižbu založnog prava kao i porez na promet nekretnina snosi kupac.

Svi navedeni i ostali uvjeti propisani su Programom razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017.-2021. godine /Projekcija 2022.-2026./ („Službene novine Grada Kutine“ br. 5/17, 9/18, 8/19) te će biti dodatno uređeni ugovorom o kupoprodaji nekretnine.

 

Informacije na telefon: 044/692-025, 692-015

 

KLASA: 944-13/21-01/1

URBROJ: 2176/03-06-01/07-21-4

Kutina, 25.02.2021. godine

 

GRAD KUTINA

 

 

 

 

OBJAVLJENO U MOSLAVAČKOM LISTU DANA 25.02.2021. GODINESlužbeni dio

Popis službenih obavijesti