GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o izmjeni Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine
19.2.2021. - Savjetovanje s javnošću - otvoreno


Grad Kutina objavljuje internetsko javno savjetovanje za sudjelovanje u nacrtu Odluke o izmjeni Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine.

 

PRIJEDLOG ODLUKE

 

Na temelju članka 35. stavka 2. i 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. stavak 3. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj 6/09, 3/13, 4/13- pročišćeni tekst, 2/18- pročišćeni tekst, 4/18), Gradsko vijeće Grada Kutine na ___ sjednici održanoj dana ____. godine donijelo je

IZMJENE

O D L U K E O UPRAVLJANJU IMOVINOM

U VLASNIŠTVU GRADA KUTINE

 

                                                               Članak  1.

Članak 29. mijenja se i glasi:

 

 1. Prodaja pokretnina provodi se u postupku javne dražbe. Javni poziv o provođenju javne dražbe radi prodaje pokretnina objavljuje se na stranicama Grada Kutine, najmanje pet dana prije održavanja iste. Javni poziv sadrži sve bitne informacije o predmetu prodaje, početnoj vrijednosti pokretnine, načinu, vremenu i mjestu održavanja javne dražbe.

   

 2. Procjena vrijednosti pokretnina obavlja se na nekoliko načina: putem sudskog vještaka, procjenom knjigovodstvene vrijednosti ili procjenom stručnih službi Grada.

   

 3. Javnu dražbu provodi Povjerenstvo za provedbu javne dražbe od najmanje 2 člana, imenovano od strane gradonačelnika.

   

 4. Natjecatelji prijavljuju sudjelovanje na javnoj dražbi nakon otvaranja iste i prilaganjem identifikacijske isprave (npr. osobne iskaznice za fizičke osobe i rješenje o registraciji za pravne osobe ili obrtnice) i dokaza o uplati jamstva (ako je traženo).

   

 5. Uplata jamčevine će se tražiti prilikom svake prodaje pokretnine procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 10.000,00 kn.

   

 6. O provedbi postupka javne dražbe Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku javne dražbe. Zapisnik o provedenoj javnoj dražbi s prijedlogom ponude koja se prihvaća kao najpovoljnija, Povjerenstvo dostavlja gradonačelniku za koju isti donosi Zaključak o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji pokretnine. Ponuditelj koji uspije na javnoj dražbi dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 15  dana. Najpovoljnijem ponuditelju  se jamčevina uračunava u cijenu, a ostalim ponuditeljima  se vraća. Ukoliko ponuditelj odustane od kupnje ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku gubi pravo na povrat jamčevine. Ako se za javnu dražbu prijavi samo jedan ponuditelj Povjerenstvo može utvrditi njegovu ponudu u početnoj visini kao najpovoljniju.

   

 7. Na ostale uvjete prodaje pokretnina na odgovarajući način se primjenjuju odredbe kojima se uređuje postupak prodaje nekretnina.

   

 8. U slučaju kada u prethodno provedenom postupku javne dražbe nije pristigla niti jedna ponuda ili niti jedna ponuda koja je jednaka ili veća od početne vrijednosti pokretnine, Grad Kutina će pokušati izravnim ugovaranjem prodati pokretninu ili, ako ni to nije moguće jer nema zainteresiranih kupaca, može pokrenuti postupak rashodovanja (otpisa) imovine iz poslovnih knjiga.

 

Članak 2.

Ostale odredbe osnovne Odluke ostaju na snazi neizmijenjene.           

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Kutine.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Davor Kljakić, mag. ing. traff.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTINE

 

KLASA:

UR.BROJ:

U Kutini, _____.

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti