GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavno savjetovanje: Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Kutine
15.2.2021. - Savjetovanje s javnošću - otvoreno


Grad Kutina objavljuje internetsko javno savjetovanje za sudjelovanje o prijedlogu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Kutine.

PRIJEDLOG                                

Na temelju članka 26. stavka 1., članka 33. stavka 1., članka 34. stavka 1 i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 32. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 6/09. 3/13. 4/13- pročišćeni tekst, 2/18), Gradsko vijeće Grada Kutine, na sjednici održanoj____________donijelo je

O D L U K U

o komunalnim djelatnostima na području Grada Kutine

 

 

 1. OPĆE ODREDBE

   

  Članak 1.

   

  Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Kutine  (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području  Grada Kutine, utvrđuju se komunalne djelatnost od lokalnog značenja, način povjeravanja  i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Kutine.

   

  Članak 2.

   

  Na području Grada Kutine obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje i/ili  građenje  komunalne infrastrukture:

   

   1. održavanje nerazvrstanih cesta

   2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

   3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

   4. održavanje javnih zelenih površina

   5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

   6. održavanje groblja

   7. održavanje čistoće javnih površina

   8. održavanje javne rasvjete.

   

  Članak 3.

   

  (1)Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

  (2) Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

  (3) Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

  (4) Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

  (5) Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

  (6) Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

  (7) Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

  (8) Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

   

   

  Članak 4.

   

  Na području Grada Kutine obavljaju se slijedeće uslužne komunalne djelatnosti:

   

 1. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
 2. usluge javnih tržnica na malo

    3.   usluge ukopa pokojnika

    4.   komunalni linijski prijevoz putnika

    5.   obavljanje dimnjačarskih poslova.

   

  U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može se osigurati  i građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje tih djelatnosti.

   

  Članak 5.

   

              (1) Pod uslugama parkiranja na uređenim javnim površinama podrazumijeva se upravljanje tim površinama, njihovo održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u vezi te obavljanje nadzora i premještanje parkiranih vozila na površinama javne namjene sukladno posebnim propisima. Pod navedenim uslugama ne podrazumijeva se pružanje usluga parkiranja na površinama koje nisu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

  (2) Pod uslugama javnih tržnica na malo podrazumijeva se upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u kojima se u skladu s tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

  (3) Pod uslugama ukopa pokojnika podrazumijevaju se ispraćaj i ukop unutar groblja u skladu s posebnim propisima.

  (4) Pod komunalnim linijskim prijevozom putnika podrazumijeva se javni cestovni prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave na svojem području.

  (5) Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

   

  Članak 6.

   

  Osim komunalnih djelatnosti iz članaka 2. i 4. ove Odluke, od lokalnog je značenja za Grad Kutinu  i obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

   

   

  1. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija;

   Pod dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom razumijeva se provođenje obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i glodavaca.

   

  2. Veterinarsko-higijeničarski poslovi;

   Pod veterinarsko higijeničarskim poslovima razumijeva se hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka bez nadzora te uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih životinja s javnih površina.

   

   3. Prigodna dekoracija Grada

  Pod prigodnom dekoracijom Grada podrazumijeva se nabava, postavljanje, održavanje i skidanje prigodnih ukrasa za državne praznike i božićno-novogodišnje blagdane i druge manifestacije u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Grada Kutine.

   

  4. Sanacija divljih odlagališta

  Pod sanacijom divljih odlagališta podrazumijeva se uklanjanje otpada nepropisno odbačenog u okoliš na način suprotan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom

   

  1. ORGANIZACIJSKI OBLICI OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

 

Članak 7.

 

Komunalne djelatnosti na području Grada Kutine mogu obavljati:

 

1. trgovačko društvo u su/vlasništvu Grada Kutine

2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji

3. pravne ili fizičke osobe  na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih

    djelatnosti.

 

III. NAČIN I UVJETI POVJERAVANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI TRGOVAČKOM DRUŠTVU U SU/VLASNIŠTVU

 

Članak 8.

 

Trgovačkom društvu  Komunalni servisi Kutina d.o.o., Kutina, Tržna 8 , OIB: 86093231571,

koje je u vlasništvu Grada Kutine, povjerava se obavljanje  sljedećih  komunalnih  djelatnosti iz članka 2. i 4. ove Odluke:

 

 1. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

 2. održavanje groblja

 3. održavanje čistoće javnih površina

 4. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

 5. usluge javnih tržnica na malo

  6. usluge ukopa pokojnika

  

Komunalni servisi Kutina d.o.o., Kutina, Tržna 8, obavljat će  komunalne djelatnosti iz točke :

 • 1,2 i 3. prethodnog stavka, sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Gradskog vijeća donesenih sukladno tim propisima, a na temelju ugovora koji zaključuje Gradonačelnik na osnovi godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Kutinekojim se utvrđuje opseg obavljanja komunalnih poslova.
 • 4, 5 i 6 sukladno ovoj Odluci, na temelju općih uvjeta isporuke komunalne usluge koje društvo donosi uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela Grada Kutine.

 

Članak 9.

 

Trgovačkom društvu  Moslavina d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Školska ulica 4, Kutina, OIB 98526328089, koje je u suvlasništvu Grada Kutine, povjerava se obavljanje  sljedećih  komunalnih  djelatnosti iz članka 2. ove Odluke:

 

 1. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

 

Komunalna djelatnosti iz prethodnog stavka obavljati će se sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Gradskog vijeća donesenih sukladno tim propisima, a na temelju ugovora koji zaključuje Gradonačelnik na osnovi godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Kutine kojim se utvrđuje opseg obavljanja komunalnih poslova.

 

Članak 10.

 

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 8 i 9. ove Odluke povjerava se trgovačkim društvima na neodređeno vrijeme dok su ista registrirana za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti.

 

Trgovačka društva iz prethodnog stavka dužna su obavljati povjerene komunalne djelatnosti kao javnu službu  i  postupati u skladu s načelima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo sukladno zakonu koji uređuje komunalno gospodarstvo.

 

Komunalni servisi Kutina d.o.o., Kutina dužni su do kraja svibnja tekuće godine podnijeti osnivaču izvješće o poslovanju u prethodnoj godini o obavljanju povjerenih komunalnih djelatnosti iz članka 8. ove Odluke.

 

 

IV. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

 

Članak 11.

 

Pravne ili fizičke osobe  na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Grada Kutine  obavljanje sljedećih uslužnih  komunalnih  djelatnosti iz članka 4. ove Odluke:

 

 1.  komunalni linijski prijevoz putnika

 2.  obavljanje dimnjačarskih poslova

 

Postupak davanja koncesije i odabira koncesionara kao i sklapanje, izmjenu i provedbu ugovora o koncesiji propisani su posebnom Odlukom  predstavničkog tijela. 

.

          

V. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI

 

Članak 12.

 

Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, mogu obavljati na području Grada Kutine slijedeće komunalne djelatnosti iz članka 2. i 6. i to:

 

1.  održavanje nerazvrstanih cesta

2.  održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3.  održavanje javnih zelenih površina

4.  održavanje javne rasvjete

5.  prigodna dekoracija Grada

6. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

7. veterinarsko-higijeničarski poslovi;

8. sanacija divljih odlagališta

 

Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1.  može se zaključiti najduže na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Opseg obavljanja poslova određene komunalne djelatnosti određuje se na temelju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Kutine.

 

 

 

 

 

Članak 13.

 

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka 17. ove Odluke,   te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o javnoj nabavi.

 

Članak 14.

 

Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti u ime Grada Kutine sklapa  gradonačelnik.

 

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor

2. vrijeme na koje se sklapa ugovor

3. vrstu i opseg komunalnih usluga

4. način određivanja cijene komunalnih usluga te način i rok plaćanja izvršenih usluga

5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

 

Članak 15.

 

Sastavni dio ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti je Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te njegove izmjene i dopune za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

U slučaju povećanja ili smanjena opsega obavljanja komunalne djelatnosti  ili cijene u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora kojeg odobrava Gradonačelnik Grada Kutine.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 16.

 

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni.

 

Članak 17.

 

Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti koje su povjerene trgovačkim društvima iz članka 8. i 9. ove Odluke, a koje se financiraju isključivo iz Proračuna, mogu se povjeriti drugim fizičkim ili pravnim osobama na temelju članka 18. ove Odluke, u slučaju da ih trgovačko društvo nije u mogućnosti obaviti.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti  koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, («Službene novine Grada Kutine», br. 04/03., 04/04., 05/04., 11/04., 06/06., 04/07., 6/09 i 6/11, pročišćeni tekst i 2/17) i  Odluka o načinu obavljanja komunalnih i drugih gospodarskih djelatnosti na području Grada Kutine («Službene novine Grada Kutine», br. 5/03.,10/04. i 4/07),

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Grada Kutine.

KLASA:

URBROJ:

Kutina, _____

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Kutine

Davor Kljakić, mag.ing.traff.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti