GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavno savjetovanje: Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
15.2.2021. - Savjetovanje s javnošću - otvoreno


Temeljem članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13, 4/13- pročišćeni tekst, 2/18, 4/18- pročišćeni tekst, 2/20), Gradsko vijeće Grada Kutine, na 37. sjednici održanoj 25. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

 

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službene novine Grada Kutine“, br.12/18, 9/19, 3/20 i 8/20), u članku 13. stavak 1. točke 1.,2. i 3. mijenjaju se i glase:

„1.       Osobe koje žive same, a kojima prihod u prethodnoj godini ne prelazi iznos od

             2.500,00 kuna mjesečno,

2.         Osobe koje žive u zajedničkom domaćinstvu sa suprugom ili članovima obitelji koje uzdržava,  

             ako prihod po članu obitelji za prethodnu godine ne prelazi 1.700,00 kuna mjesečno,

3.         Staračko domaćinstvo kojeg nositelj domaćinstva živi sa suprugom odnosno

            članovima koje uzdržava, stariji je od 65 godina, ako prihod po članu

            domaćinstva za prethodnu godinu ne prelazi 1.700,00 kuna mjesečno.“

 

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o komunalnoj naknadi ostaju na snazi neizmijenjene.

 

Članak 3.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama Grada Kutine“ a stupa na snagu 01.01.2022. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA:    

URBROJ: 

Kutina,

                                                                                               Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                                                Davor Kljakić, mag.ing.traff.

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti