GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti36. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
14.1.2021. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2176/03-04/07-21-1
Kutina, 13. siječnja 2021.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

36. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine

za dan 21. siječnja 2021. godine (četvrtak) s početkom u 15:30 sati

u Kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta, Ulica Stjepana Radića 3, Kutina

 

 Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 

 1. Zapisnik sa 35. sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat 
 3. Prijedlog plana rada Gradskog vijeća Grada Kutine za 2021. godinu 
 4. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kutine za 2021. godinu 
 5. Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Kutine 
 6. Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Kutine za izgradnju dječjeg vrtića
 7.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Kutina o imenovanju ravnatelja
 8. Prijedlog odluke o osnivanju Vatrogasne postrojbe Kutina
 9. Prijedlog Plana davanja koncesija na području Grada Kutine za 2021. godinu
 10. Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Kutine

 11. Prijedlog odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Kutine

 12. Prijedlog odluke o donošenju IX. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine

 13. Prijedlog odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja 11

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

 

Komplet materijala:


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti