GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPOZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA
4.1.2021. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
KLASA: 112-01/20-01/4
URBROJ: 2176/03-04/07-20-6
Kutina, 4. siječnja 2021.

Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Grad Kutinu u Ured gradonačelnika, na radno mjesto viši stručni suradnik za javnu nabavu, 1 izvršitelj/ca, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri(3) mjeseca, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 
(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

I.      Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate čije su prijave pravodobne i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti može pristupiti jedan kandidat čija je prijava pravodobna, uredna i koji ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja.

II.      Kandidat koji može pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je:
         1. T.T. iz Kutine

Kandidatu će se poziv za testiranje uputiti i elektroničkim putem.

III.      Ostalim podnositeljima prijava uputit će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih
nisu stekli status kandidata odnosno zbog čega ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

IV.      Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se u ponedjeljak, 11. siječnja 2021. godine u 9:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12., Kutina, a sastoji se od pisanog testiranja i intervjua. Pisano testiranje će trajati 45 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu i kemijsku olovku. Pozvani kandidat dužan je predočiti izvornik diplome o traženoj stručnoj spremi. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.   
Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu do 9:00 sati, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat ili ne predoči osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu. 

V.      Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju.  
    
VI.      Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Kutine

                                                                                                                                                                                                             POVJERENSTVO                                       


Službeni dio

Popis službenih obavijesti