GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti



Odluka o dodjeli stipendija studentima s područja Grada Kutine u akademskoj godini 2020./21.
23.12.2020. - Natječaj


          

 

Na temelju članka 46. Statuta Grada Kutine („Službene novine“ Grada Kutine br. 6/09, 3/13 i 4/13- pročišćeni tekst i 2/18 i 4/18- pročišćeni tekst) i članka 19. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Kutine („Službene novine“ Grada Kutine br. 11/18), gradonačelnik Grada Kutine donosi sljedeću

 

O D L U K U

O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA KUTINE

 

Članak  1.

 

          Ovom odlukom, a temeljem prijedloga Povjerenstva za dodjelu stipendija (KLASA: 604-01/20-01/18, URBROJ: 2176/03-07-01/1-20-7), utvrđujem da će se  u akademskoj godini 2020./2021. dodijeliti stipendije studentima s područja Grada Kutine.

 

Članak 2.

 

          Odobrava se dodjela stipendija za akademsku godinu 2020./2021. sljedećim studentima:

 

1.  Martina Žalac, Kutina, Banova Jaruga, S. Radića 63

2.  Lucija Magdić, Kutina, Banova Jaruga, S. Radića 193

3.  Katarina Tutić, Kutina, Ivanićgradska 5

4.  Lucija Zelenković, Kutina, I.G. Kovačića 36

5.  Dino De Bona, J. Badalića 55, Kutina

6.  Dino Stančić, Kutina, Husain, P. Zrinskog 11 A

7.  Marin Sabljak, Kutina, Repušnica, Fumićeva 38,

8.  Ena Škreblin, Kutina, M. Trnine 26

9.  Marta Švirtlich, Kutina, J. B. Jelačića 7

10. Tena Desić, Kutina, Batina, K. Zvonimira 10

11. Karlo Novak, Ulica kneza Višeslava 6, Kutina

12. Nika Špoljarić, Kutina, Novogradiška 6

13.  Vilim Kinderman, Kutina, Ravnice 83

14.  Domagoj  Vugrinović, Kutina, Zbjegovača, Moslavačka 1

15.  Martha Pahel, Kutina, A. Hebranga 4

16.  Ines Ćosić, Kutina, R. Donassyja 8

17.  Marta Rendulić, Kutina, S. Radića 75

18.  Patricija Selman, Kutina, Vinogradska 227

19.  Leon Kamenski, Kutina, Vinogradska 5

20.  Anamaria Dokmanić, Kutina, A. Šenoe 22

21.  Paula Remić, Kutina, Brdovita 101

22.  Zvonimir Pendl, Kutina, Kneza Trpimira 1

23.  Natalija Šlehta, Kutina, Jamarice, Đ. Čaića 95

24.  Nikolina Potočki, Kutina, Zagrebačka 112 A

25.  Jelena Šibonjić, Kutina, Stupovača, Vinogradska 10

26.  Izabela Pribanić, Kutina, Gustava Barona 8

27.  Borna Čimbur, Kutina, V. Lisinskog 3

28.  Adrijana Žigolić, Kutina, Brdovita 82

29.  Ivan Slekovac, Kutina, Selište, Đ. Dežalića 4

30.  Krešimir Pendl,  Kutina, Kneza Trpimira 1

31.  Sanela Lujić, Kutina, M. Stuparića 89

32.  Mando Maznik,  Kutina, Gojlo, Naftaplinska 52

 

Članak 3.

 

 Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

 

 

KLASA: 604-01/20-01/18                                                                            Gradonačelnik :

URBROJ:  2176/03-07-01/01-20-8                                                                                      

Kutina, 23. prosinca 2020.godine                                                          Zlatko Babić, dipl. ing


Službeni dio

Popis službenih obavijesti