GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti35. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
26.11.2020. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/9
URBROJ: 2176/03-04/01-20-1
Kutina, 25. studenoga 2020. 

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

35. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine

za dan 3. prosinca 2020. godine (četvrtak) s početkom u 15:30 sati

u Kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta, Ulica Stjepana Radića 3, Kutina

 

D N E V N I  R E D 

 1. Zapisnik sa 34. sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat 
 3. Prijedlog:
  1. Odluke o Proračunu Grada Kutine za 2021. godinu i projekcije Proračuna za 2022.i 2023. godinu
  2. Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Kutine za 2021. godinu
  3. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Kutine za 2021. godinu
  4. Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Kutine za 2021. godinu
  5. Programa javnih potreba u školstvu za 2021. godinu
  6. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2021. godini
  7. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2021. godini
  8. Programa javnih potreba u kulturi Grada Kutine za 2021. godinu
  9. Programa javnih potreba u športu za 2021. godinu
  10. Programa javnih potreba udruga Grada Kutine za 2021. godinu.
  11. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kutine za 2021. godinu 

    

 4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2021. godinu 

   

 5. Prijedlog :
  1. Odluke o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2020. godinu
  2. II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  3. II. izmjena i dopuna Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu
  4. Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Kutine za 2020. godinu
  5. II. izmjena i dopuna Program javnih potreba u školstvu za 2020. godinu
  6. II. izmjena i dopuna Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2020.godinu
  7. II. izmjena i dopuna Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2020.godini
  8. II. izmjena i dopuna Program javnih potreba u kulturi Grada Kutine za 2020. godinu
  9. II. izmjena i dopuna Program javnih potreba u športu za 2020. godinu
  10. II. izmjena i dopuna Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kutine za 2020.godinu. 

    

 6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2020. godinu

   

 7. Prijedlog odluke o gradskim porezima Grada Kutine

   

 8. Prijedlog odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Kutine koji svoju dužnost obavljaju profesionalno

   

 9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Kutine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća

v.r.  Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti