GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestijavni poziv za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju
19.11.2020. - Razvoj, gospodarstvo i imovina Grada


Na temelju Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za razdoblje 2020. – 2021. godine („Službene novine Grada Kutine“ broj 8/20) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za 2020. godinu (KLASA: 320-21/20-01/14, URBROJ: 2176/03-06-01/08-20-4 od 12. studenog 2020. godine), gradonačelnik Grada Kutine objavljuje

 JAVNI POZIV 

za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za 2020. godinu

 I.

 Provedbom predmetnog Programa utvrđuje se za koje grane u poljoprivredi će se isplaćivati potpora, iznos potpore, uvjeti za ostvarivanje potpore, te prava i obveze korisnika predmetnih potpora. 

Navedenim Programom obuhvaćene su poticajne mjere za razvoj ratarske, stočarske, voćarskovinogradarske, povrtlarske, cvjećarske i ekološke proizvodnje na području Grada Kutine, te drugih grana iz nadležnosti poljoprivrede.

 II. 

Temeljem točke I. ovog Poziva potpore će se davati za slijedeće poljoprivredne djelatnosti: Sukladno Uredbi 1408/2013:

 Projekt 1. Unaprjeđenje biljne poljoprivredne proizvodnje 

- Mjera 1.1 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta 

- Mjera 1.2. Uzorkovanje tla i kalcifikacija poljoprivrednog zemljišta 

- Mjera 1.3. Podizanje protugradnih mreža 

- Mjera 1.4. Navodnjavanje i zaštita od mraza

 - Mjera 1.5. Ekološka proizvodnja u poljoprivredi 

Projekt 2. Unaprjeđenje stočarske proizvodnje

 - Mjera 2.1. Umjetno osjemenjivanje

 - Mjera 2.2. Kupnja vode za OPG 

- Mjera 2.3. Nabava goveda i vlastiti uzgoj junica 

- Mjera 2.4. Pčelarska proizvodnja 

Projekt 3. Unaprjeđenje povrtlarske proizvodnje 

- Mjera 3.1. Plastenici i staklenici Projekt 

4. Edukacija poljoprivrednika 

- Mjera 4.1. Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača 

Projekt 5. Osiguranje poljoprivrednih usjeva i nasada 

- Mjera 5.1. Premija osiguranja biljne i stočarske proizvodnje 

Projekt 6. Legalizacija poljoprivrednih objekata

 - Mjera 6.1. Legalizacija objekata za poljoprivrednu namjenu 

Projekt 7. Trajni nasadi

 - Mjera 7.1. Nabavka loznih cijepova i voćnih sadnica 

Sukladno Uredbi 1407/2013: 

Projekt 8. Unaprjeđenje plasmana vlastitih proizvoda 

- Mjera 8.1. Poticanje poljoprivrednih proizvođača za područje distribucije vlastitih proizvoda Projekt 9. Udruge 

- Mjera 9.1. Poticanje razvoja udruga 

Projekt 10. Zadruge 

- Mjera 10.1. Poticanje razvoja zadruga

 III. 

Zahtjev za dodjelu potpora treba dostaviti na propisanom obrascu s popratnom dokumentacijom, poštom ili osobno, u pisarnicu Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, 44320 KUTINA, u zatvorenoj kuverti, s naznakom – «POTPORA – (navesti vrstu potpore za koju se traži novčana potpora) – NE OTVARAJ» Krajnji rok za dostavu zahtjeva je do 30. studenoga 2020. godine bez obzira na način dostave. 

IV. 

Uvjete, prava, obveze i obrazac za prijavu na potporu iz točke II. ovog Poziva podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine, Odsjeku za gospodarstvo i upravljanje gradskom imovinom, Trg kralja Tomislava 12, te na portalu Grada Kutine www.kutina.hr, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 044/692-028, 692-015. 

V. 

Potpore iz točke II. ovog Poziva objavit će se na službenoj stranici Grada Kutine www.kutina.hr, na oglasnoj ploči Gradske uprave i Mjesnih odbora Grada Kutine, te u javnom glasilu, a rok za podnošenje zahtjeva je naveden u točki III. navedenog Poziva, uz obvezu podnošenja dokumentacije koje po javnom pozivu svi zainteresirani moraju priložiti. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD KUTINA 

GRADONAČELNIK


 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti