GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiODLUKA O UPUĆIVANJU STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA KUTINE NA JAVNU RASPRAVU.
4.11.2020. - Gradska upravaREPUBLIKA HRVATSKA

Sisačko-moslavačka županija

Grad Kutina

Gradonačelnik

 

KLASA:

351-04/20-01/13

URBROJ

2176/03-09-01/02-20-45

Kutina,

02.11.2020.

 

Na temelju članka 67. Zakona o zaštiti okoliša (?Narodne novine? br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« br. 3/17), članka 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti o pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine« br. 64/08) te  članka 46. Statuta Grada Kutine (»Službene novine Grada Kutine« br. 6/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 - pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Kutine donosi

 

ODLUKU

 

O UPUĆIVANJU STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA KUTINE

 

NA JAVNU RASPRAVU

 

                                                                       I.

 

Strateška studija utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine (u nastavku: Strateška studija) upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

II.

 

            Javnu raspravu Strateške studije koordinira i provodi Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine.

III.

 

            Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine da provede postupak javne rasprave sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti o pitanjima zaštite okoliša.

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Kutine (www.kutina.hr).

 

                                                                                                  Gradonačelnik:

                                                                                              Zlatko Babić, dipl.ing.

 Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti