GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiZaključak o utvrđivanju Prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja za javnu raspravu
4.11.2020. - Savjetovanje s javnošću - otvorenoREPUBLIKA HRVATSKA

Sisačko-moslavačka županija

Grad Kutina

Gradonačelnik

 

KLASA:

350-02/20-01/1

URBROJ

2176/03-09-01/02-20-33

Kutina,

02.11.2020.

 

Temeljem članka 95. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (?Narodne novine?, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 46. Statuta Grada Kutine (»Službene novine Grada Kutine« br. 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst, 2/18, 4/18-pročišćeni tekst i 2/20), Gradonačelnik Grada Kutine donosi

 

ZAKLJUČAK

 

O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA VI. IZMJENA I DOPUNA

 PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

 

ZA JAVNU RASPRAVU

 

I.

Utvrđuje se Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine (u nastavku: Prijedlog Plana) za javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

 

II.

Prijedlog Plana sadrži tekstualni i grafički dio te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost.

III.

Javnu raspravu Prijedloga Plana koordinira i provodi Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine.

     IV.

 

            Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine da provede postupak javne rasprave sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju.

 

      V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Kutine (www.kutina.hr)

.

 

 

                                                                                                   Gradonačelnik:

                                                                                               Zlatko Babić, dipl.ing.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti