GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna PPUGK i Strateške studije utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune PPUGK
4.11.2020. - Savjetovanje s javnošću - otvorenoREPUBLIKA HRVATSKA

Sisačko-moslavačka županija

Grad Kutina

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

Kutina, Trg kralja Tomislava 12

Tel. 044/692-036
Email: prostorno@kutina.hr

 

KLASA: 350-02/20-01/1

URBROJ: 2176/03-09-01/02-20-34

Kutina, 04.11.2020.

 

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 67. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17), članka 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti o pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08), Zaključku o utvrđivanju Prijedloga Plana za javnu raspravu (KLASA: 350-02/20-01/1, URBROJ: 2176/03-09-01/02-20-33 od 02.11.2020.), te Odluci o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš (KLASA: 351-04/20-01/13, URBROJ: 2176/03-09-01/02-20-45 od 02.11.2020.), Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine objavljuje :

 

JEDINSTVENI POSTUPAK JAVNE RASPRAVE

 

O PRIJEDLOGU VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA KUTINE

I

STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA KUTINE

 

 

1. Javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine (u daljnjem tekstu: Strateška studija) trajati će 30 dana, od 12.11.2020. do 11.12.2020. godine.

 

2. Javni uvid u Prijedloga Plana i Stratešku studiju moći će se izvršiti u prostorijama Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, svakim radnim danom u navedenom razdoblju u vremenu od 8:00 do 14:00 sati, a biti će dostupan javnosti i na mrežnim stranicama Grada Kutine (www.kutina.hr).

 

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana i Strateškoj studiji održati će se dana 03.12.2020. godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati, temeljem smjernica Stožera civilne zaštite putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja, kao i mogućnosti davanja primjedbi, prijedloga i mišljenja. Livestream servisu će biti moguće pristupiti putem poveznice koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Grada Kutine (www.kutina.hr).

 

4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe zainteresirane javnosti na Prijedlog Plana i Stratešku studiju moći će se dostaviti pisanim putem nositelju izrade Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine, Kutina, Trg kralja Tomislava 12, dati usmeno u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja i upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javnog uvida, sve zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, 11.12.2020. godine.

 

5. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitljivo napisani te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

6. Ova obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Plana i Strateškoj studiji objavit će se u dnevnom tisku, na mrežnoj stranici Grada Kutine (www.kutina.hr ) i na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (https://mgipu.gov.hr/ )

 

 

Pročelnica:

                                                                          Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti