GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiIzbori MO Krajiška Kutinica - Odluka izbornog povjerenstva; Kandidacijska i zbirna lista
20.10.2020. - Izbori


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA

Povjerenstvo za provedbu izbora
za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine
Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 

KLASA: 013-05/20-01/4
URBROJ: 2176/03-06-01/07-20-62
Kutina, 20. listopada 2020.

Na temelju članka 33. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 4/16, 5/16 i 5/20) Povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine dana 20. listopada 2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU

Prihvaća se Kandidacijska lista grupe birača za Mjesni odbor Krajiška Kutinica, nositelj liste Dario Abramović. 

Obrazloženje 

            Gradsko vijeće Grada Kutine na 33. sjednici održanoj dana 01. listopada 2020.  godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 7/20) koja je stupila na snagu 3. listopada 2020. godine. U roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, Povjerenstvu su trebale biti dostavljene kandidacijske liste te je krajnji rok za dostavu kandidacijskih lista bio je 17. listopada 2020. godine do 24.00 sati.           

Dana 20. listopada 2020. godine u 8,50 sati Povjerenstvu za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine dostavljena je Kandidacijska lista grupe birača za Mjesni odbor Krajiška Kutinica, nositelja liste Daria Abramovića uz zamolbu za prihvaćanje kandidacijske liste za Mjesni odbor Krajiška Kutinica (KLASA: 013-05/20-01/4, URBOJ: 15-20-61 od 20.listopada 2020.g.), s obrazloženjem da isti nisu bili u mogućnosti predati navedenu listu u predviđenom roku zbog nemogućnosti prikupljanja dovoljnog broja potpisa zbog trenutne epidemiološke situacije uzrokovane virusom COVID-19 te pretežnog starijeg stanovništva u naselju. Također su skrenuli pozornost na lošu telekomunikacijsku i ostalu infrastrukturu što je utjecalo na mogućnost pravovremenog informiranja o raspisivanju izbora. 

Imajući u vidu gore navedeno, kao i činjenicu da je predloženu Kandidacijsku listu grupe birača podržalo svojim potpisima 26 birača s područja Mjesnog odbora Krajiška Kutinica, što je većina svih stanovnika tog naselja te da za navedeni Mjesni odbor nije zaprimljena niti jedna druga kandidacijska lista Povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine donijelo je odluku kao u izreci. 

Uvažavajući članak 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) koji određuje mjesni odbor kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana te imajući u vidu činjenicu da je riječ o jedinoj pristigloj kandidacijskoj listi za Mjesni odbor Krajiška Kutinica, Povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine smatra svrsishodnim prihvatiti predloženu Kandidacijsku listu grupe birača kako bi stanovništvo naselja ostvarilo svoja prava u neposrednom odlučivanju o pitanjima od interesa za njihovo naselje. Nadalje s obzirom da nije bilo drugih prijedloga kandidacijskih lista Povjerenstvo je mišljenja da se prihvaćanjem predmetne kandidacijske liste ne narušava pravo drugih ovlaštenih predlagatelja, s obzirom da drugih kandidacijskih lista nije bilo, a izbor i konstituiranje vijeća mjesnog odbora smatra od izuzetne važnosti za naselje u pitanju.

 

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove odluke dopušten je prigovor u roku od 48 sati od objave iste. Prigovor se podnosi Povjerenstvu za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine. 

                                                                                  PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                          Andrea Vasiljević, v.r.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti