GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPrijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za projekte i razvoj
20.10.2020. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,

PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina

Tel: 044/692-015       Fax:044/683-463

 

KLASA: 112-01/20-01/4

URBROJ: 2176/03-04/07-20-1

Kutina, 19. listopada  2020.

 

 

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj objavljuje

 

OGLAS

 

za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za projekte i razvoj, 1 izvršitelj/ca, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci, uz obvezni probni rok od dva (2) mjeseca, radi obavljanja privremenih poslova vezanih uz upravljanje EU projektom „Rekonstrukcija društvenog doma Banova Jaruga sa dogradnjom dječjeg vrtića“.

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvena sposobnost

 

Posebni uvjeti za prijam u službu:

- magistar struke ili stručni specijalist tehničke, biotehničke ili društvene struke, 

- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu.

 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u zakonskom roku.

 

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na oglas potrebno je priložiti:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe)
 • dokaz o radnom stažu – ispis elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje jedne (1) godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. koje mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
 • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
 • -vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • dokaz o znanju engleskog jezika (preslika potvrde, svjedodžbe, osobno potpisana izjava i slično).
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika potvrde, svjedodžbe, vlastoručno potpisana izjava i slično)

 

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Ukoliko izabrani kandidat u određenom roku ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane oglasom.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. spomenutog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/2013, 152/2014 i 39/2018), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, otkaz ugovora o radu i sl.).

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003, 148/2013 i 98/2019), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, otkaz ugovora o radu i sl.).

 

Kandidati pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/2002, 47/2010 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/2010 i 93/2011 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina, u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba u Kutini. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom „Oglas za prijam u službu – ne otvarati“

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

 

Postupak prijma u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

 

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Grada Kutine, www.kutina.hr.

 

Na web stranici www.kutina.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

pročelnik

Hrvoje Krmelić, dipl.ing.agr.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti