GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiIzbori za vijeća mjesnih odbora
8.10.2020. - Izbori


Na temelju članka 61. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine ( „Službene novine Grada Kutine broj 4/16, 5/16 i 5/20) i  članka 71. stavka 5. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09,  3/13,  4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Kutine na 33. sjednici održanoj 1. listopada 2020. godine, donijelo je 

Odluku

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na

području Grada Kutine 

Članak 1. 

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine i to za: Mjesni odbor Banova Jaruga, Mjesni odbor Batina, Mjesni odbor Brinjani, Mjesni odbor Čaire, Mjesni odbor Gojlo, Mjesni odbor Husain, Mjesni odbor Ilova, Mjesni odbor Jamarice, Mjesni odbor Janja Lipa, Mjesni odbor Kletište, Mjesni odbor Katoličke Čaire, Mjesni odbor Kutinska Slatina, Mjesni odbor Međurić, Mjesni odbor Mišinka, Mjesni odbor Repušnice, Mjesni odbor Stupovača, Mjesni odbor Šartovac, Mjesni odbor Kraiška Kutinica, Mjesni odbor Kutinica, Mjesni odbor Mikleuška, Mjesni odbor Selište, Mjesni odbor Zbjegovača, Mjesni odbor Radićeva Kutina, Mjesni odbor Radničko naselje Kutina i Mjesni odbor Kutina grad. 

Članak 2. 

            Sukladno članku 71. stavku 8. Statuta Grada Kutine, broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se kako slijedi:

 

1.

Vijeće Mjesnog odbora Banova Jaruga

7 članova

2.

Vijeće Mjesnog odbora Batina

5 članova

3.

Vijeće Mjesnog odbora Brinjani

5 članova

4.

Vijeće Mjesnog odbora Čaire

5 članova

5.

Vijeće Mjesnog odbora Gojlo

5 članova

6.

Vijeće Mjesnog odbora Husain

7 članova

7.

Vijeće Mjesnog odbora Ilova

7 članova

8.

Vijeće Mjesnog odbora Jamarice

5 članova

9.

Vijeće Mjesnog odbora Janja Lipa

5 članova

10.

Vijeće Mjesnog odbora Kletište

5 članova

11.

Vijeće Mjesnog odbora Katoličke Čaire

5 članova

12.

Vijeće Mjesnog odbora Kutinska Slatina

7 članova

13.

Vijeće Mjesnog odbora Međurić

5 članova

14.

Vijeće Mjesnog odbora Mišinka

5 članova

15.

Vijeće Mjesnog odbora Repušnica

9 članova

16.

Vijeće Mjesnog odbora Stupovača

5 članova

17.

Vijeće Mjesnog odbora Šartovac

5 članova

18.

Vijeće Mjesnog odbora Kraiška Kutinica

5 članova

19.

Vijeće Mjesnog odbora Kutinica

5 članova

20.

Vijeće Mjesnog odbora Mikleuška

5 članova

21.

Vijeće Mjesnog odbora Selište

5 članova

22.

Vijeće Mjesnog odbora Zbjegovača

5 članova

23.

Vijeće Mjesnog odbora Radićeva Kutina

9 članova

24.

Vijeće Mjesnog odbora Radničko naselje Kutina

5 članova

25.

Vijeće Mjesnog odbora Kutina grad

11 članova

  

Članak 3. 

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 15. studenoga 2020. godine. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Grada Kutine“. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

 

 

KLASA: 013-05/20-01/3
URBROJ: 2176/03-04/01-20-4
Kutina, 1. listopada 2020.

                                                                       Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                        Davor Kljakić, mag.ing.traff.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti