GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti33. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
24.9.2020. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/7
URBROJ: 2176/03-04/01-20-1
Kutina, 23. rujna 2020.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 1. listopada 2020. godine (četvrtak) s početkom u 15:30 sati, putem video konferencije

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 

 1. Zapisnik 32. sjednice Gradskog vijeća

   

 2. Aktualni sat

   

 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2020. godinu

   

 4. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine

   

 5. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Kutina

   

 6. Prijedlog odluke o visini naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta, njegovog opremanja komunalnom infrastrukturom i priključcima te komunalnog doprinosa u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom Programu društveno poticane stanogradnje

   

 7. Prijedlog odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Kutina za programsko razdoblje 2014. – 2020.

   

 8. Prijedlog odluke o izmjenama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kutine

   

 9. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kutine za 2019. godinu

   

 10. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kutine s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

 

 Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti