GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
17.7.2020. - Aktualnosti


REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

KLASA: 112-01/20-01/2

URBROJ: 2176/03-04/07-20-6

Kutina, 17. srpnja 2020.

 

Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ice Ureda gradonačelnika u Gradu Kutini, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, objavljuje :

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

 

 1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate čije su prijave pravodobne i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ice Ureda gradonačelnika u Gradu Kutini, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca.

   

 2. Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti može pristupiti jedan kandidat čija je prijava pravodobna, uredna i koji ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja.

   

 3. Kandidat koji može pristupiti testiranju o tome će biti obaviješten elektroničkim putem, a kandidatima čije prijave nisu pravodobne i uredne i koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja uputit će se pisana obavijest putem pošte.

   

 4. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se u ponedjeljak, 27. srpnja 2020. godine u 9:00 sati u gradskoj vijećnici Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12., Kutina, a sastoji se od pisanog testiranja i intervjua. Pisano testiranje će trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu i kemijsku olovku. Pozvani kandidat dužan je predočiti izvornik diplome o traženoj stručnoj spremi. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

  Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu do 09:00 sati, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, ili ne predoči osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu i izvornik diplome o traženoj stručnoj spremi.

   

 5. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju iz svakog dijela provjere znanja, Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju.

   

 6. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Kutine

 

                                                                                                    POVJERENSTVO                                      


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti