GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni natječaj za za imenovanje pročelnika/ce Ureda gradonačelnika - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca
26.6.2020. - Natječaj


 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

GRADONAČELNIK

Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina

Tel: 044/692-010       Fax:044/683-463

 

KLASA: 112-01/20-01/2

URBROJ: 2176/03-04/07-20-1

Kutina, 25. lipnja 2020.

 

Gradonačelnik Grada Kutine, na temelju članka 19. stavka 2.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)  raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za imenovanje pročelnika/ce Ureda gradonačelnika -  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost) te sljedeće posebne uvjete:

 

- magistar struke ili stručni specijalist društvene struke

- najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim   

  tijelom

- položen državni stručni ispit

- poznavanje jednog stranog jezika

- poznavanje rada na računalu.

 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana imenovanja.

 

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Uz osobno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
 • dokaz o položenom državnom ispitu (preslika svjedodžbe)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet godina ( potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a i b)
 1. ispis elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 2. preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove
 • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca)
 • osobno potpisanu izjavu kandidata u izvorniku o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, osobno potpisana izjava i slično)
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika potvrde, svjedodžbe, osobno potpisana izjava i slično).

 

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju. Ukoliko izabrani kandidat u određenom roku ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane natječajem.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. spomenutog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/2013, 152/2014 i 39/2018), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, otkaz ugovora o radu i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003, 148/2013 i 98/2019), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, otkaz ugovora o radu i sl.).

Kandidati pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/2002, 47/2010 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/2010 i 93/2011 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina, u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom: „Natječaj za imenovanje pročelnika“

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

Postupak prijma u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

 

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Grada Kutine, www.kutina.hr.

 

Na web stranici www.kutina.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

gradonačelnik

Zlatko Babić, dipl.ing.

 

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti