GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja 13
4.6.2020. - Iz ureda gradonačelnika


Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 ), te čl. 31. st. 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 03/17) i članka 46. Statuta Grada Kutine (“Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13 i 4/13 počišćeni tekst), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Gradonačelnik Grada Kutine, donosi

 

ODLUKU

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za   Urbanistički plana uređenja 13

 I.

 Gradonačelnik Grada Kutine donio je dana 11.03.2020. godine Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja 13 (KLASA: 351-04/20-01/8, URBROJ: 2176/03-09-01/02-20-1 od 11.03.2020.), prema kojoj je Grad Kutina proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja 13.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da Urbanistički plan uređenja 13  neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na temelju čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš te da je plan prihvatljiv za ekološku mrežu.

O provedenom postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš pribavljeno je mišljenje Sisačko moslavačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, odsjeka za zaštitu okoliša i prirode KLASA: 351-03/20-05/36 URBROJ: 2176/01-08/13-20-2 od 26.05.2020. prema kojem ova odluka može biti donesena.

     II.

Razlozi za pokretanje izrade Urbanističkog plan uređenja 13  utvrđeni su u članku 3. Nacrta Odluke o izradi:

a) gospodarski, razvojni i drugi procesi na području grada Kutine

b) omogućiti svrhovito, racionalno i plansko širenje gospodarske zone grada Kutine

c) formiranje zone za uređenje skloništa za životinje

            Sukladno uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“ br. 124/13 i 105/15) unutar obuhvata predmetnog Plana nalazi se područje ekološke mreže i to područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000004 Donja Posavina.

                                                                                                

                                                                                                                 III.

           

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Grad Kutina zatražio je mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisom navedenih u Prilogu II. Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plan uređenja 13 . Zaprimljena su slijedeća mišljenja:

 

  • Mišljenje Hrvatske ceste d.o.o. KLASA: 350-02/12-1/50, URBROJ: 345-200-210/160-20-02 od 20.03.2020.
  • Mišljenje Sisačko moslavačke županije, Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, A. i S. Radića 36, 44000 Sisak KLASA: 320-01/20-01/01 URBROJ: 2176/01-05-20-72 od 27.03.2020.

     

  • Mišljenje Hrvatske vode d.o.o. KLASA: 351-03/20-01/000110, URBROJ: 374-21-1-20-3 od 01.04.2020.
  • Mišljenje Sisačko moslavačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rimska 28, 44000 Sisak KLASA: 351-03/20-05/20 URBROJ: 2176/01-08/11-20-2 od 29.04.2020.
  • Rješenje Sisačko moslavačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rimska 28, 44000 Sisak KLASA: UP/I-351-02/20-10/10 URBROJ: 2176/01-08/11-20-2 od 29.04.2020.

 

                                                                                                                     IV.

 

    Strateška procjena obavezno se provodi za strategije, planove i programe, njihove izmjene i dopune uključujući i one čija se provedba financira sredstvima Europske unije između ostalih iz područja prostornog planiranja i gospodarenja otpadom, kada daju okvir za zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš. Kako je u članku 3. Nacrta Odluke o izradi Urbanističkog plan uređenja 13  navedeno, smatra se da za izradu istoga nije potrebno provoditi postupak strateške procjene.

    Sukladno Uredbi o proglašenju ekološke mreže („Narodne novine“ br 124/13 i 105/15) obuhvat Urbanističkog plan uređenja 13  dijelom se nalazi unutar područja ekološke mreže. Sagledan je moguć utjecaj Urbanističkog plan uređenja 13 na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, te je ocjenjeno da se može isključiti značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže te je stoga Urbanistički plan uređenja 13   prihvatljiv za ekološku mrežu.

 

                                                                                                                            V.

 

    Grad Kutina je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

                                                                                                                            VI.

 

    Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenim novinama Grada Kutine» i objavit će se na službenim mrežnim stranicama Grada Kutine.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          GRADONAČELNIK

 

KLASA: 351-04/20-01/8                                                                                                                             Zlatko Babić, dipl.ing.
URBROJ: 2176/03-09-01/02-20- 12                                                                                                     
Kutina, 02.06.2020.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti