GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPostupak strateške procjene i izradi strateške studije
12.5.2020. - Aktualnosti


Grad Kutina donosi na temelju odredbi članka 160. i 162. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine br. 3/17), čl. 8. kao i odredbi Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine br. 64/08), čl. 3. i čl. 12. sljedeću

 

INFORMACIJU

O POKRETANJU POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE I IZRADI STRATEŠKE STUDIJE –

ODREĐIVANJE SADRŽAJA STRATEŠKE STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA KUTINE  

 

I.

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina

 

II.

Pravni temelj za provedbu postupka određivanja sadržaja strateške studije

Postupak se provodi temeljem članka 68. st. 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. do 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine br. 3/17).

 

III.

Nositelj izrade VI. Izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine

Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

IV.

U postupku utvrđivanja sadržaja strateške studije sudjeluju sljedeća tijela i/ili osobe određene posebnim propisima:

 1. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Sisačko-moslavačke županije, Sisak, J. bana Jelačića 6;
 2. MINISTARSTVO KULTURE, Konzervatorski odjel u Sisku, Sisak, Nikole Tesle 17;
 3. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Zagreb, Radnička cesta 80;
 4. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10
 5. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb;
 6. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Sisak, Sisak, Ulica
 7. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26;
 8. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, (nadležna za poslove šumarstva), Kutina, Ljudevita Posavskog 27
 9. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220
 10. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV. 1, Zagreb
 11. HRVATSKE VODE, VGO za srednju i donju Savu, Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22;
 12. MUP – POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba civilne zaštite Sisak, Odjel inspekcije, Sisak, Trg Lj. Posavskog 1;
 13. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sisak, Rimska 28;
 14. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, Sisak A. i S. Radića 36;
 15. HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP Elektra Križ, Križ, Trg sv. Križ 7;
 16. HOPS d.o.o. Prijenosno područje Zagreb, Zagreb, Kupska 4
 17. HŽ Infrastruktura, Zagreb, Mihanovićeva 12
 18. HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, Vončinina 3
 19. HRVATSKE ŠUME, UŠP Zagreb, Lazinska 41
 20. MOSLAVINA d.o.o. Kutina, Školska ulica 4
 21. MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina, Trg kralja Tomislava 6
 22. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb, Širolina 4
 23. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, Popovača, Sisačka bb
 24. PLINACRO d.o.o. Zagreb, Savska cesta 88a
 25. JANAF d.d. Zagreb, Miramarska cesta 24
 26. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SMŽ, Sisak, Ulica Antuna Cuvaja 16
 27. JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE LONJSKO POLJE, Jasenovac, Krapje 16
 28. GRAD SISAK, Rimska 26, Sisak
 29. OPĆINA LIPOVLJANI, Trg hrvatskih branitelja 3, Lipovljani
 30. GRAD POPOVAČA, Trg grofova Erdödyja 5, Popovača
 31. GRAD GAREŠNICA, V. Nazora 22, Garešnica
 32. OPĆINA BEREK, Berek bb, Berek
 33. GRAD NOVSKA, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska
 34. GRAD LIPIK, Marije Terezije 27, Lipik

 

V.

Razlozi izrade VI. IDPPUG Kutine su:

 

 1. usklađenje Plana s podacima temeljem Projekta ažuriranja pedološko-bonitetne karte grada Kutine za prostorno planiranje mjerila 1:25000 (OIKON d.o.o., prosinac 2019. godine)
 2. usklađenje Plana s podacima o klizištima temeljem Karte podložnosti na klizanje na ugroženim područjima grada Kutine M 1:5000 (Hrvatski geološki institut, prosinac 2019. godine)
 3. ažuriranje Plana u skladu s Izvješćem arheološkog terenskog pregleda (rekognosciranje) Muzeja Moslavine iz Kutine od srpnja 2019. godine
 4. usklađenje Plana s Konzervatorskom podlogom Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Sisku
 5. izmjena obuhvata GUP-a u južnom dijelu, a vezano uz proširenje i prenamjenu dijela građevinskog područja naselja Kutina južno od autoceste A-3 u produžetku Ulice Stjepana Radića
 6. omogućavanje smještaja kogeneracijskih postrojenja, energana, građevina za gospodarenje otpadom i drugih srodnih sadržaja/postrojenja kao zasebnih građevina i/ili složenih građevina koje objedinjuju navedene sadržaje u Industrijsko-logističkoj zoni Kutina
 7. reviziju parametara gradnje, osobito visine građevina, broja etaža i sl. u Industrijsko-logističkoj zoni Kutina
 8. potrebe za djelomičnom revizijom rješenja prostornog plana, a temeljem zahtjeva dostavljenih Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine i nakon provedbe legalizacije prema važećem zakonu
 9. izmjene i dopune temeljem zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima vezano za planirane, ciljane izmjene i dopune Plana

i druge potrebne izmjene u skladu s razvojnim potrebama Grada 

VI.

 

Način sudjelovanja u određivanju sadržaja

U svrhu informiranja javnosti ova informacija objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Kutine. Javnost može dostaviti mišljenja i prijedloge na sadržaj strateške studije na elektroničku adresu prostorno@kutina.hr .

Mišljenja se dostavljaju i u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na klasu navedenu na dokumentu na adresu Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, 44320 Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12.

Prije donošenja Odluke o sadržaju strateške studije nadležno tijelo razmotriti će pristigla mišljenja i prijedloge javnosti, tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima. 

VII.

 

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o sadržaju strateške studije

Grad Kutina će Odluku o sadržaju strateške studije za VI. Izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine objaviti na svojoj službenoj internetskoj stranici, www.kutina.hr.

 

 

KLASA: 351-04/20-01/13                                      

URBROJ: 2176/03-09-01/02-20-7                                      

Grad Kutina,  07.04. 2020. godine

GRADONAČELNIK GRADA KUTINE

Zlatko Babić, dipl.ing.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti