GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine
27.4.2020. - Gradsko vijeće


Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), i članka 32. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kutine, na 29. sjednici održanoj dana 16. travnja 2020. godine, donijelo je

 

 

Odluku

o izradi VI. izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Grada Kutine

 

 

Članak 1.

(1)       Donosi se Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“, broj: 03/04, 07/06, 01/07, 7/09, 7/11, 2/13, 2/16, 1/17, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst) (dalje u tekstu: IDPPUG Kutine).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IDPPUG KUTINE

Članak 2.

(1)       Pravna osnova za izradu IDPPUG Kutine utvrđena je člancima 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19.; dalje u tekstu: ZPU).

(2)       Ovom Odlukom utvrđuju se osnovna polazišta i ciljevi temeljem kojih će se izraditi i donijeti IDPPUG Kutine.

(3)   Nositelj izrade IDPPUG Kutina je Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine (dalje u tekstu: Nositelj).

(4)   Koordinator izrade IDPPUG Kutine ispred Nositelja je Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh. pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo.

(5) IDPPUG Kutine izradit će se i donijeti u skladu sa ZPU-om, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98, 39/04, 45/04–ispravak, 163/04 i 9/11) u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa ZPU-om te u skladu s drugim važećim propisima Republike Hrvatske i prostornim planovima šireg područja.

(6)       Uz navedeno u stavku 5. ovog članka, temeljne polazne podatke i odrednice za rješenja, odnosno izradu i donošenje IDPPUG Kutine predstavljaju kartografski prikazi, tekstualni dio i odredbe Odluke o donošenju PPUG Kutine („Službene novine Grada Kutine“, br. 03/04, 07/06, 01/07, 7/09, 7/11, 2/13, 2/16, 1/17, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst) i Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, br. 04/01, 12/10, 10/17, 5/18; dalje u tekstu: PPSMŽ).

(7)    Temeljem pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, a sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš  („Narodne novine“ broj 3/17) u tijeku izrade IDPPUG Kutine će se po potrebi provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš.

II. RAZLOZI ZA IZRADU IDPPUG KUTINE

Članak 3.

(1)       Razlozi za izradu IDPPUG Kutine obuhvaćaju:

a) usklađenje Plana s podacima temeljem Projekta ažuriranja pedološko-bonitetne karte grada Kutine za prostorno planiranje mjerila 1:25000 (OIKON d.o.o., prosinac 2019. godine)

b) usklađenje Plana s podacima o klizištima temeljem Karte podložnosti na klizanje na ugroženim područjima grada Kutine M 1:5000 (Hrvatski geološki institut, prosinac 2019. godine)

c) ažuriranje Plana u skladu s Izvješćem arheološkog terenskog pregleda (rekognosciranje) Muzeja Moslavine iz Kutine od srpnja 2019. godine

d) usklađenje Plana s Konzervatorskom podlogom Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Sisku

e) izmjena obuhvata GUP-a u južnom dijelu, a vezano uz proširenje i prenamjenu dijela građevinskog područja naselja Kutina južno od autoceste A-3 u produžetku Ulice Stjepana Radića

f) omogućavanje smještaja kogeneracijskih postrojenja, građevina za gospodarenje otpadom i drugih srodnih sadržaja/postrojenja kao zasebnih građevina i/ili složenih građevina koje objedinjuju navedene sadržaje u Industrijsko-logističkoj zoni Kutina

g) reviziju parametara gradnje, osobito visine građevina, broja etaža i sl. u Industrijsko-logističkoj zoni Kutina

h) potrebe za djelomičnom revizijom rješenja prostornog plana, a temeljem zahtjeva dostavljenih Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine i nakon provedbe legalizacije prema važećem zakonu

i) izmjene i dopune temeljem zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima vezano za planirane, ciljane izmjene i dopune Plana

j) i druge potrebne izmjene u skladu s razvojnim potrebama Grada

(2)  Obavijest o pokretanju izrade IDPPUG Kutine objavljena je na mrežnim stranicama Grada Kutine 22.01.2020. Radi cjelovitog uvida u potrebe i prijedloge subjekata zainteresiranih za izradu IDPPUG Kutine, sastavni dio obavijesti bio je i poziv zainteresiranima da svoje zahtjeve, prijedloge i primjedbe za izmjene važećeg Generalnog urbanističkog plana grada Kutine dostave u roku određenom u obavijesti. Temeljem svih navedenih pribavljenih zahtjeva, prijedloga i primjedbi utvrđeni su  ciljevi i programska polazišta IDPPUG Kutine.

 

(3)  Zahtjevi, prijedlozi i primjedbe dostavljeni izvan objavljenog roka, kao i novi zahtjevi, prijedlozi i primjedbe, koji eventualno budu podnijeti u tijeku postupka izrade Plana neće biti predmet ovog postupka.

III.  OBUHVAT IDPPUG KUTINE

Članak 4.

(1)       Temeljem planiranih izmjena navedenih u članku 3. ove Odluke, korigirat će se važeći PPUG Kutine u tekstualnom dijelu – Odredbe za provođenje, grafičkom dijelu – kartografskim prikazima i obveznim prilozima – Obrazloženje Plana, u odgovarajućim dijelovima.

(2)       Obuhvat IDPPUG Kutine nalazi se unutar obuhvata važećeg PPUG Kutine koji obuhvaća površinu jedinice lokalne samouprave Grad Kutina.

IV.

 

OCJENA STANJA U OBUHVATU IDPPUG KUTINE

Članak 5.

(1)       Provedbom PPUG Kutine uočena su planska ograničenja vezano uz planirana rješenja te kako ne postoje zakonska ograničenja za promjenu navedenih parametara IDPPUG Kutine moguća je njihova korekcije.


VCILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IDPPUG KUTINE

Članak 6.

(1)       Ciljevi i programska polazišta, koji se ovom Odlukom utvrđuju kao planirane ograničene, izmjene i dopune PPUG Kutine su:

a) Tablica s popisom predloženih izmjena i dopuna plana:

RED.BR.

TRAŽENA IZMJENA

k.o.

k.č.br.

1.

promjena namjene

Kutina

1053/1

2.

promjena namjene

Kutina

1091

3.

promjena namjene

Ilova

3222

4.

proširenje građevinskog područja

Zbjegovača

252/1, 252/2, 252/3

5.

proširenje građevinskog područja

Repušnica

3053

6.

proširenje građevinskog područja

Repušnica

1059, 1063

7.

proširenje građevinskog područja

Ilova

1963/1, 1963/2, 1962/1, 1962/2

8.

proširenje građevinskog područja

Repušnica

1746/1, 1746/2, 1744/5, 1744/2

9.

proširenje građevinskog područja, odredbe - turizam, robinzonski kamp

Husain

751/1, 751/4

10.

proširenje građevinskog područja

Kutina

391/1

11.

proširenje građevinskog područja

Ilova

3398

12.

proširenje građevinskog područja za sport i rekreaciju

Stupovača

2352

13.

proširenje građevinskog područja

Selište

4644/4

14.

odredbe za provođenje - ograde i živice

 

 

15.

kolni prilaz pošti i HZZO

Kutina

3681

16.

sklonište za životinje

Husain

2491/1, 2490/1, 2481/1, 2480/1

17.

proširenje građevinskog područja

Kutina

306/1 305/2

18.

proširenje građevinskog područja

Selište

4637

19.

proširenje građevinskog područja

Repušnica

1979/1, 1984/1, 1979/2, 1977

20.

proširenje građevinskog područja

Šartovac

957/3, 969

21.

proširenje građevinskog područja

Stupovača

1456/2

22.

proširenje građevinskog područja

Jamarica

1048/3

23.

proširenje građevinskog područja

Šartovac, Stupovača, Selište, Husain, Zbjegovača

1152/1, 49/2, 50

990/5, 990/8, 990/3

3413

992

1318/6

24.

proširenje građevinskog područja

Kutina

8919

25.

proširenje građevinskog područja

Kutina

3921/1

26.

obilaznica GK

Kutina

 

27.

proširenje građevinskog područja

Međurić

920/2

28.

proširenje građevinskog područja

Međurić

921

29.

proširenje građevinskog područja

Kutinica

152, 151/2

30.

izmjena namjene

Kutina, Husain

 

31.

proširenje građevinskog područja

Ilova

3270/1


b) Druge izmjene utvrđene člankom 3. ove odluke.

(2)       Izmjene i dopune navedene u članku 3. i stavku (1) ovoga članka jedine su izmjene i dopune koje će se izvršiti u ovim IDPPUG Kutine pa se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

(1)       Za izradu IDPPUG Kutine nije planirana izrada posebnih stručnih podloga već će se koristiti postojeća prostorno-planska dokumentacija važećeg PPUG Kutine.

VIINAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

(1)       Stručno rješenje za izradu IDPPUG Kutine pribavit će se od jednog stručnog izrađivača.

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODATKE, SMJERNICE I PROPISANE DOKUMENTE) ZA IZRADU IDPPUG KUTINE IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

(1) Sukladno utvrđenom opsegu IDPPUG Kutine iz članka 3., odnosno članka 6. ove Odluke, javnopravna tijela i osobe, koji za potrebe izrade navedenih izmjena i dopuna daju svoje prethodne zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) iz svoje nadležnosti, a koji temeljem propisa sudjeluju u izradi i donošenju Plana, su:

 1. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Sisačko-moslavačke županije, Sisak, J. bana Jelačića 6;
 2. MINISTARSTVO KULTURE, Konzervatorski odjel u Sisku, Sisak, Nikole Tesle 17;
 3. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Zagreb, Radnička cesta 80;
 4. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10
 5. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb;
 6. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Sisak, Sisak, Ulica
 7. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26;
 8. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, (nadležna za poslove šumarstva), Kutina, Ljudevita Posavskog 27
 9. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220
 10. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV. 1, Zagreb
 11. HRVATSKE VODE, VGO za srednju i donju Savu, Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22;
 12. MUP – POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba civilne zaštite Sisak, Odjel inspekcije, Sisak, Trg Lj. Posavskog 1;
 13. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sisak, Rimska 28;
 14. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, Sisak A. i S. Radića 36;
 15. HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP Elektra Križ, Križ, Trg sv. Križ 7;
 16. HOPS d.o.o. Prijenosno područje Zagreb, Zagreb, Kupska 4
 17. HŽ Infrastruktura, Zagreb, Mihanovićeva 12
 18. HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, Vončinina 3
 19. HRVATSKE ŠUME, UŠP Zagreb, Lazinska 41
 20. MOSLAVINA d.o.o. Kutina, Školska ulica 4
 21. MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina, Trg kralja Tomislava 6
 22. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb, Širolina 4
 23. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, Popovača, Sisačka bb
 24. PLINACRO d.o.o. Zagreb, Savska cesta 88a
 25. JANAF d.d. Zagreb, Miramarska cesta 24
 26. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SMŽ, Sisak, Ulica Antuna Cuvaja 16
 27. JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE LONJSKO POLJE, Jasenovac, Krapje 16
 28. GRAD SISAK, Rimska 26, Sisak
 29. OPĆINA LIPOVLJANI, Trg hrvatskih branitelja 3, Lipovljani
 30. GRAD POPOVAČA, Trg grofova Erdödyja 5, Popovača
 31. GRAD GAREŠNICA, V. Nazora 22, Garešnica
 32. OPĆINA BEREK, Berek bb, Berek
 33. GRAD NOVSKA, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska
 34. GRAD LIPIK, Marije Terezije 27, Lipik
 35. MJESNI ODBORI - svi

Članak 10.

(1)       Javnopravna tijela i osobe određeni posebnim propisima iz stavka 1. članka 9. ove Odluke, biti će pisanim putem obaviješteni o donošenju Odluke o izradi IDPPUG Kutine sukladno članku 14. ove Odluke.

Naglasit će se da se izrađuju ograničene – ciljane izmjene i dopune PPUG Kutine s ciljevima određenim u članku 3. i članku 6. ove Odluke.

(2)       Sukladno članku 88. ZPU-a, Nositelj izrade će obavijestiti javnost i ostale potencijalno zainteresirane subjekte o izradi IDPPUG Kutine:

 1. Na službenoj mrežnoj stranici Nositelja;
 2. Na mrežnoj stranici područne samouprave
 3. Kroz informacijski sustav Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj;
 4. Objavom u službenom glasilu Nositelja;
 5. Objavom na oglasnoj ploči Nositelja;

IX.

 

ROK ZA IZRADU IDPPUG KUTINE, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU I DOSTAVU ZAHTJEVA I PODATAKA ZA IZRADU PLANA OD STRANE TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISOM

Članak 11.

(1)       Utvrđuje se slijedeći osnovni tijek aktivnosti u izradi i donošenju IDPPUG Kutine nakon objave i stupanja na snagu ove Odluke, odnosno odabira izrađivača:

a) Nacrt prijedloga IDPPUG Kutine – izradit će se u roku 45 kalendarskih dana od dana dostave od strane Naručitelja zahtjeva javnopravnih tijela za izradu Plana;

b) Prijedlog IDPPUG Kutine – izradit će se u roku 8 kalendarskih dana od dana zaprimanja od strane Naručitelja zaključka o utvrđivanju prijedloga Plana;

c) Izvješće o provedenoj javnoj raspravi – izradit će se u suradnji s Nositeljem izrade IDPPUG Kutine u roku 30 kalendarskih dana od isteka roka za davanje pisanih primjedaba u javnoj raspravi;

d) Nacrt konačnog prijedloga IDPPUG Kutine – izradit će se u suradnji s Nositeljem izrade u roku od 45 kalendarskih dana od provedene javne rasprave i izrađenog izvješća o javnoj raspravi;

e) Konačni prijedlog IDPPUG Kutine – izradit će stručni Izrađivač u roku 30 kalendarskih dana od dostave zaključka Nositelja o utvrđivanju konačnog prijedloga Plana.

(2)       Ukupno vrijeme izrade IDPPUG Kutine po navedenim fazama iznosi 158 kalendarskih dana. U navedene faze i rokove nije uračunato vrijeme verifikacije pojedinih faza od strane Nositelja, vrijeme trajanja javne rasprave i vrijeme potrebno za izradu izvješća o javnoj raspravi te vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih suglasnosti, mišljenja i očitovanja, a na koje će se odnositi zakonski rokovi i rokovi utvrđeni ovom Odlukom odnosno Ugovorom o izradi IDPPUG Kutine sa stručnim izrađivačem.

(3)       Rok za dostavu zahtjeva tijela i osoba iz članka 9., stavak 1. ove Odluke, vezano uz IDPPUG Kutine, iznosi 15 kalendarskih dana. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima odnosno potencijalno zainteresirani sudionici i javnost u izradi IDPPUG Kutine ne dostave zahtjeve, odnosno prijedloge, u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IDPPUG KUTINE

Članak 12.

(1) IDPPUG Kutina financirat će se iz proračuna Grada Kutine za  2020. godinu. Grad Kutina.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IDPPUG KUTINE

Članak 13.

(1)       Do donošenja IDPPUG Kutine mogu se odobravati akti kojima se odobravaju zahvati u prostoru u okviru obuhvata IDPPUG Kutine sukladno odredbama važećih IDPPUG Kutine.

XII.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1)       Nositelj izrade dostavit će po jedan primjerak ove Odluke, Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj te javnopravnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima i drugim sudionicima u izradi IDPPUG Kutine koji su poimence navedeni u članku 9. ove Odluke. Ostali potencijalno zainteresirani sudionici i javnost, bit će obaviješteni o izradi IDPPUG Kutine sukladno stavku 2. članka 10. ove Odluke.

(2)       Javnopravna tijela i osobe navedeni u članku 9. i u stavku 1. ovoga članka, kao i svi ostali zainteresirani mogu važeći IDPPUG Kutine, koji je predmet ovih ciljanih izmjena i dopuna, vidjeti na službenoj mrežnoj stranici Grada Kutine.

Članak 15.

 

            Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kutine“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA

GRAD KUTINA

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-02/20-01/4                                                                     

Urbroj: 2176/03-04/01-20-4                                                                                                                                Predsjednik Gradskog vijeća          

Kutina, 16. travnja 2020.                                                                                                                                     Davor Kljakić, mag.ing.traff.


 Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti