GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o započinjanju i provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine
27.4.2020. - Iz ureda gradonačelnika


Na temelju članka 66., stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 5., stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17), gradonačelnik Grada Kutine donosi

ODLUKU

o započinjanju i provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za  VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine

I.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke započinje provođenje postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine (u nastavku: VI. IDPPUG Kutine). Tijelo nadležno za provođenje postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. IDPPUG Kutine  je Grad Kutina. (u nastavku: Grad Kutina ili nadležno tijelo).

II.

Radnje koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. ID PPUG Kutine  i redoslijed njihova provođenja, a sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (u nastavku: Uredba) utvrđene su u Prilogu 1. ove odluke.

III.

Prije započinjanja postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. ID PPUG Kutine  proveden je postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za VI. IDPPUG Kutine. Prema zaprimljenom Rješenju (KLASA: UP/I 351-02/20-10/07, URBROJ: 2176/01-08/11-20-4 od 10.04.2020.g.) ocijenjeno je da su VI. ID PPUG Kutine prihvatljive za ekološku mrežu te da nije potrebno pristupiti provedbi Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (Prilog 2. Odluke). Isto tako, zatraženo je mišljenje Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i prirode o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. ID PPUG Kutine. Uvidom u Nacrt Odluke o izradi VI. ID PPUG Kutine doneseno je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-05/12, URBROJ: 2176/01-08/13-20-2 od 30.03.2020.g.) da je za VI. ID PPUG Kutine  potrebna provedba strateške procjene utjecaja na okoliš (Prilog 3. Odluke)

IV.

U postupku strateške procjene utjecaja na okoliš prema ovoj Odluci sudjelovati će tijela koja su navedena u Prilog 4. Odluke.

V.

Grad Kutina dužan je o ovoj Odluci informirati javnost u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

 

 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Klasa: 351-04/20-01/13                                                                                                                                           Gradonačelnik Grada Kutine

Urbroj: 2176/03-09-01/02-20-5                                                                                                                                Zlatko Babić

Kutina, 21.04 2020.g.

Obrazloženje

 

Zakon o zaštiti okoliša u članku 66., stavak 3. propisuje da stratešku procjenu za strategiju, plan i program provodi nadležno tijelo za područje za koje se strategija, plan ili program donosi u suradnji s Ministarstvom za zaštitu okoliša i energetike, odnosno s nadležnim upravnim tijelom u županiji. U skladu s člankom 5. Uredbe, strateška procjena se provodi tijekom izrade nacrta prijedloga plana, programa ili strategije, a prije utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja u postupak donošenja na način propisan Zakonom i Uredbom.

Radnje u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš navode se u skladu s odredbama Zakona i Uredbe.

Razlozi izrade VI. IDPPUG Kutine su:

 1. usklađenje Plana s podacima temeljem Projekta ažuriranja pedološko-bonitetne karte grada Kutine za prostorno planiranje mjerila 1:25000 (OIKON d.o.o., prosinac 2019. godine)
 2. usklađenje Plana s podacima o klizištima temeljem Karte podložnosti na klizanje na ugroženim područjima grada Kutine M 1:5000 (Hrvatski geološki institut, prosinac 2019. godine)
 3. ažuriranje Plana u skladu s Izvješćem arheološkog terenskog pregleda (rekognosciranje) Muzeja Moslavine iz Kutine od srpnja 2019. godine
 4. usklađenje Plana s Konzervatorskom podlogom Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Sisku
 5. izmjena obuhvata GUP-a u južnom dijelu, a vezano uz proširenje i prenamjenu dijela građevinskog područja naselja Kutina južno od autoceste A-3 u produžetku Ulice Stjepana Radića
 6. omogućavanje smještaja kogeneracijskih postrojenja, energana, građevina za gospodarenje otpadom i drugih srodnih sadržaja/postrojenja kao zasebnih građevina i/ili složenih građevina koje objedinjuju navedene sadržaje u Industrijsko-logističkoj zoni Kutina
 7. reviziju parametara gradnje, osobito visine građevina, broja etaža i sl. u Industrijsko-logističkoj zoni Kutina
 8. potrebe za djelomičnom revizijom rješenja prostornog plana, a temeljem zahtjeva dostavljenih Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine i nakon provedbe legalizacije prema važećem zakonu
 9. izmjene i dopune temeljem zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima vezano za planirane, ciljane izmjene i dopune Plana
 10. i druge potrebne izmjene u skladu s razvojnim potrebama Grada

 

Slijedom svega navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 


 

Prilozi:

Prilog 1: Radnje i redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš

Prilog 2: Rješenje o provedbi Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (Klasa: UP/I 351-02/20-10/07, Urbroj: 2176/01-08/11-20-4 od 10. travnja 2020.g)

Prilog 3: Mišljenje da je potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. IDPPUG Kutine  (Klasa: 351-03/20-05/12, Urbroj: 2176/01-08/13-20-2 od 30. ožujka 2020.g.)

Prilog 4: Popis tijela koja sudjeluju u postupku strateške procjene

 

Dostaviti:

 1. Tijelima iz Priloga 4
 2. Pismohrana, ovdje

 

 

 

 

PRILOG 1

 

Radnje i redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja VI. IDPPUG Kutine na okoliš:

 

 1. Grad Kutina sukladno odredbi čl. 6. Uredbe započinje s aktivnostima u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. IDPPUG Kutine.
 2. U postupku određivanja sadržaja Strateške studije nadležno tijelo će, uzimajući u obzir obavezni sadržaj određen Uredbom, od tijela određenih posebnim propisima, a u svezi područja iz djelokruga toga tijela, pribaviti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u Strateškoj studiji.
 3. U svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije, u tijeku roka za dostavu mišljenja, nadležno tijelo će koordinirati i provesti konzultacije s tijelima navedenim u Prilogu 4. Odluke.  
 4. U postupku utvrđivanja sadržaja strateške studije Nadležno tijelo objavljuje, na službenoj mrežnoj stranici Grada Kutine, informaciju o izradi strateške studije i načinu sudjelovanja javnosti, a u skladu s člancima 5., 6. i 12. Uredbe o   informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08).
 5. Nadležno tijelo će razmotriti mišljenja, primjedbe i prijedloge nadležnih tijela i javnosti te utvrditi konačni sadržaj Strateške studije i donijeti Odluka o sadržaju strateške studije koju objavljuje na službenim mrežnim stranicama Grada Kutine. Odluka o sadržaju strateške studije donosi se u roku od 8 dana od isteka roka za dostavom mišljenja o sadržaju strateške studije, a sve sukladno čl. 10. Uredbe.
 6. Čelnik nadležnog tijela za provedbu strateške procjene najkasnije u roku od 8 dana od donošenja Odluke o sadržaju strateške studije imenuje povjerenstvo za stratešku procjenu, sukladno čl. 14., st. 1. Uredbe.
 7. Nakon što pravna osoba ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (ovlaštenik) izradi Stratešku studiju, a nositelj izrade VI. IDPPUG Kutine nacrt prijedloga VI. IDPPUG Kutine nadležno tijelo u roku od 8 dana od dana primitka Strateške studije od ovlaštenika dostavlja Stratešku studiju i nacrt prijedloga VI. IDPPUG Kutine povjerenstvu koje se osniva sukladno Pravilniku o povjerenstvu za stratešku studiju („Narodne novine“, br. 70/08) (u nastavku teksta: Pravilnik) radi ocjene cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije.
 8. Povjerenstvo radi na sjednicama i nakon što ocijeni da je strateška studija cjelovita i stručno utemeljena donosi mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti strateške studije.  
 9. Nadležno tijelo donosi Odluku o upućivanju Strateške studije i nacrta VI. IDPPUG Kutine  na javnu raspravu te istodobno isto dostavlja na mišljenje tijelima i osobama sukladno Zakonu i Uredbi. O Odluci se informira javnost sukladno Zakonu i već navedenoj Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
 10. Nakon provedene javne rasprave te po očitovanju ovlaštenika o mišljenjima, primjedbama i prijedlozima iz javne rasprava, a prije upućivanja konačnog prijedloga VI. IDPPUG Kutine u postupak donošenja, Grad Kutina će pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije o provedenoj strateškoj procjeni.  
 11. Nakon donošenja odluke o usvajanju VI. IDPPUG Kutine i završene strateške procjene, Grad Kutina, kao nadležno tijelo za provedbu postupka strateške procjene,  u roku od 30 dana od donošenja odluke o usvajanju VI. IDPPUG Kutine izrađuje Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni, u skladu s čl. 27. Uredbe.  O navedenom Izvješću i usvojenim VI. IDPPUG Kutine, Grad Kutina  informira javnost, tijela i/ili osobe određena posebnim propisima, tijela jedinice regionalne samouprave i druga tijela koja su sudjelovala u postupku strateške procjene.

PRILOG 2. 

 

 

 

PRILOG 3.


PRILOG 4.

Popis tijela koja sudjeluju u postupku strateške procjene

 

 1. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Sisačko-moslavačke županije, Sisak, J. bana Jelačića 6;
 2. MINISTARSTVO KULTURE, Konzervatorski odjel u Sisku, Sisak, Nikole Tesle 17;
 3. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Zagreb, Radnička cesta 80;
 4. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10
 5. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb;
 6. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Sisak, Sisak, Ulica
 7. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26;
 8. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, (nadležna za poslove šumarstva), Kutina, Ljudevita Posavskog 27
 9. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220
 10. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV. 1, Zagreb
 11. HRVATSKE VODE, VGO za srednju i donju Savu, Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22;
 12. MUP – POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba civilne zaštite Sisak, Odjel inspekcije, Sisak, Trg Lj. Posavskog 1;
 13. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sisak, Rimska 28;
 14. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, Sisak A. i S. Radića 36;
 15. HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP Elektra Križ, Križ, Trg sv. Križ 7;
 16. HOPS d.o.o. Prijenosno područje Zagreb, Zagreb, Kupska 4
 17. HŽ Infrastruktura, Zagreb, Mihanovićeva 12
 18. HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, Vončinina 3
 19. HRVATSKE ŠUME, UŠP Zagreb, Lazinska 41
 20. MOSLAVINA d.o.o. Kutina, Školska ulica 4
 21. MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina, Trg kralja Tomislava 6
 22. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb, Širolina 4
 23. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, Popovača, Sisačka bb
 24. PLINACRO d.o.o. Zagreb, Savska cesta 88a
 25. JANAF d.d. Zagreb, Miramarska cesta 24
 26. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SMŽ, Sisak, Ulica Antuna Cuvaja 16
 27. JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE LONJSKO POLJE, Jasenovac, Krapje 16
 28. GRAD SISAK, Rimska 26, Sisak
 29. OPĆINA LIPOVLJANI, Trg hrvatskih branitelja 3, Lipovljani
 30. GRAD POPOVAČA, Trg grofova Erdödyja 5, Popovača
 31. GRAD GAREŠNICA, V. Nazora 22, Garešnica
 32. OPĆINA BEREK, Berek bb, Berek
 33. GRAD NOVSKA, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska
 34. GRAD LIPIK, Marije Terezije 27, Lipik

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti