GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti



Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine
27.4.2020. - Gradsko vijeće


Na osnovu članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 32 Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kutine, na 29. sjednici održanoj 16. travnja 2020. godine, donosi

 

 

Odluku

o izradi IX. Izmjena i dopuna

Generalnog urbanističkog plana grada Kutine

 

 

Članak 1.

 

            Donosi se Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine (u daljnjem tekstu IDGUP grada Kutine) (Službene novine Grada Kutine, 3/02, 2/03, 7/04, 7/06, 8/09, 1/10, 2/13, 7/14, 5/17, 3/18, 8/18, 9/18-pročišćeni tekst).

 

I.     PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IDGUP GRADA KUTINE

 

Članak 2.

 

            Pravna osnova za izradu IDGUP grada Kutine utvrđena je člancima 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19.; dalje u tekstu: ZPU).

(2)   Ovom Odlukom utvrđuju se osnovna polazišta i ciljevi temeljem kojih će se izraditi i donijeti IDGUP grada Kutine.

(3)   Nositelj izrade IDGUP grada Kutine je Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine (dalje u tekstu: Nositelj).

(4)   Koordinator izrade IDGUP grada Kutine ispred Nositelja je Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh., Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo.

(5)   IDGUP grada Kutine izradit će se i donijeti u skladu sa ZPU-om, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, broj: 106/98, 39/04, 45/04–ispravak, 163/04 i 9/11) u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa ZPU-om te u skladu s drugim važećim propisima Republike Hrvatske i prostornim planovima šireg područja.

(6)   Uz navedeno u stavku (5) ovog članka, temeljne polazne podatke i odrednice za rješenja, odnosno izradu i donošenje IDGUP grada Kutine predstavljaju kartografski prikazi, tekstualni dio i odredbe Odluke o donošenju GUP-a grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“, broj: 3/02, 2/03, 7/04, 7/06, 8/09, 1/10, 2/13, 7/14, 5/17, 3/18, 8/18, 9/18-pročišćeni tekst), Odluke o donošenju PPUG Kutine („Službene novine Grada Kutine“, broj: 03/04, 07/06, 01/07, 7/09, 7/11, 2/13, 2/16, 1/17, 5/18, 8/18) i Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj: 04/01, 12/10, 10/17, 5/18; dalje u tekstu: PPSMŽ).

(7)  Temeljem pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, a sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš  („Narodne novine“ broj 3/17) u tijeku izrade IDGUP grada Kutine će se po potrebi provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš.

II.     RAZLOZI ZA IZRADU IDGUP GRADA KUTINE

 

Članak 3.

           

 1. U razdoblju od donošenja VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine, Grad Kutina zaprimao je prijedloge zainteresiranih subjekata za izradu izmjena i dopuna GUP-a grada Kutine, sukladno članku 85. Zakona.

 

(2)   Razlozi za izradu IDGUP grada Kutine obuhvaćaju:

a) usklađenje Plana s podacima o klizištima temeljem Karte podložnosti na klizanje na ugroženim područjima grada Kutine M 1:5000 (Hrvatski geološki institut, prosinac 2019. godine)

b) ažuriranje Plana u skladu s Izvješćem arheološkog terenskog pregleda (rekognosciranje) Muzeja Moslavine iz Kutine od srpnja 2019. godine

c) usklađenje Plana s Urbanističkom studijom – Prostorno-planske mogućnosti razvoja centralnog gradskog perivoja u Kutini (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, srpanj 2019. godine

d) usklađenje Plana s Konzervatorskom podlogom Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Sisku

e) izmjenu obuhvata GUP-a u južnom dijelu, a vezano uz proširenje i prenamjenu dijela građevinskog područja naselja Kutina južno od autoceste A-3 u produžetku Ulice Stjepana Radića

f) omogućavanje smještaja kogeneracijskih postrojenja, građevina za gospodarenje otpadom i drugih srodnih sadržaja/postrojenja kao zasebnih građevina i/ili složenih građevina koje objedinjuju navedene sadržaje u Industrijsko-logističkoj zoni Kutina

g) reviziju parametara gradnje, osobito visine građevina, broja etaža i sl. u Industrijsko-logističkoj zoni Kutina

h) potrebe za djelomičnom revizijom rješenja prostornog plana, a temeljem zahtjeva dostavljenih Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine i nakon provedbe legalizacije prema važećem zakonu

i) izmjene i dopune temeljem zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima vezano za planirane, ciljane izmjene i dopune Plana

j) i druge potrebne izmjene u skladu s razvojnim potrebama Grada.

(3)  Obavijest o pokretanju izrade IDGUP grada Kutine objavljena je na mrežnim stranicama Grada Kutine 22.01.2020. Radi cjelovitog uvida u potrebe i prijedloge subjekata zainteresiranih za izradu IDGUP grada Kutine, sastavni dio obavijesti bio je i poziv zainteresiranima da svoje zahtjeve, prijedloge i primjedbe za izmjene važećeg Generalnog urbanističkog plana grada Kutine dostave u roku određenom u obavijesti. Temeljem svih navedenih pribavljenih zahtjeva, prijedloga i primjedbi utvrđeni su  ciljevi i programska polazišta IDGUP grada Kutine.

 

(4) Zahtjevi, prijedlozi i primjedbe dostavljeni izvan objavljenog roka, kao i novi zahtjevi, prijedlozi i primjedbe, koji eventualno budu podnijeti u tijeku postupka izrade Plana neće biti predmet ovog postupak.


 

II.     OBUHVAT IDGUP GRADA KUTINE

Članak 4.

            Obuhvat Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine određen je Prostornim planom uređenja Grada Kutine.

IV.     OCJENA STANJA U OBUHVATU IDGUP GRADA KUTINE

Članak 5.

        Koncepcija Generalnog urbanističkog plana grada Kutine od dana donošenja do danas ostala je ista, s tim da se neznatno mijenjala u dosadašnjim izmjenama i dopunama. Kako ne postoje zakonska ograničenja za promjenu navedenih parametara IDGUP grada Kutine moguća je njihova korekcije        

V.     CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IDGUP GRADA KUTINE

Članak 6.

 

            Ciljevi i programska polazišta, koji se ovom Odlukom utvrđuju kao planirane ograničene, ciljane izmjene i dopune IDGUP grada Kutine su:

 

a) Tablica s popisom predloženih izmjena i dopuna plana:

RED.BR.

TRAŽENA IZMJENA

k.o.

k.č.br.

1.

prenamjena u skladu s PPUGKT

Kutina

8919

2.

cesta - Tržna - Vinkovačka

Kutina

4227/2, 4228/2

3.

prenamjena u skladu s PPUGKT

Kutina

3921/1

4.

kolni prilaz pošti i HZZO

Kutina

3681

5.

sklonište za životinje

Husain

2491/1, 2490/1, 2481/1, 2480/1

6.

prenamjena u skladu s PPUGKT

Kutina

9276, 9275/2, 9273/2, 9272/3

7.

promjena namjene iz K u M

Kutina

4211/3

8.

prenamjena u skladu s PPUGKT

Kutina

2358

9.

izmjena namjene

Kutina

4213/1

10.

izgradnja kružnog toka

Kutina

3794/4

11.

ukidanje prometnice

Kutina

2218/1, 2227/2

12.

izmjena namjene

Kutina, Husain

 

13.

izmjena namjene

Kutina

4372


 

b) Druge izmjene utvrđene člankom 3. ove Odluke.

(2.)Izmjene i dopune navedene u članku 3. i stavku (1) ovoga članka jedine su izmjene i dopune koje će se izvršiti u ovim IDGUP grada Kutine pa se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati u sklopu ovog postupka.

(3.)

VI.     POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

   Za potrebe izrade IDGUP grada Kutine nije potrebno pribavljanje posebnih stručnih podloga.

VII.     NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručno rješenje za izradu IDGUP grada Kutine pribavit će se od jednog stručnog izrađivača.

Članak 9.

(1)   Za potrebe izrade IDGUP grada Kutine koristit će se Hrvatska osnovna karta (HOK) u mjerilu 1:5000 i iz nje izvedene karte umanjenog mjerila, Digitalna ortofoto karta (DOF5) u mjerilu 1:5000 i katastarske podloge u mjerilu 1:1000 pribavljene od Državne geodetske uprave.

 

(2)  Navedene podloge osigurat će nositelj izrade IDGUP grada Kutine.

VIII.     POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODATKE, SMJERNICE I PROPISANE DOKUMENTE) ZA IZRADU IDGUP GRADA KUTINE IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

 

Članak 10.

 

(1)       Sukladno utvrđenom opsegu IDGUP grada Kutine iz članka 3., odnosno članka 6. ove Odluke, javnopravna tijela i osobe, koji za potrebe izrade navedenih izmjena i dopuna daju svoje prethodne zahtjeve (podatke, plaske smjernice i propisane dokumente) iz svoje nadležnosti, a koji temeljem propisa sudjeluju u izradi i donošenju IDGUP grada Kutine, su:

 1. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Sisačko-moslavačke županije, Sisak, J. bana Jelačića 6;
 2. MINISTARSTVO KULTURE, Konzervatorski odjel u Sisku, Sisak, Nikole Tesle 17;
 3. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Zagreb, Radnička cesta 80;

 4. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV. 1, Zagreb
 5. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb;
 6. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Sisak, Sisak, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26;
 7. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, (nadležna za poslove šumarstva), Kutina, Ljudevita Posavskog 27
 8. HRVATSKE VODE, VGO za srednju i donju Savu, Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22;
 9. MUP – POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba civilne zaštite Sisak, Odjel inspekcije, Sisak, Trg Lj. Posavskog 1;
 10. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sisak, Rimska 28;
 11. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, Sisak A. i S. Radića 36;

 12. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, Popovača, Sisačka bb
 13. JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE LONJSKO POLJE, Jasenovac, Krapje 16
 14. HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP Elektra Križ, Križ, Trg sv. Križ 7;
 15. HOPS d.o.o. Prijenosno područje Zagreb, Zagreb, Kupska 4
 16. HŽ Infrastruktura, Zagreb, Mihanovićeva 12
 17. PLINACRO d.o.o. Zagreb, Savska cesta 88a
 18. JANAF d.d. Zagreb, Miramarska cesta 24
 19. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SMŽ, Sisak, Ulica Antuna Cuvaja 16
 20. HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, Vončinina 3
 21. HRVATSKE ŠUME, UŠP Zagreb, Lazinska 41
 22. MOSLAVINA d.o.o. Kutina, Školska ulica 4
 23. MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina, Trg kralja Tomislava 6

 24. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb, Širolina 4
 25. MJESNI ODBORI – Kutina, Radićeva ulica, Radničko naselje, Husain

 

Članak 11.

 

(1)       Javnopravna tijela i osobe određeni posebnim propisima iz stavka (1) članka 10., biti će pisanim putem obaviješteni o donošenju Odluke o izradi IDGUP grada Kutine sukladno članku 15. ove Odluke.

Naglasit će se da se izrađuju ograničene – ciljane izmjene i dopune GUP grada Kutine s ciljevima određenim u članku 3. i članku 6. ove Odluke.

(2)       Sukladno članku 88. ZPU-a, Nositelj izrade će obavijestiti javnost i ostale potencijalno zainteresirane subjekte o izradi IDGUP grada Kutine:

 1. Na službenoj mrežnoj stranici Nositelja;
 2. Na mrežnoj stranici područne samouprave,
 3. Kroz informacijski sustav Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj;
 4. Objavom u službenom glasilu Nositelja;
 5. Objavom na oglasnoj ploči Nositelja;

 

IX.     ROK ZA IZRADU IDGUP GRADA KUTINE, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU I DOSTAVU ZAHTJEVA I PODATAKA ZA IZRADU IDGUP GRADA KUTINE OD STRANE TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISOM

Članak 12.

 

(1)       Utvrđuje se slijedeći osnovni tijek aktivnosti u izradi i donošenju IDGUP grada Kutine nakon objave i stupanja na snagu ove Odluke, odnosno odabira izrađivača:

 1. Nacrt prijedloga IDGUP grada Kutine – izradit će se u roku 45 kalendarskih dana od dana dostave od strane Naručitelja zahtjeva javnopravnih tijela za izradu IDGUP grada Kutine;
 2. Prijedlog IDGUP grada Kutine – izradit će se u roku 8 kalendarskih dana od dana zaprimanja od strane Naručitelja zaključka o utvrđivanju prijedloga IDGUP grada Kutine;
 3. Izvješće o provedenoj javnoj raspravi – izradit će se u suradnji s Nositeljem izrade IDGUP grada Kutine u roku 30 kalendarskih dana od isteka roka za davanje pisanih primjedaba u javnoj raspravi;
 4. Nacrt konačnog prijedloga IDGUP grada Kutine – izradit će se u suradnji s Nositeljem izrade u roku od 45 kalendarskih dana od provedene javne rasprave i izrađenog izvješća o javnoj raspravi;
 5. Konačni prijedlog IDGUP grada Kutine – izradit će stručni Izrađivač u roku 30 kalendarskih dana od dostave zaključka Nositelja o utvrđivanju konačnog prijedloga IDGUP grada Kutine.

(2)       Ukupno vrijeme izrade IDGUP grada Kutine po navedenim fazama iznosi 158 kalendarskih dana. U navedene faze i rokove nije uračunato vrijeme verifikacije pojedinih faza od strane Nositelja, vrijeme trajanja javne rasprave i vrijeme potrebno za izradu izvješća o javnoj raspravi te vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih suglasnosti, mišljenja i očitovanja, a na koje će se odnositi zakonski rokovi i rokovi utvrđeni ovom Odlukom odnosno Ugovorom o izradi IDGUP grada Kutine sa stručnim izrađivačem.

(3)       Rok za dostavu zahtjeva tijela i osoba iz članka 10., stavak (1) ove Odluke, vezano uz IDGUP grada Kutine, iznosi 15 kalendarskih dana. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima odnosno potencijalno zainteresirani sudionici i javnost u izradi IDGUP grada Kutine ne dostave zahtjeve, odnosno prijedloge, u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi i donošenju IDGUP grada Kutine poštivati uvjeti koje za sadržaj generalnog urbanističkog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

X.     IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IDGUP GRADA KUTINE

Članak 13.


 

IDGUP grada Kutina financirat će se iz proračuna Grada Kutine za  2020. godinu.

XI.     ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IDGUP GRADA KUTINE 

Članak 14.

 

            Do donošenja IDGUP grada Kutine mogu se odobravati akti kojima se odobravaju zahvati u prostoru u okviru obuhvata IDGUP grada Kutine sukladno odredbama VIII. ID GUP-a grada Kutine.

XII.     ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

 

(1)       Nositelj izrade dostavit će po jedan primjerak ove Odluke Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj te javnopravnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima i drugim sudionicima u izradi IDGUP grada Kutine koji su poimence navedeni u članku 10. ove Odluke. Ostali potencijalno zainteresirani sudionici i javnost, bit će obaviješteni o izradi IDGUP grada Kutine sukladno stavku (2) članka 11. ove Odluke.

(2)       Javnopravna tijela i osobe navedeni u članku 10. i u stavku (1) ovoga članka, kao i svi ostali zainteresirani mogu važeći IDGUP grada Kutine, koji je predmet ovih ciljanih izmjena i dopuna, vidjeti na službenoj mrežnoj stranici Grada Kutine.

 

Članak 16.

 

            Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenim novinama Grada Kutine».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA

GRADSKO VIJEĆE

GRADA KUTINE

 

KLASA: 350-02/20-01/6                                                                    

Urbroj: 2176/03-04/01-20-4                                                                                                                           Predsjednik Gradskog vijeća          

Kutina, 16. travnja 2020.                                                                                                                               Davor Kljakić, mag.ing.traff.


 

 

 

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti