GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o izradi II. izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja 11
27.4.2020. - Gradsko vijeće


Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 32. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kutine, na 29. sjednici održanoj 16. travnja 2020. godine, donijelo je

 

 

Odluku

o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11

 

Članak 1.

(1)       Donosi se Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11 („Službene novine Grada Kutine“, broj: 8/11, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst) (dalje u tekstu ID DPU 11).

I.     PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE ID DPU 11

Članak 2.

(1)       Pravna osnova za izradu ID DPU 11 utvrđena je člancima 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19; dalje u tekstu: ZPU).

(2)       Ovom Odlukom utvrđuju se osnovna polazišta i ciljevi temeljem kojih će se izraditi i donijeti ID DPU 11.

(3)   Nositelj izrade ID DPU 11 je Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine (dalje u tekstu: Nositelj).

(4)   Koordinator izrade ID DPU 11  ispred Nositelja je Snježana Šlabek-Ohman, dipl.ing. arh. pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine,

(5)       ID DPU 11 izradit će se i donijeti u skladu sa ZPU-om, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98, 39/04, 45/04–ispravak, 163/04 i 9/11) u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa ZPU-om te u skladu s drugim važećim propisima Republike Hrvatske i prostornim planovima šireg područja.

(6)       Uz navedeno u stavku 5. ovog članka, temeljne polazne podatke i odrednice za rješenja, odnosno izradu i donošenje ID DPU 11 predstavljaju kartografski prikazi, tekstualni dio i odredbe Odluke o donošenju DPU-a 11 (Službene novine Grada Kutine, 8/11, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst) i Odluke o donošenju GUP-a grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“, broj: 3/02, 2/03, 7/04, 7/06, 8/09, 1/10, 2/13, 7/14, 5/17, 3/18, 8/18, 9/18-pročišćeni tekst).

(7)    Temeljem pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, a sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš  („Narodne novine“ broj 3/17) u tijeku izrade ID DPU 11 će se po potrebi provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš.

II.     RAZLOZI ZA IZRADU ID DPU 11

Članak 3.

(1)       Razlozi za izradu ID DPU 11 obuhvaćaju:

 1. omogućavanje smještaja kogeneracijskih postrojenja, građevina za gospodarenje otpadom i drugih srodnih sadržaja/postrojenja kao zasebnih građevina i/ili složenih građevina koje objedinjuju navedene sadržaje u predmetni obuhvat
 2. reviziju parametara gradnje, osobito visine građevina, broja etaža i sl.
 3. ažuriranje plana u skladu s Izvješćem arheološkog terenskog pregleda (rekognosciranje) Muzeja Moslavine iz Kutine od srpnja 2019. godine
 4. izmjene i dopune temeljem zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima vezano za planirane, ciljane izmjene i dopune Plana,
 5. i druge potrebne izmjene u skladu s razvojnim potrebama Grada.

III.     OBUHVAT ID DPU 11

Članak 4.

(1)       Temeljem planiranih izmjena navedenih u članku 3. ove Odluke, korigirat će se važeći DPU 11 u tekstualnom dijelu – Odredbe za provođenje, grafičkom dijelu – kartografskim prikazima i obveznim prilozima – Obrazloženje Plana, u odgovarajućim dijelovima.

(2)       Obuhvat Detaljnog plana uređenja 11 određen je Generalnim urbanističkim planom grada Kutine (Službene novine Grada Kutine, 3/02, 2/03, 7/04, 7/06, 8/09, 1/10, 2/13, 7/14, 5/17, 3/18, 8/18, 9/18-pročišćeni tekst).

 

IV.     OCJENA STANJA U OBUHVATU ID DPU 11

Članak 5.

(1)       Provedbom DPU 11 uočena su planska ograničenja vezano uz planirana rješenja. Kako ne postoje zakonska ograničenja za promjenu navedenih rješenje, moguća je njihova korekcije.

 

V.     CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA ID DPU 11

 

Članak 6.

(1)       Ciljevi i programska polazišta, koji se ovom Odlukom utvrđuju kao planirane, ograničene, ciljane izmjene i dopune DPU 11 su:

 1. omogućavanje smještaja kogeneracijskih postrojenja, građevina za gospodarenje otpadom i drugih srodnih sadržaja/postrojenja kao zasebnih građevina i/ili složenih građevina koje objedinjuju navedene sadržaje u predmetni obuhvat,
 2. revizija parametara gradnje, osobito visine građevina, broja etaža i sl.,

 

VI.     POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

 

Članak 7.

(1)       Za izradu ID DPU 11 nije planirana izrada posebnih stručnih podloga već će se koristiti postojeća prostorno-planska dokumentacija važećeg DPU 11.

 

VII.     NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

 

 

Članak 8.

(1)       Stručno rješenje za izradu ID DPU 11 pribavit će se od jednog stručnog izrađivača.

 

VIII.     POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODATKE, SMJERNICE I PROPISANE DOKUMENTE) ZA IZRADU ID DPU 11 IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

 

Članak 9.

(1) Sukladno utvrđenom opsegu ID DPU 11 iz članka 3., odnosno članka 6. ove Odluke, javnopravna tijela i osobe, koji za potrebe izrade navedenih izmjena i dopuna daju svoje prethodne zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) iz svoje nadležnosti, a koji temeljem propisa sudjeluju u izradi i donošenju Plana, su:

 1. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Sisačko-moslavačke županije, Sisak, J. bana Jelačića 6;
 2. MINISTARSTVO KULTURE, Konzervatorski odjel u Sisku, Sisak, Nikole Tesle 17;
 3. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Zagreb, Radnička cesta 80;
 4. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb;
 5. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Sisak, Sisak, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26;
 6. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV. 1, Zagreb
 7. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, (nadležna za poslove šumarstva), Kutina, Ljudevita Posavskog 27
 8. HRVATSKE VODE, VGO za srednju i donju Savu, Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22;
 9. MUP – POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba civilne zaštite Sisak, Odjel inspekcije, Sisak, Trg Lj. Posavskog 1;
 10. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sisak, Rimska 28;
 11. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, Sisak A. i S. Radića 36;
 12. HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP Elektra Križ, Križ, Trg sv. Križ 7;
 13. HOPS d.o.o. Prijenosno područje Zagreb, Zagreb, Kupska 4
 14. HŽ Infrastruktura, Zagreb, Mihanovićeva 12
 15. PETROKEMIJA d.d. , Aleja Vukovar 4, Kutina
 16. HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, Vončinina 3
 17. MOSLAVINA d.o.o. Kutina, Školska ulica 4
 18. MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina, Trg kralja Tomislava 6
 19. MJESNI ODBOR Radničko naselje

Članak 10.

(1)       Javnopravna tijela i osobe određeni posebnim propisima iz stavka 1. članka 9. ove Odluke, biti će pisanim putem obaviješteni o donošenju Odluke o izradi ID DPU 11 sukladno članku 14. ove Odluke.

Naglasit će se da se izrađuju ograničene – ciljane izmjene i dopune DPU 11 s ciljevima određenim u članku 3. i članku 6. ove Odluke.

(2)       Sukladno članku 88. ZPU-a, Nositelj izrade će obavijestiti javnost i ostale potencijalno zainteresirane subjekte o izradi ID DPU 11:

 1. Na službenoj mrežnoj stranici Nositelja;
 2. Na mrežnoj stranici područne samouprave
 3. Kroz informacijski sustav Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj;
 4. Objavom u službenom glasilu Nositelja;
 5. Objavom na oglasnoj ploči Nositelja;

IX.     

ROK ZA IZRADU ID DPU 11, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU I DOSTAVU ZAHTJEVA I PODATAKA ZA IZRADU PLANA OD STRANE TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISOM

Članak 11.

(1)       Utvrđuje se slijedeći osnovni tijek aktivnosti u izradi i donošenju ID DPU 11 nakon objave i stupanja na snagu ove Odluke, odnosno odabira izrađivača:

a)   Nacrt prijedloga ID DPU 11 – izradit će se u roku 45 kalendarskih dana od dana dostave od strane Naručitelja zahtjeva javnopravnih tijela za izradu Plana;

b)   Prijedlog ID DPU 11 – izradit će se u roku 8 kalendarskih dana od dana zaprimanja od strane Naručitelja zaključka o utvrđivanju prijedloga Plana;

c)   Izvješće o provedenoj javnoj raspravi – izradit će se u suradnji s Nositeljem izrade ID DPU 11 u roku 30 kalendarskih dana od isteka roka za davanje pisanih primjedaba u javnoj raspravi;

d)   Nacrt konačnog prijedloga ID DPU 11 – izradit će se u suradnji s Nositeljem izrade u roku od 45 kalendarskih dana od provedene javne rasprave i izrađenog izvješća o javnoj raspravi;

e)   Konačni prijedlog ID DPU 11 – izradit će stručni Izrađivač u roku 30 kalendarskih dana od dostave zaključka Nositelja o utvrđivanju konačnog prijedloga Plana.

(2)       Ukupno vrijeme izrade ID DPU 11 po navedenim fazama iznosi 158 kalendarskih dana. U navedene faze i rokove nije uračunato vrijeme verifikacije pojedinih faza od strane Nositelja, vrijeme trajanja javne rasprave i vrijeme potrebno za izradu izvješća o javnoj raspravi te vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih suglasnosti, mišljenja i očitovanja, a na koje će se odnositi zakonski rokovi i rokovi utvrđeni ovom Odlukom odnosno Ugovorom o izradi ID DPU 11 sa stručnim izrađivačem.

(3)       Rok za dostavu zahtjeva tijela i osoba iz članka 9., stavak 1. Odluke, vezano uz ID DPU 11, iznosi 15 kalendarskih dana. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima odnosno potencijalno zainteresirani sudionici i javnost u izradi ID DPU 11 ne dostave zahtjeve, odnosno prijedloge, u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

 

X.     IZVORI FINANCIRANJA IZRADE ID DPU 11

Članak 12.

(1)       ID DPU 11 financirat će se iz proračuna Grada Kutine za  2020. godinu.

 

XI.     ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA ID DPU 11 

Članak 13.

(1) Do donošenja ID DPU 11 mogu se odobravati akti kojima se odobravaju zahvati u prostoru u okviru obuhvata ID DPU 11 sukladno odredbama važećih ID DPU 11.

 

XII.     ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1)       Nositelj izrade dostavit će po jedan primjerak ove Odluke, Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj te javnopravnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima i drugim sudionicima u izradi ID DPU 11 koji su poimence navedeni u članku 9. ove Odluke. Ostali potencijalno zainteresirani sudionici i javnost, bit će obaviješteni o izradi ID DPU 11 sukladno stavku 2. članka 10. ove Odluke.

(2)       Javnopravna tijela i osobe navedeni u članku 9. i u stavku 1. ovoga članka, kao i svi ostali zainteresirani mogu važeće ID DPU 11, koji je predmet ovih izmjena i dopuna, vidjeti na službenoj mrežnoj stranici Grada Kutine.

 

Članak 15.

 

            Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kutine“.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SISAČKO MOSLAVAČKA

GRAD KUTINA

GRADSKO VIJEĆE

 

 

 

KLASA: 350-02/20-01/5                                                                     

Urbroj: 2176/03-04/01-20-4                                                                                                          Predsjednik Gradskog vijeća

Kutina, 16. travnja 2020.                                                                                                              Davor Kljakić, mag.ing.traff.


 


  


 


 

 


 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti