GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti29. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
9.4.2020. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/3
URBROJ: 2176/03-04/01-20-1
Kutina, 9. travnja 2020.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 16. travnja 2020. godine (četvrtak) s početkom u 15:30 sati, putem video konferencije  

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 


 1. Zapisnik 28. sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat 
 3. Prijedlog:
  1. Odluke o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2020. godinu
  2. I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  3. I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za2020. godinu
  4. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu za 2020. godinu
  5. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2020. godinu
  6. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2020. godinu
  7. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u udruga Grada Kutine za 2020. godinu
  8. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
  9. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
  10. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2020. godinu.

    

 4. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja poreza na korištenje javnih površina fizičkim osobama, obrtnicima, mikro i malim poduzetnicima

   

 5. Izvješće o radu tvrtke Eko Moslavina za 2019. godinu

   

 6. Izvješće o kvaliteti zraka na području Grada Kutine za 2019. godinu

   

 7. Prijedlog odluke o davanju Reciklažnog dvorišta Kutina na upravljanje trgovačkom društvu Eko Moslavina d.o.o.

   

 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje spomen parka sudionicima Domovinskog rata na gradskom groblju u Kutini“

   

 9. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Kutine za 2020. godinu

   

 10. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima financiranja  Vatrogasne postrojbe Grada Kutine u 2020. godini

   

 11. Prijedlog odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine

   

 12. Prijedlog odluke o izradi IX. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine 

12. Prijedlog odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11

Prijedlog dopune dnevnog reda:

 1. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 2. Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o koordinaciji poslova civilne zaštite

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Komplet materijala (.pdf)

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti