GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGrad Kutina: Natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u Industrijsko-logističkoj zoni (ILZ) u Kutini
6.4.2020. - Natječaj


Temeljem Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/19) i Odluke gradonačelnika o početku postupka nadmetanja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta od 3.4.2020., Gradonačelnik Grada Kutina, dana 6.4.2020. objavljuje

 

N A D M E T A NJ E

za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

prikupljanjem pisanih ponuda

 

 

Predmet nadmetanja je davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na području grada Kutine i to sljedećih katastarskih čestica koje čine tablu zemljišta:

 

K.č.br. u k.o. Husain

Naziv nekretnine

Površina u m2

Početni iznos godišnje zakupnine po tablama u kn

2452/2

Oranica Sečevje

22 556

17.153,00

2452/4

Oranica Sečevje

39 878

2453/2

Oranica Sečevje

998

2454/2

Oranica Sečevje

643

Dio 2483/1

Oranica Sečevje

21 800

Dio 2485/1

Oranica, put, oranica i šuma Sečevje

24 700

Dio 2485/5

Oranica Sečevje

60 894

Dio 2488/5

Oranica Sečevje

61

Ukupno u m2 = 171 530

 

Građevinsko zemljište smješteno je u Industrijsko-logističkoj zoni, a u zakup se daje u svrhu poljoprivredne proizvodnje. 

            Kriterij izbora najpovoljnije ponude je najveći ponuđeni iznos godišnje zakupnine za tablu. Zakupnik uzima u zakup zemljište obuhvaćeno tablom (cjelinom) koja se sastoji od naprijed navedenih čestica. Zakupnina se nudi za tablu.

Zemljište se ustupa u zakup na vrijeme od 5 (pet) godina s mogućnošću raskida ugovora pisanim putem prije isteka ugovorenog roka trajanja ugovora u slučaju neizvršenja ugovornih obveza (ili neurednog izvršenja) odnosno nastanka razloga od interesa za Grad Kutinu.

Zakupnik se obvezuje na plaćanje naknade za uređenje voda, kao i eventualnog poreza.

U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najveći iznos zakupnine odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, odnosno odbije sklopiti ugovor o zakupu, naplatit će mu se jamstvo za ozbiljnost ponude, a može se odabrati drugi najpovoljniji ponuditelj koji udovoljava svim uvjetima natječaja.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je, osim ispunjavanja svih uvjeta natječaja, ponudio najviši iznos zakupnine ili ostvario pravo prvenstva iz st. 2. ovog članka.

      Nadmetati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje na račun Grada Kutine IBAN HR3323400091822000008, uz poziv na broj: 68 7706 – OIB, uplate jamčevinu od 30% vrijednosti svoje ponude i preslik naloga o plaćanju jamčevine, dostave uz ponudu.

Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju i to slijedećim redoslijedom:

 • suvlasnik zemljišta
 • dosadašnji zakupac
 • poljoprivrednik čije zemljište u vlasništvu ili zakupu graniči sa zemljištem koje se daje u zakup
 • poljoprivrednik čije je zemljište u vlasništvu ili zakupu bliže zemljištu koje se daje u zakup
 • razvojačeni hrvatski branitelji i članovi obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestalog hrvatskog branitelja, koji se bave poljoprivrednom djelatnošću
 • -obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 • pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

Sve navedene osobe dužne su u svojoj ponudi priložiti odgovarajuće isprave kojima dokazuju svoj status.

Osobe koje imaju pravo prvenstva prema utvrđenom redoslijedu, ostvaruju to pravo prvenstva pod uvjetom da prihvate najvišu cijenu postignutu natječajem od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete, kao i da sami ispunjavaju natječajne uvjete. Ako navedena osoba ostvaruje dvije ili više prednosti, uzima se u obzir samo redoslijed prvenstva.

Nadmetati se mogu sve pravne i fizičke osobe. Ponuda za sudjelovanje mora sadržavati:

 • podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi ponuditelju
 • presliku dokumenata kojima ponuditelji dokazuju svoj identitet (preslik osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno preslik rješenja o registraciji za pravne osobe ili preslik obrtnice)
 • ponuđeni iznos zakupnine
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (može preslika)
 • potvrda Porezne uprave o urednom izvršavanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojom ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih navedenih dospjelih poreznih obveza, ne starija od 30 dana do dana objave natječaja (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza, pod uvjetom da se osoba pridržava rokova plaćanja i o tome dostavi dokaz)

 

Povjerenstvo će u tijeku pregleda i ocjene ponuda izvršiti uvid u stanje duga ponuditelja prema Gradu Kutini kod nadležnih stručnih službi. Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Kutini i Republici Hrvatskoj. Takve ponude će biti isključene.

Grad Kutina nije dužan prihvatiti ni jednu pristiglu ponudu već po proteku roka za podnošenje ponuda može donijeti Odluku kojom se postupak poništava.

Ponude se šalju u zatvorenoj omotnici sa naznakom "PONUDA ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA – ne otvarati -" na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12.

Rok za dostavu ponuda je 20.4.2020. (bez obzira na način dostave) i teče od dana objave oglasa na Oglasnoj ploči Grada Kutine i internetskim stranicama Grada Kutine.

Odluke koje nisu podnesene u roku ili potpune u smislu uvjeta ovog natječaja, bit će isključene. Otvaranje ponuda nije javno.

 

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

 

 

KLASA: 944-01/20-01/6

URBROJ: 2176/03-06-01/03-20-3

Kutina, 6.4.2020.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti